Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-25 [2012/12/30 22:20]
Michala Šmahelová [25. Postavení zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-25 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 25. Postavení zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením ====== 
  
-  * zohlednění zdravotního postižení jako funkční poruchy zdravotního stavu odpovídá mezinárodně uznávaným hlediskům, stejně jako zvýšená pomoc a péče pro ně 
-  * čl.29 LZPS: právo žen, mladistvých a osob zdravotně postižených na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky 
-  * zvýšená ochranná funkce pracovního práva: právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc přípravě k povolání 
-  * § 237 ZP: Povinnosti zaměstnavatelů k zaměstnávání FO se zdrav.postižením a k vytváření potřebných pracovních podmínek pro ně stanoví zvláštní předpisy. 
-  * §67 až 84 zákona o zaměstnanosti 
-  * § 67 ZoZ - osoby zdravotně postižené = ty, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány za invalidní: 
-    * a) ve třetím stupni (dále jen „osoby s těžším zdravotním postižením“) = //pracovní schopnost pojištěnce poklesla o nejméně 70 %//, nebo 
-    * b) v prvním (//pokles nejméně 35%, nejvíce 49%//) nebo druhém stupni (//pokles nejméně o 50%, nejvíce o 69%//) . 
- 
-  * Skutečnost,​ že je osobou se zdravotním postižením,​ dokládá fyzická osoba posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení. 
-  * Za osoby se zdravotním postižením se považují i fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení. 
-  * §68 ZoZ – evidence osob se zdrav.postižením – vede krajská pobočka Úřadu práce 
-  * Krajská pobočka ÚP povinna po ukončení poskytování služeb dle tohoto zákona nebo poté, co FO přestane být osobou se zdrav.postižením,​ údaje týkající se této FO učinit nepřístupnými do doby, než nastanou nové důvody pro jejich další zpracování 
-  * § 69 ZoZ - takové osoby mají právo na pracovní rehabilitaci (= souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání,​ kterou zabezpečují na žádost osoby úřady práce, také hradí náklady) 
-  * zahrnuje – poradenskou činnost, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání( příprava na budoucí povolání(jinou výdělečnou činnost, přípravu k práci, specializované rekvalifikační kurzy) , zprostředkování,​ udržení a změnu zaměstnání,​ změnu povolání 
-  * zaměstnavateli,​ který provádí na pracovišti přípravu osob k práci může úřad práce hradit náklady ​ 
-  * dohoda o zabezpečení pracovní rehabilitace mezi Úřadem práce a PO/​FO-náležitosti §70 ZoZ (identif.údaje účastníků dohody a osoby se zdrav.post.,​ obsah a délka prac.rehabilitace..) 
-  * § 72 příprava k práci=cílená činnost směřující k zapracování osoby se zdrav.postižením na vhodné prac.místo.. -trvá nejdéle 24 měsíců 
-  * snaha hmotně stimulovat ZL 
-  * chráněná pracovní místa = vytvořené na základě dohody z úřadem práce pro osoby se zdravotním postižením;​ příspěvek na vytvoření může činit až 8x (pro osobu s těžkým zdravotním postižením až 12x) průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 
-  * chráněná pracovní dílna = pracoviště vymezené na základě dohody s úřadem práce přizpůsobené pro zdravotně postižené;​ zaměstnat min 60% postižených;​ příspěvek ​ 8x (12x)  
-  * příspěvek na podporu zaměstnávání postižených osob pro ZL, který zaměstnává více než 50% zdravotně postižených z celkového počtu ZC 
- 
-  * § 80 ZoZ – povinnosti ZL (oznamovací,​ informační vůči úřadu práce, spolupráce s úřadem při pracovní rehabilitaci,​ evidenční povinnost) 
-  * povinný podíl osob se zdravotním postižením (týká se zaměstnavatele,​ kteří mají víc jak 25 ZC) – 4%  
-  * buď je sami zaměstnají 
-  * nebo odebírají výrobky od ZL, kteří zaměstnávají více jak 50% zdravotně postižených 
-  * nebo odvod do státního rozpočtu 
-  * § 79 – 82 Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s Úřadem práce 
-    * Zaměstnavatelé jsou oprávněni požadovat od krajských poboček Úřadu práce 
-      * a) informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,​ 
-      * b) součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro osoby se zdravotním postižením,​ 
-      * c) spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,​ 
-      * d) spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením. 
-    * Zaměstnavatelé jsou povinni 
-      * a) rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,​ 
-      * b) spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce při zajišťování pracovní rehabilitace,​ 
-      * c) vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením;​ evidence obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením (§ 67 odst. 2), 
-      * d) vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením. 
- 
-  * Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. 
-  * Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením,​ včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu je sídlo zaměstnavatele,​ který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele,​ který je fyzickou osobou. 
-  * Správní úřady jsou povinny na výzvu příslušné krajské pobočky Úřadu práce sdělit údaje potřebné pro provedení kontroly plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením…. 
- 
-===== Prameny ===== 
-  * BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 541 
-  * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 334. 
-  * Pracko se zapracovanou novelou. In: //​Vakobobři//​ [online]. 2012 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://​www.vakobobri.cz/​download.php?​view.1754 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code