Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-24 [2012/12/19 20:01]
Michala Šmahelová [Zvláštní pracovní podmínky mladistvých]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-24 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých ====== 
  
-  * zakotveno v **čl.29 LZPS** 
-      * // ,, (1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. (2) Mladiství a osoby  zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. (3) Podrobnosti stanoví zákon. „ 
-// 
-      * toto ustanovení rozvádějí a konkretizují právní předpisy, zejména zákoník práce 
- 
-===== Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň,​ zaměstnankyň-matek,​ Znců pečujcí o dítě a o jiné FO ===== 
- 
-==== zaměstnanost žen ==== 
- 
-      * ČR patří k zemím s vysokým počtem ekonomicky činných žen – na 100 Znců připadá 44 žen 
-      * vysoká zaměstnanost žen je dána komplexem objektivních a subjektivních příčin 
-         * potřeby hosp. rozvoje společnosti 
-         * zvyšování vzdělanosti a kvalifikace žen 
-         * snaha o zapojení do politického a veřejného života 
-         * snaha o zabezpečení vyšší životní úrovně rodině 2. příjmem 
-      * ekonomická a právní rovnoprávnost žen  
-         * vyžaduje vytvoření vhodných podmínek: 
-            * zajištění realizace důležitých sociálních práv 
-            * rovné postavení žen s muži (např. pr. na vzdělání,​ přístup k výkonu povolání a funkcí,​....) 
-            * vytvořit ženám v podstatě stejné podmínky jako mají muži 
-            * upravit některé pracovní podmínky pro ženy diferencovaně 
-               * __právo ženy na zvláštní pracovní podmínky__ – jedno z nejdůležitějších sociálních práv 
- 
-==== pojem: zvláštní pracovní podmínky žen ==== 
- 
-       * práce žen má vedle pozitivních rysů i mnoho problémů vyplývajících z toho, že žena má také mateřskou funkci => __fyziologické zvláštnosti ženského organismu a plnění mateřského poslání__ vyžadují, aby ženám byla v pracovněprávních vztazích (PPV) poskytována zvýšená ochrana ​ 
-       * ZP upravuje prac. podmínky žen s ohledem na __2 faktory:__ 
-          * a) faktor __biologický__ 
-             * =kvůli fyziologické zvláštnosti ženského organismu jsou ženy citlivější vůči určitým druhům prací i pracovišť (např. práce, které jsou pro ženy fyzicky nepřiměřené,​...) 
-          * b) faktor __společenský__ ​ 
-             * péče o děti a domácnost velmi zatěžují ženský organismus po fyzické i psychické stránce 
-             * zapojení do prac. procesu by mohlo být překážkou plnění mateřského poslání 
-          * oba faktory se nejvýrazněji projevují u těhotných žen a matek malých dětí => zvýšená ochrana v PPV je poskytována především __těhotným ženám a matkám malých dětí__ 
-             * čl. 32 (2) LZPS //,,Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky"//​ 
-        * **= soubor práv žen a soubor povinností,​ příp. právem doporučených plnění především ​ Ztelů a také státních orgánů, jehož účelem je umožnit ženám plnění pracovních úkolů v PPV, aniž by to bylo na újmu jejich zdravotnímu stavu a plnění dalších společenských funkcí, zejména mateřského poslání** 
- 
-==== zákazy některých prací a převedení na jinou práci ==== 
- 
-        * s fyziologické zvláštnosti ženského organismu a plnění společenských funkcí žen nedovolují,​ aby ženy vykonávaly všechny práce a pracovaly na všech pracovištích 
-        * podle **§238 ZP** je //​zakázáno zaměstnávat zaměstnankyně pracemi, které ohrožují jejich mateřství.//​ 
-           * __Zakázáno zaměstnávat:​__ 
-              * těhotnou zaměstnankyni 
-              * zaměstnankyni,​ která kojí 
-              * zaměstnankyni-matku do konce 9. měsíce po porodu 
-           * tyto 3 je __zakázáno zaměstnávat určitými pracemi:__ 
-              * práce a pracoviště uvedené ve vyhlášce Min. zdrav. (vyhláška MZ č.288/2003 Sb.) 
