Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-23 [2012/11/26 11:08]
Přemysl Bartoš
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-23 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP ====== 
- 
-**BOZP** 
- 
-  *problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se příslušné orgány vnitrostátní (státní a odborové orgány) i mezinárodní (Mezinárodní organizace práce) začaly více zabývat zejména po skončení 2. světové války => obnova válkou zničeného hospodářství,​ rozvoj průmyslové výroby, rozmach jaderné energetiky, počátky státních zásahů však sahají již do 19.stol. 
-  *každá FO koná práci v určitém prostředí za určitých podmínek => snaha o co nejpříznivější podmínky, přizpůsobení se tělesným a duševním potřebám zaměstnance,​ princip prevence rizik  
-  *v případě zranění ZC nastávají zvýšené náklady na straně ZL, musí se o svého ZC postarat, zatímco ZC za tyto výdaje nepřináší žádný ekvivalent, navíc musí práci vykonávat ostatní zaměstnanci 
-  *BOZP má tedy vliv na rentabilitu a efektivnost práce 
-  *BOZP plní funkci prevence/​ochrannou funkci ​ (§ 101/1,§ 102 ZPr), funkci hospodářsko-organizátorskou (součástí organizace výroby a práce, efektivnosti dosažených hospodářských výsledků) 
-  *charakteristckým znakem BOZP je používání metod přímého státního donucení 
-  = **souhrn vzájemných práv a povinností subjektů PP vztahů, které za účelem ochrany života a zdraví směřují k zajištění bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující práce** 
-  *souhrn vzájemných práv a povinností vznikajících mezi odborovými organizacemi a jednotlivými ZL při řešení předmětných otázek a výkonu kontroly 
-  *souhrn práv a povinností mezi orgány inspekce práce a ZL nebo ZC při výkonu kontroly v oblasti bezpečnosti práce 
- 
-**Úprava** 
-      *§ 101 - 108, § 349/1 ZPr 
-          *§ 102 všeobecné preventivní zásady - povinnost zaměstnavatelů vycházet z nich při přijímání a provádění opatření BOZP 
-      *LZPS čl. 28 právo na uspokojivé pracovní podmínky, čl. 29 ženám, mladistvým a osobám zdravotně postiženým právo na zvýšenou ochranu v pracovních vztazích, čl. 31 právo na ochranu zdraví 
-      *zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
-      *zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
-      *Mez. organizace práce 
-          *Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí,​ 1981 
-          *Úmluva č. 161 o závodních zdravotních službách, 1985 - závodní preventivní péče 
-  *čl. 3 Evropské sociální charty, 1961 
-  *čl. 7 Mez. paktu o hospodářských,​ sociálních a kulturních právech, 1966 
-  *čl. 153 a 156 SFEU 
-  *čl. 31 LZP EU, 2000 
-  *cca 21 směrnic implementovaných do ZPr a zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (ZOBZP) 
-  *předpisyvydávány v různých formách (hygienické,​ technické,,​ stavební, požární apod.) 
- 
- 
- 
-**Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP** 
- 
-  *§ 106 
-  *právo na informace o rizicích práce a přijatých opatřeních na ochranu před působením rizik 
-  *právo za určitých okolností odmítnout výkon práce 
-  *právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí 
-  *povinnost dbát o svou vlastní bezpečnost 
-  *povinnost znát a dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny ZL k zajištění BOZP, se kterými byl řádně seznámen 
-  *povinnost podílet se na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách 
-  *povinnost oznamovat nadřízenému vedoucímu ZC svůj pracovní úraz/ úraz jiného ZC, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin 
-  *zákaz požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek na pracovišti (i mimo pracovní dobu) a v pracovní době i mimo toto pracoviště 
-      *ZC v horkých provozech mohou užívat pivo se sníženým obsahem alkoholu 
-      *zákaz se navíc nevztahuje na ZC, u nichž je požívání alkohol. nápojů součástí plnění pracovních úkolů 
-      *ZC má zákaz nastoupit do práce pod vlivem alkoholu – tj. zákaz požití alkoholu v pauze na oběd i přesto, že tato doba se nezapočítává do pracovní doby 
-  *povinnost podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího ZC zjištění,​ zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 
-  *zákaz kouření na pracovišti a v jiných prostorách,​ kde jsou účinkům kouření vystaveni i nekuřáci (ZL není povinen zřizovat „kuřácké koutky“) 
-  *povinnost účastnit se školení zajišťovaných ZL zaměřeným na BOZP včetně ověření svých znalostí 
-      *školení se koná v pracovmí době a nesmí znamenat pro ZC ztrátu na výdělku 
-  *povinnost podrobit se preventivním prohlídkám,​ vyšetřením nebo očkováním stanovených zvl. právními předpisy 
- 
-**Povinnosti zaměstnavatele** (něco málo, v otázkách to není, vyplývá to z práv a povinností ZC) 
-  *hlavním cílem a úkolem ZL při zajišťování BOZP při práci je předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví ZC při práci 
-  *obecná povinnost ZL v oblasti BOZP se vztahuje na všechny osoby, které se zdržují na pracovišti ZL s jeho vědomím a souhlasem 
-  *nutnost písemné formy opatření v oblasti prevence rizik (zákon ji neukládá, ale evropská směrnice ano) 
-  *povinnost poskytovat ZC osobní ochranné pracovní prostředky;​ mycí, čistící a dezinfekční prostředky;​ pracovní oděv a obuv 
-      *nahrazovat poskytování ochranných prostředků finančním plněním je zakázáno (i kdyby ZC souhlasil) 
-  *povinnost vést evidenci o pracovních úrazech - kniha úrazů 
-      *povinnost vyhotovit záznam o úrazu v případech,​ kdy následkem úrazu vznikla pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny 
- 
-Pracovní právo - Hůrka, P. a kolektiv, 2011, Aleš Čeněk, s. 298 - 315 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code