Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


24. Pracovní podmínky žen a mladistvých

 • zakotveno v čl.29 LZPS
  • „(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. (2) Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. (3) Podrobnosti stanoví zákon.“
  • toto ustanovení rozvádějí a konkretizují právní předpisy, zejména zákoník práce

Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, Znců pečujcí o dítě a o jiné FO

zaměstnanost žen

 • ČR patří k zemím s vysokým počtem ekonomicky činných žen – na 100 Znců připadá 44 žen
 • vysoká zaměstnanost žen je dána komplexem objektivních a subjektivních příčin
  • potřeby hosp. rozvoje společnosti
  • zvyšování vzdělanosti a kvalifikace žen
  • snaha o zapojení do politického a veřejného života
  • snaha o zabezpečení vyšší životní úrovně rodině 2. příjmem
 • ekonomická a právní rovnoprávnost žen
  • vyžaduje vytvoření vhodných podmínek:
   • zajištění realizace důležitých sociálních práv
   • rovné postavení žen s muži (např. pr. na vzdělání, přístup k výkonu povolání a funkcí,….)
   • vytvořit ženám v podstatě stejné podmínky jako mají muži
   • upravit některé pracovní podmínky pro ženy diferencovaně
    • právo ženy na zvláštní pracovní podmínky – jedno z nejdůležitějších sociálních práv

pojem: zvláštní pracovní podmínky žen

 • práce žen má vedle pozitivních rysů i mnoho problémů vyplývajících z toho, že žena má také mateřskou funkci ⇒ fyziologické zvláštnosti ženského organismu a plnění mateřského poslání vyžadují, aby ženám byla v pracovněprávních vztazích (PPV) poskytována zvýšená ochrana
 • ZP upravuje prac. podmínky žen s ohledem na 2 faktory:
  • a) faktor biologický
   • =kvůli fyziologické zvláštnosti ženského organismu jsou ženy citlivější vůči určitým druhům prací i pracovišť (např. práce, které jsou pro ženy fyzicky nepřiměřené,…)
  • b) faktor společenský
   • péče o děti a domácnost velmi zatěžují ženský organismus po fyzické i psychické stránce
   • zapojení do prac. procesu by mohlo být překážkou plnění mateřského poslání
  • oba faktory se nejvýrazněji projevují u těhotných žen a matek malých dětí ⇒ zvýšená ochrana v PPV je poskytována především těhotným ženám a matkám malých dětí
   • čl. 32 (2) LZPS ,,Ženě v těhotenství je zaručena zvláštní péče, ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky„
 • = soubor práv žen a soubor povinností, příp. právem doporučených plnění především Ztelů a také státních orgánů, jehož účelem je umožnit ženám plnění pracovních úkolů v PPV, aniž by to bylo na újmu jejich zdravotnímu stavu a plnění dalších společenských funkcí, zejména mateřského poslání

zákazy některých prací a převedení na jinou práci

 • s fyziologické zvláštnosti ženského organismu a plnění společenských funkcí žen nedovolují, aby ženy vykonávaly všechny práce a pracovaly na všech pracovištích
 • podle §238 ZP je zakázáno zaměstnávat zaměstnankyně pracemi, které ohrožují jejich mateřství.
  • Zakázáno zaměstnávat:
   • těhotnou zaměstnankyni
   • zaměstnankyni, která kojí
   • zaměstnankyni-matku do konce 9. měsíce po porodu
  • tyto 3 je zakázáno zaměstnávat určitými pracemi:
   • práce a pracoviště uvedené ve vyhlášce Min. zdrav. (vyhláška MZ č.288/2003 Sb.)
   • práce, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé
   • práce přesčas – týká se jen těhotných žen
  • ! s účinností od 1.1.2012 byl zrušen §238(1) ZP – ten s určitými vyjímkami zakazoval zaměstnávání žen při těžbě nerostů nebo při ražbě tunelů a štol. (Pozbylo to platnosti dnem, kdy nabylo účinnosti vypovězení Úmluvy MOP č.45 – č. 441/1919 Sb. – o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů
 • dočasné převedení na jinou práci
  • Ztel podle §239 povinnen ji dočasně převést na jinou vhodnou práci; pokud:
   • Znkyně koná práci těhotným zakázanou a otěhotní, nebo
   • Znkyně koná práci, která podle lékařského pokudku ohružuje její těhotenství
  • platí i vůči
   • Znkyni-matce do konce 9. měsíce po porudu
   • Znkyni, která kojí
  • dosahuje-li Znkyně po převedení na jinou práci bez svého zavinění nižšího výdělku, náleží ji z prostředků nemocenského pojištění vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
   • je to obligatorní dávka, která vyrovnává hmotnou újmu vzniklou v důsledku převedení na jinou práci bez zavinění Znkyně
    • je poskytována:
     • těhotným ženám až do nástupu na mateřskou dovolenou
     • matkám po návratu z mateřské dovolené až do 9. měsíce po porodu
 • po novele ZP 74/1994 Sb. se nerozlišuje mezi mužem a ženou při noční práci

