Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Toto je starší verze dokumentu!


23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP

BOZP

 • problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se příslušné orgány vnitrostátní (státní a odborové orgány) i mezinárodní (Mezinárodní organizace práce) začaly více zabývat zejména po skončení 2. světové války ⇒ obnova válkou zničeného hospodářství, rozvoj průmyslové výroby, rozmach jaderné energetiky, počátky státních zásahů však sahají již do 19.stol.
 • každá FO koná práci v určitém prostředí za určitých podmínek ⇒ snaha o co nejpříznivější podmínky, přizpůsobení se tělesným a duševním potřebám zaměstnance, princip prevence rizik
 • v případě zranění ZC nastávají zvýšené náklady na straně ZL, musí se o svého ZC postarat, zatímco ZC za tyto výdaje nepřináší žádný ekvivalent, navíc musí práci vykonávat ostatní zaměstnanci
 • BOZP má tedy vliv na rentabilitu a efektivnost práce
 • BOZP plní funkci prevence/ochrannou funkci (§ 101/1,§ 102 ZPr), funkci hospodářsko-organizátorskou (součástí organizace výroby a práce, efektivnosti dosažených hospodářských výsledků)
 • charakteristckým znakem BOZP je používání metod přímého státního donucení

= souhrn vzájemných práv a povinností subjektů PP vztahů, které za účelem ochrany života a zdraví směřují k zajištění bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující práce

 • souhrn vzájemných práv a povinností vznikajících mezi odborovými organizacemi a jednotlivými ZL při řešení předmětných otázek a výkonu kontroly
 • souhrn práv a povinností mezi orgány inspekce práce a ZL nebo ZC při výkonu kontroly v oblasti bezpečnosti práce

Úprava

 • § 101 - 108, § 349/1 ZPr
  • § 102 všeobecné preventivní zásady - povinnost zaměstnavatelů vycházet z nich při přijímání a provádění opatření BOZP
 • LZPS čl. 28 právo na uspokojivé pracovní podmínky, čl. 29 ženám, mladistvým a osobám zdravotně postiženým právo na zvýšenou ochranu v pracovních vztazích, čl. 31 právo na ochranu zdraví
 • zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Mez. organizace práce
  • Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí, 1981
  • Úmluva č. 161 o závodních zdravotních službách, 1985 - závodní preventivní péče
 • čl. 3 Evropské sociální charty, 1961
 • čl. 7 Mez. paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 1966
 • čl. 153 a 156 SFEU
 • čl. 31 LZP EU, 2000
 • cca 21 směrnic implementovaných do ZPr a zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (ZOBZP)
 • předpisyvydávány v různých formách (hygienické, technické,, stavební, požární apod.)

Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP

 • § 106
 • právo na informace o rizicích práce a přijatých opatřeních na ochranu před působením rizik
 • právo za určitých okolností odmítnout výkon práce
 • právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí
 • povinnost dbát o svou vlastní bezpečnost
 • povinnost znát a dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny ZL k zajištění BOZP, se kterými byl řádně seznámen
 • povinnost podílet se na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách
 • povinnost oznamovat nadřízenému vedoucímu ZC svůj pracovní úraz/ úraz jiného ZC, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin
 • zákaz požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek na pracovišti (i mimo pracovní dobu) a v pracovní době i mimo toto pracoviště
  • ZC v horkých provozech mohou užívat pivo se sníženým obsahem alkoholu
  • zákaz se navíc nevztahuje na ZC, u nichž je požívání alkohol. nápojů součástí plnění pracovních úkolů
  • ZC má zákaz nastoupit do práce pod vlivem alkoholu – tj. zákaz požití alkoholu v pauze na oběd i přesto, že tato doba se nezapočítává do pracovní doby
 • povinnost podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího ZC zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
 • zákaz kouření na pracovišti a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni i nekuřáci (ZL není povinen zřizovat „kuřácké koutky“)
 • povinnost účastnit se školení zajišťovaných ZL zaměřeným na BOZP včetně ověření svých znalostí
  • školení se koná v pracovmí době a nesmí znamenat pro ZC ztrátu na výdělku
 • povinnost podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanovených zvl. právními předpisy

Povinnosti zaměstnavatele (něco málo, v otázkách to není, vyplývá to z práv a povinností ZC)

 • hlavním cílem a úkolem ZL při zajišťování BOZP při práci je předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví ZC při práci
 • obecná povinnost ZL v oblasti BOZP se vztahuje na všechny osoby, které se zdržují na pracovišti ZL s jeho vědomím a souhlasem
 • nutnost písemné formy opatření v oblasti prevence rizik (zákon ji neukládá, ale evropská směrnice ano)
 • povinnost poskytovat ZC osobní ochranné pracovní prostředky; mycí, čistící a dezinfekční prostředky; pracovní oděv a obuv
  • nahrazovat poskytování ochranných prostředků finančním plněním je zakázáno (i kdyby ZC souhlasil)
 • povinnost vést evidenci o pracovních úrazech - kniha úrazů
  • povinnost vyhotovit záznam o úrazu v případech, kdy následkem úrazu vznikla pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny

Pracovní právo - Hůrka, P. a kolektiv, 2011, Aleš Čeněk, s. 298 - 315

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code