-              * práce, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé 
-              * práce přesčas – týká se jen těhotných žen 
-           * ! s účinností od 1.1.2012 byl **zrušen** §238(1) ZP – ten s určitými vyjímkami zakazoval zaměstnávání žen při těžbě nerostů nebo při ražbě tunelů a štol. (Pozbylo to platnosti dnem, kdy nabylo účinnosti vypovězení Úmluvy MOP č.45 – č. 441/1919 Sb. – o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů 
-        * **dočasné převedení na jinou práci** 
-           * Ztel podle **§239** //​__povinnen__ ji dočasně převést na jinou vhodnou práci//; pokud: 
-              * Znkyně koná práci těhotným zakázanou a otěhotní, nebo 
-              * Znkyně koná práci, která podle lékařského pokudku ohružuje její těhotenství 
-           * platí i vůči 
-              * Znkyni-matce do konce 9. měsíce po porudu 
-              * Znkyni, která kojí 
-           * dosahuje-li Znkyně po převedení na jinou práci bez svého zavinění nižšího výdělku, náleží ji z prostředků nemocenského pojištění __vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství__ 
-              * je to obligatorní dávka, která vyrovnává hmotnou újmu vzniklou v důsledku převedení na jinou práci bez zavinění Znkyně 
-                 * je poskytována: ​ 
-                    * těhotným ženám až do nástupu na mateřskou dovolenou 
-                    * matkám po návratu z mateřské dovolené až do 9. měsíce po porodu 
-        * po novele ZP 74/1994 Sb. se **ne**rozlišuje mezi mužem a ženou při noční práci 
- 
-===== Zvláštní pracovní podmínky některých Znců ===== 
- 
-  * **§239(1) ZP** : __povinnost__ Ztele **vyhovět žádosti** .... pracující v noci o __zařazení na denní práci__ 
-       * těhotné ženy pracující v noci 
-       * ženy, která kojí 
-       * matky do konce 9. měsíce po porudu 
-  * **§ 41(1) g)** obdobně jako §239(1) Ztel je __povinen převést Znce na jinou práci__ 
- 
-==== další oprávnění těhotných Znkyň a Znkyň a Znců zejména z důvodů péče o dítě ==== 
- 
-       * **práce přes čas** 
-            * __absolutní zákaz práce přesčas:​__ ​ těhotných Znkyň 
-            * **§241(3) ZP** Ztel __nesmí__ p. přes čas __nařídit__:​ Znkyním a Zncům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok 
-            * na pracovní cestu mimo obvod svého bydliště nebo pracoviště smějí být __vysláni jen se svým souhlasem__ + Ztel je může __přeložit jen na jejich žádost__ 
-                 * těhotné Znkyně ​ 
-                 * Znkyně a Znci pečující o dítě do 8 let 
-                 * osamělá Znkyně, osamělý Znec pečující o dítě do 15 let 
-       * **směna, prac. doba (§241 ZP)** 
-            * //Ztel je// __povinen přihlížet__ //při zařazování Znců do směn též k potřebám Znkyň a Znců pečující o děti.// 
-            * __Požádá-li__ .......o kratší pracovní dobu nebo jinou vhonou úpravu stanovené týdenní prac. doby, je __Ztel povinen vyhovět žádosti__,​ nebrání-li tomu vážné provozní důvody. 
-                 * Znkyně nebo Znec pečující o dítě mladší 15 let 
-                 * těhotná Znkyně 
-                 * Znec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle Z 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, považuje za osobu závislou na pomoci jiné FO ve stupni II (středně těžká závislost),​ ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) 
-       * **přestávky na kojení (§242 ZP)** 
-            * Znkyni, která kojí je __Ztel povinen__ (kromě přestávek v práci) __poskytnout__ zvláštní přestávky na kojení ​ 
-            * započítávají se do prac. doby 
-            * poskytuje se za ně náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku 
-            * Znkyni, která pracuje po stanovenou týdenní prac. dobu, přísluší na každé dítě do konce 1 roku jeho věku 2 půlhodinové přestávky;​ v dalších 3 měsících (= do 15 měsíce věku dítěte) 1 půlhodinová přestávka za směnu 
-            * pracuje-li Znkytě po kratší prac. dobu, alespoň však polovinu stanovené týdenní prac. dob, přísluší jí 1 půlhodinová přestávka,​ a to na každé dítě do konce 1 roku jeho věku 
- 
-==== ochrana prac. poměru těhotných Znkyň ​ a Znkyň a Znců pečující o děti ==== 
- 
-       * ZP jim poskytuje zvýšenou ochranu proti rozvázání prac. poměru (PP) ze strany Ztele 
-       * **výpovědí** __může Ztel rozvázat PP__ (v době, kdy je Znkyně těhotná, Znkyně čerpá mateřskou dovolenou, Znkyně nebo Znec čerpají rodičovskou dovolenou) jen  