Zvláštní pracovní podmínky některých Znců

 • §239(1) ZP : povinnost Ztele vyhovět žádosti …. pracující v noci o zařazení na denní práci
  • těhotné ženy pracující v noci
  • ženy, která kojí
  • matky do konce 9. měsíce po porudu
 • § 41(1) g) obdobně jako §239(1) Ztel je povinen převést Znce na jinou práci

další oprávnění těhotných Znkyň a Znkyň a Znců zejména z důvodů péče o dítě

 • práce přes čas
  • absolutní zákaz práce přesčas: těhotných Znkyň
  • §241(3) ZP Ztel nesmí p. přes čas nařídit: Znkyním a Zncům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok
  • na pracovní cestu mimo obvod svého bydliště nebo pracoviště smějí být vysláni jen se svým souhlasem + Ztel je může přeložit jen na jejich žádost
   • těhotné Znkyně
   • Znkyně a Znci pečující o dítě do 8 let
   • osamělá Znkyně, osamělý Znec pečující o dítě do 15 let
 • směna, prac. doba (§241 ZP)
  • Ztel je povinen přihlížet při zařazování Znců do směn též k potřebám Znkyň a Znců pečující o děti.
  • Požádá-li …….o kratší pracovní dobu nebo jinou vhonou úpravu stanovené týdenní prac. doby, je Ztel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
   • Znkyně nebo Znec pečující o dítě mladší 15 let
   • těhotná Znkyně
   • Znec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle Z 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, považuje za osobu závislou na pomoci jiné FO ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)
 • přestávky na kojení (§242 ZP)
  • Znkyni, která kojí je Ztel povinen (kromě přestávek v práci) poskytnout zvláštní přestávky na kojení
  • započítávají se do prac. doby
  • poskytuje se za ně náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku
  • Znkyni, která pracuje po stanovenou týdenní prac. dobu, přísluší na každé dítě do konce 1 roku jeho věku 2 půlhodinové přestávky; v dalších 3 měsících (= do 15 měsíce věku dítěte) 1 půlhodinová přestávka za směnu
  • pracuje-li Znkytě po kratší prac. dobu, alespoň však polovinu stanovené týdenní prac. dob, přísluší jí 1 půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce 1 roku jeho věku

ochrana prac. poměru těhotných Znkyň a Znkyň a Znců pečující o děti

 • ZP jim poskytuje zvýšenou ochranu proti rozvázání prac. poměru (PP) ze strany Ztele
 • výpovědí může Ztel rozvázat PP (v době, kdy je Znkyně těhotná, Znkyně čerpá mateřskou dovolenou, Znkyně nebo Znec čerpají rodičovskou dovolenou) jen
  • zcela vyjímečně: podle § 54 a) ZP v případech stanovených v §52 a),b) ZP
   • §54: ,,Zákaz výpovědi podle §53 se nevztahuje na výpověď danou Znci
   • §52 a) ,,Ztel může dát Znci výpověď jen z těchto důvodů: a) ruší-li se Ztel nebo jeho část
   • §52 b) ,,b)přemísťuje-li se Ztel nebo jeho část
    • ale tohle neplatí v případě §54 b)
     • ,,b) pro organizační změny uvedené v §52 písm. b); to neplatí v případě těhotné Znkyně, Znkyně, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo Znce v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou“
    • podle §52 a) lze může Ztel dát výpověď všem
    • podle §52 b) lze dát rodiči na rodičovské dovolené; nelze dát: těhotné, ženě na mateřské, muži, který čerpá rodičovskou dovolenou po dobu, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou
    • v ostatních písmenech §52 chráněni (!ale v Pracovní právo v bodech, str. 47: je, že §52 g) lze dát těhotné, ostatním ne; ale mám dojem, že některý z vyučujících říkal, že je tam chyba; tak nevím)
 • okamžitě zrušit prac. poměr nesmí Ztel s: (podle §55 (2))
  • těhotnou Znkyní
  • Znkyní na mateřské dovolené
  • Zncem nebo Znkyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou
 • ale může s nimi z důvodů, pro které by jinak mohl zrušit PP okamžitě, rozvázat PP výpovědí
  • ! ale to neplatí pro Znkyně na mateřské dovolené a Znce v době rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou ⇒
   • absolutní zákaz okamžitě zrušit PP:
    • Znkyně na mateřské
    • Znec v na rodičovské do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou
   • rozvázat PP výpovědí lze:
    • těhotná Znkyně
    • Znkyně nebo Znec na rodičovské
 • ochranu v PPV mohou požívat při péči o totéž dítě oba ročidě současně, za předpokladu, že je splněna podmínka péče o dítě do zákonem stanoveného věku (např. oba rodiče mohou čerpat rodičovskou dovolenou současně, i když pracují u jednoho Ztele)

