Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


25. Postavení zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením

 • zohlednění zdravotního postižení jako funkční poruchy zdravotního stavu odpovídá mezinárodně uznávaným hlediskům, stejně jako zvýšená pomoc a péče pro ně
 • čl.29 LZPS: právo žen, mladistvých a osob zdravotně postižených na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky
 • zvýšená ochranná funkce pracovního práva: právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc přípravě k povolání
 • § 237 ZP: Povinnosti zaměstnavatelů k zaměstnávání FO se zdrav.postižením a k vytváření potřebných pracovních podmínek pro ně stanoví zvláštní předpisy.
 • §67 až 84 zákona o zaměstnanosti
 • § 67 ZoZ - osoby zdravotně postižené = ty, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány za invalidní:
  • a) ve třetím stupni (dále jen „osoby s těžším zdravotním postižením“) = pracovní schopnost pojištěnce poklesla o nejméně 70 %, nebo
  • b) v prvním (pokles nejméně 35%, nejvíce 49%) nebo druhém stupni (pokles nejméně o 50%, nejvíce o 69%) .
 • Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení.
 • Za osoby se zdravotním postižením se považují i fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.
 • §68 ZoZ – evidence osob se zdrav.postižením – vede krajská pobočka Úřadu práce
 • Krajská pobočka ÚP povinna po ukončení poskytování služeb dle tohoto zákona nebo poté, co FO přestane být osobou se zdrav.postižením, údaje týkající se této FO učinit nepřístupnými do doby, než nastanou nové důvody pro jejich další zpracování
 • § 69 ZoZ - takové osoby mají právo na pracovní rehabilitaci (= souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání, kterou zabezpečují na žádost osoby úřady práce, také hradí náklady)
 • zahrnuje – poradenskou činnost, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání( příprava na budoucí povolání(jinou výdělečnou činnost, přípravu k práci, specializované rekvalifikační kurzy) , zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání
 • zaměstnavateli, který provádí na pracovišti přípravu osob k práci může úřad práce hradit náklady
 • dohoda o zabezpečení pracovní rehabilitace mezi Úřadem práce a PO/FO-náležitosti §70 ZoZ (identif.údaje účastníků dohody a osoby se zdrav.post., obsah a délka prac.rehabilitace..)
 • § 72 příprava k práci=cílená činnost směřující k zapracování osoby se zdrav.postižením na vhodné prac.místo.. -trvá nejdéle 24 měsíců
 • snaha hmotně stimulovat ZL
 • chráněná pracovní místa = vytvořené na základě dohody s úřadem práce pro osoby se zdravotním postižením; příspěvek na vytvoření může činit až 8x (pro osobu s těžkým zdravotním postižením až 12x) průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí
 • chráněná pracovní dílna = pracoviště vymezené na základě dohody s úřadem práce přizpůsobené pro zdravotně postižené; zaměstnat min 60% postižených; příspěvek 8x (12x)
 • příspěvek na podporu zaměstnávání postižených osob pro ZL, který zaměstnává více než 50% zdravotně postižených z celkového počtu ZC
 • § 80 ZoZ – povinnosti ZL (oznamovací, informační vůči úřadu práce, spolupráce s úřadem při pracovní rehabilitaci, evidenční povinnost)
 • povinný podíl osob se zdravotním postižením (týká se zaměstnavatele, kteří mají víc jak 25 ZC) – 4%
 • buď je sami zaměstnají
 • nebo odebírají výrobky od ZL, kteří zaměstnávají více jak 50% zdravotně postižených
 • nebo odvod do státního rozpočtu
 • § 79 – 82 Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s Úřadem práce
  • Zaměstnavatelé jsou oprávněni požadovat od krajských poboček Úřadu práce
   • a) informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,
   • b) součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro osoby se zdravotním postižením,
   • c) spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,
   • d) spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením.
  • Zaměstnavatelé jsou povinni
   • a) rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,
   • b) spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce při zajišťování pracovní rehabilitace,
   • c) vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením; evidence obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením (§ 67 odst. 2),
   • d) vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením.
 • Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.
 • Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou.
 • Správní úřady jsou povinny na výzvu příslušné krajské pobočky Úřadu práce sdělit údaje potřebné pro provedení kontroly plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením….

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 541
 • HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, s. 334.
 • Pracko se zapracovanou novelou. In: Vakobobři [online]. 2012 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://www.vakobobri.cz/download.php?view.1754

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code