-            * **zcela vyjímečně:​** podle **§ 54 a) ZP** v případech stanovených v **§52 a),b) ZP** 
-                 * §54: //,,//​__Zákaz výpovědi__ //podle §53// __se nevztahuje__ //na výpověď danou Znci// ​ 
-                 * §52 a) //,,Ztel může dát Znci výpověď jen z těchto důvodů:// a) __ruší-li se Ztel nebo jeho část__ 
-                 * §52 b) ,,​b)__přemísťuje-li se Ztel nebo jeho část__“ 
-                      * ale tohle **neplatí** v případě **§54 b)** 
-                           * //,,b) pro organizační změny uvedené v §52 písm. b); to neplatí v případě těhotné Znkyně, Znkyně, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo Znce v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou“//​ 
-                 * => 
-                      * podle §52 a) lze může Ztel dát výpověď všem 
-                      * podle §52 b) lze dát rodiči na rodičovské dovolené; nelze dát: těhotné, ženě na mateřské, muži, který čerpá rodičovskou dovolenou po dobu, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou 
-                      * v ostatních písmenech ​ §52 chráněni (!ale v Pracovní právo v bodech, str. 47: je, že §52 g) lze dát těhotné, ostatním ne; ale mám dojem, že některý z vyučujících říkal, že je tam chyba; tak nevím) 
-       ​* ​ **okamžitě zrušit prac. poměr** __nesmí Ztel s__:  (podle **§55 (2)**) 
-                 * těhotnou Znkyní 
-                 * Znkyní na mateřské dovolené ​ 
-                 * Zncem nebo Znkyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou ​ 
-            *  __ale může__ s nimi z důvodů, pro které by jinak mohl zrušit PP okamžitě, __rozvázat PP výpovědí__ 
-                 * ! ale to **neplatí** pro Znkyně na mateřské dovolené a Znce v době rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou ​ => 
-                      * absolutní zákaz okamžitě zrušit PP: 
-                           * Znkyně na mateřské 
-                           * Znec v na rodičovské do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou  ​ 
-                      * rozvázat PP výpovědí lze: 
-                           * těhotná Znkyně 
-                           * Znkyně nebo Znec na rodičovské  ​ 
-       * ochranu v PPV mohou požívat při péči o totéž dítě oba ročidě současně, za předpokladu,​ že je splněna podmínka péče o dítě do zákonem stanoveného věku (např. oba rodiče mohou čerpat rodičovskou dovolenou současně, i když pracují u jednoho Ztele) 
- 
-===== Zvláštní pracovní podmínky mladistvých ===== 
- 
-==== pojem zvláštních pracovních podmínek mladistvých ==== 
- 
-       ​*zdravý fyzický a psychický rozvoj mládeže vyžaduje, aby nejen v dětském věku, ale ani v době dospívání nebyla zaměstnávána pracemi, které by tento rozvoj mohly ohrozit 
-       ​***čl.29(1) LZPS** – zakotveno právo mladistvých na zvláštní pracovní podmínky (viz začátek otázky) 
-       * ,,​mládež“ 
-            * široký pojem; zahrnuje všechna mladé občany 
-       * **,,​mladistvý“** ​ - stanoví **§350(2) ZP** 
-            * //,,​Mladiství zaměstnanci jsou zaměstnanci//​ __mladší než 18 let__“ 
-            * vláda může rozšířit zákaz výkonu některých prací i pro občany do 21 let 
-            * dolní hranice v ZP výslovně stanovená není 
-                 * ale lze vycházet z **§6 ZP** 
-                      * upravuje způsobilost občana mít v PPV práva a povinnosti a způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe tyto povinnosti 
-       * **,,​nezletilý“** 
-            * __občanskoprávní pojem__ 
-            * stanovena hranice __18 let__, ale zletilost lze v zákonem stanovených případech __nabýt i dříve__ (uzavřením manželství) 
-                 * uzavře-li Znkyně nebo Znec mladší 18 let manželství,​ stávají se zletilými, ale v pracovněprávních vztazích je jim i nadále poskytována zvýšená ochrana jako mladistvým 
-       * pro stanovení pracovních podmínek mladistvých jsou rozhodující zejména tyto __2 faktory__: 
-            * a) faktor __biologický__ 
-                 * vychází z požadavku, aby mladí lidé nebyli přetěžováni fyzicky namáhavými pracemi, které by mohly ohrozit jejich organismus 
-            * b) faktor __společenský__ 
-                 * mladý člověk ještě nemá dostatečné životní zkušenosti,​ které by mu umožnily správně se orientovat v některých důležitých otázkách a posoudit dosah svého jednání 