Zvláštní pracovní podmínky mladistvých

pojem zvláštních pracovních podmínek mladistvých

 • zdravý fyzický a psychický rozvoj mládeže vyžaduje, aby nejen v dětském věku, ale ani v době dospívání nebyla zaměstnávána pracemi, které by tento rozvoj mohly ohrozit
 • čl.29(1) LZPS – zakotveno právo mladistvých na zvláštní pracovní podmínky (viz začátek otázky)
 • ,,mládež“
  • široký pojem; zahrnuje všechna mladé občany
 • ,,mladistvý“ - stanoví §350(2) ZP
  • ,,Mladiství zaměstnanci jsou zaměstnanci mladší než 18 let
  • vláda může rozšířit zákaz výkonu některých prací i pro občany do 21 let
  • dolní hranice v ZP výslovně stanovená není
   • ale lze vycházet z §6 ZP
    • upravuje způsobilost občana mít v PPV práva a povinnosti a způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe tyto povinnosti
 • ,,nezletilý“
  • občanskoprávní pojem
  • stanovena hranice 18 let, ale zletilost lze v zákonem stanovených případech nabýt i dříve (uzavřením manželství)
   • uzavře-li Znkyně nebo Znec mladší 18 let manželství, stávají se zletilými, ale v pracovněprávních vztazích je jim i nadále poskytována zvýšená ochrana jako mladistvým
 • pro stanovení pracovních podmínek mladistvých jsou rozhodující zejména tyto 2 faktory:
  • a) faktor biologický
   • vychází z požadavku, aby mladí lidé nebyli přetěžováni fyzicky namáhavými pracemi, které by mohly ohrozit jejich organismus
  • b) faktor společenský
   • mladý člověk ještě nemá dostatečné životní zkušenosti, které by mu umožnily správně se orientovat v některých důležitých otázkách a posoudit dosah svého jednání
 • zvláštní pracovní podmínky mladistvých
  • = soubor zvláštních práv na straně mladistvých Znců a povinností, příp. právem doporučených plnění především na straně Ztelů, popř. státních orgánů
  • účel: zajistit mladistvým v PPV rozvoj tělesných a duševních schopností
  • představují diferenciaci od obecných podmínek ostatních pracovníků

povinnosti Ztelů vůči mladistvým

 • podle §243 ZP
  • ,,Ztelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých Znců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek.“
 • lékařská péče
  • důraz je kladen především na péči preventivní
  • podle §247 ZP
   • ,,(1) Ztel je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství Znci byli vyšetřeni lékařem závodní preventivní péče
    • a) před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci,
    • b) pravidelně podle potřeba, nejméně však jedenkrát ročně.
   • (2) Mladiství Znci jsou povinni podrobit se stanoveným lékařským vyšetřením.
   • (3) Při ukládání pracovních úkolů mladistvému Znci je Ztel povinen řídit se lékařským posudkem vydaným zařízením závodní preventivní péče.“
 • pracovní doba
  • § 79a ZP
   • ,,U Znce mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více základních pracovně právních vztazích podle §3 věty druhé ZP nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně“
   • ⇒max. 8h/směna, max. 40h/týden
 • Ztel je povinnen vést seznam mladistvých Znců, kteří jsou u něj zaměstnáni
  • pr. úprava účinná do 31.12.2006 ukládala Zteli povinnost spolupracovat při řešení důležitých otázek týkajících se mladistvých Znců v oblasti vzniku a skončení PP s jejich zákonnými zástupci. V případech stanovených ZP byli Ztelé povinni vyžádat si vyjádření zákonných zástupců nebo jim dát určité skutečnosti na vědomí. Tato pr. úprava nebyla novým ZP převzata

zákazy zaměstnávání mladistvých některými pracemi

 • Ztelé smějí mladistvé zaměstnávat pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči. (platí to i pro školy, pokud v rámci své účasti na výchově mládeže origanizují práce mladistvých)
 • mladistvým jsou výslovně zakázány: (§ 245 ZP, §246 ZP)
  • práce přesčas – absolutní zákaz
  • noční práce
   • absolutní zákaz pro mladistvé do 16 let
   • mladiství starší 16 let
    • mohou ji výjimečně konat, nepřesahuje-li 1 hodinu, a jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání
    • musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu pracovních směn na denní dobu
  • práce pod zemí při těžbě nerostů a ražení tunelů a štol – absolutní zákaz pro všechny mladistvé
  • práce, které jsou pro mladistvé se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví
   • Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
   • zákazy některých prací mohou být vyhláškou rozšířeny i na Znce ve věku do 21 let
   • práce, při nichž jsou mladiství vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních Znců nebo jiných FO
 • nesmí-li Ztel zaměstnávat mladistvého prací, pro kterou se mu dostalo výchovy k povolání, protože její výkon je mladistvým zakázán nebo protože podle lékařského posudku ohrožuje jeho zdraví, je Ztel povinen do doby, než bude moci mladistvý tuto práci vykonávat, poskytovat mu jinou přiměřenou práci odpovídající pokud možno jeho kvalifikaci

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 388 - 395.
 • HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwert ČR, 2012, 144 s., ISBN 978-80-7357-846-6, s. 46 - 47.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code