-       * **zvláštní pracovní podmínky mladistvých** 
-            * = soubor zvláštních práv na straně mladistvých Znců a povinností,​ příp. právem doporučených plnění především na straně Ztelů, popř. státních orgánů 
-            * účel: zajistit mladistvým v PPV rozvoj tělesných a duševních schopností 
-            * představují diferenciaci od obecných podmínek ostatních pracovníků 
- 
-==== povinnosti Ztelů vůči mladistvým ==== 
- 
-       * podle **§243 ZP** 
-            * //,,Ztelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých Znců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek.“//​ 
-       * **lékařská péče** 
-            * důraz je kladen především na __péči preventivní__ 
-            * podle **§247 ZP** 
-                 * //,,(1) Ztel je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství Znci byli vyšetřeni lékařem závodní preventivní péče// 
-                      * //a) před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci,// 
-                      * //b) pravidelně podle potřeba, nejméně však jedenkrát ročně.// 
-                 * //(2) Mladiství Znci jsou povinni podrobit se stanoveným lékařským vyšetřením.//​ 
-                 * //(3) Při ukládání pracovních úkolů mladistvému Znci je// **Ztel povinen řídit se** //​lékařským posudkem vydaným zařízením závodní preventivní péče.“//​ 
-       * **pracovní doba** 
-            * **§ 79a ZP** 
-                 * //,,U Znce mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a// __ve více__ //​základních pracovně právních vztazích podle §3 věty druhé ZP nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně“//​ 
-                 * =>max. 8h/směna, max. 40h/týden 
-       * Ztel je povinnen **vést seznam mladistvých Znců**, kteří jsou u něj zaměstnáni 
-            * pr. úprava účinná do 31.12.2006 ukládala Zteli povinnost spolupracovat při řešení důležitých otázek týkajících se mladistvých Znců v oblasti vzniku a skončení PP s jejich zákonnými zástupci. V případech stanovených ZP byli Ztelé povinni vyžádat si vyjádření zákonných zástupců nebo jim dát určité skutečnosti na vědomí. Tato pr. úprava nebyla novým ZP převzata 
- 
-==== zákazy zaměstnávání mladistvých některými pracemi ==== 
-  
-       * Ztelé smějí mladistvé zaměstnávat pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči. (platí to i pro školy, pokud v rámci své účasti na výchově mládeže origanizují práce mladistvých)  ​ 
-       * mladistvým jsou **výslovně zakázány**:​ (**§ 245 ZP**, **§246 ZP**)  
-            * __práce přesčas__ – absolutní zákaz 
-            * __noční práce__ ​   
-                 * absolutní zákaz pro mladistvé do 16 let 
-                 * mladiství starší 16 let  ​ 
-                      * mohou ji výjimečně konat, nepřesahuje-li 1 hodinu, a jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání  ​ 
-                      * musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu pracovních směn na denní dobu  
-            * __práce pod zemí při těžbě nerostů a ražení tunelů a štol__ – absolutní zákaz pro všechny mladistvé ​ 
-            * práce, které jsou pro mladistvé se zřetelem k anatomickým,​ fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku pro ně __nepřiměřené,​ nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví__ ​   ​ 
-                 * Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy práce a pracoviště,​ které jsou zakázány mladistvým,​ a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání  ​ 
-                 * zákazy některých prací mohou být vyhláškou rozšířeny i na Znce ve věku do 21 let 
-                 * práce, při nichž jsou mladiství vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních Znců nebo jiných FO 
-  * nesmí-li Ztel zaměstnávat mladistvého prací, pro kterou se mu dostalo výchovy k povolání, protože její výkon je mladistvým zakázán nebo protože podle lékařského posudku ohrožuje jeho zdraví, je Ztel povinen do doby, než bude moci mladistvý tuto práci vykonávat, poskytovat mu jinou přiměřenou práci odpovídající pokud možno jeho kvalifikaci ​ 
-  ​ 
-===== Prameny ===== 
-  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 388 - 395. 
-  * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo v bodech s příklady//​. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwert ČR, 2012, 144 s., ISBN 978-80-7357-846-6,​ s. 46 - 47. 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code