Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-23 [2012/11/26 11:01]
Přemysl Bartoš
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-23 [2012/12/09 02:54]
Petr Veselý
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP ====== ====== 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP ======
  
-**BOZP**+===== BOZP =====
  
   *problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se příslušné orgány vnitrostátní (státní a odborové orgány) i mezinárodní (Mezinárodní organizace práce) začaly více zabývat zejména po skončení 2. světové války => obnova válkou zničeného hospodářství,​ rozvoj průmyslové výroby, rozmach jaderné energetiky, počátky státních zásahů však sahají již do 19.stol.   *problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se příslušné orgány vnitrostátní (státní a odborové orgány) i mezinárodní (Mezinárodní organizace práce) začaly více zabývat zejména po skončení 2. světové války => obnova válkou zničeného hospodářství,​ rozvoj průmyslové výroby, rozmach jaderné energetiky, počátky státních zásahů však sahají již do 19.stol.
-  *každá FO koná práci v určitém prostředí za určitých podmínek => snaha o co nejpříznivější podmínky, přizpůsobení se tělesným a duševním potřebám zaměstnance, ​minimální riziko ​+  *každá FO koná práci v určitém prostředí za určitých podmínek => snaha o co nejpříznivější podmínky, přizpůsobení se tělesným a duševním potřebám zaměstnance, ​princip prevence rizik 
   *v případě zranění ZC nastávají zvýšené náklady na straně ZL, musí se o svého ZC postarat, zatímco ZC za tyto výdaje nepřináší žádný ekvivalent, navíc musí práci vykonávat ostatní zaměstnanci   *v případě zranění ZC nastávají zvýšené náklady na straně ZL, musí se o svého ZC postarat, zatímco ZC za tyto výdaje nepřináší žádný ekvivalent, navíc musí práci vykonávat ostatní zaměstnanci
   *BOZP má tedy vliv na rentabilitu a efektivnost práce   *BOZP má tedy vliv na rentabilitu a efektivnost práce
   *BOZP plní funkci prevence/​ochrannou funkci ​ (§ 101/1,§ 102 ZPr), funkci hospodářsko-organizátorskou (součástí organizace výroby a práce, efektivnosti dosažených hospodářských výsledků)   *BOZP plní funkci prevence/​ochrannou funkci ​ (§ 101/1,§ 102 ZPr), funkci hospodářsko-organizátorskou (součástí organizace výroby a práce, efektivnosti dosažených hospodářských výsledků)
 +  *charakteristckým znakem BOZP je používání metod přímého státního donucení
   = **souhrn vzájemných práv a povinností subjektů PP vztahů, které za účelem ochrany života a zdraví směřují k zajištění bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující práce**   = **souhrn vzájemných práv a povinností subjektů PP vztahů, které za účelem ochrany života a zdraví směřují k zajištění bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující práce**
   *souhrn vzájemných práv a povinností vznikajících mezi odborovými organizacemi a jednotlivými ZL při řešení předmětných otázek a výkonu kontroly   *souhrn vzájemných práv a povinností vznikajících mezi odborovými organizacemi a jednotlivými ZL při řešení předmětných otázek a výkonu kontroly
   *souhrn práv a povinností mezi orgány inspekce práce a ZL nebo ZC při výkonu kontroly v oblasti bezpečnosti práce   *souhrn práv a povinností mezi orgány inspekce práce a ZL nebo ZC při výkonu kontroly v oblasti bezpečnosti práce
  
-**Úprava**+===== Úprava ​===== 
       *§ 101 - 108, § 349/1 ZPr       *§ 101 - 108, § 349/1 ZPr
           *§ 102 všeobecné preventivní zásady - povinnost zaměstnavatelů vycházet z nich při přijímání a provádění opatření BOZP           *§ 102 všeobecné preventivní zásady - povinnost zaměstnavatelů vycházet z nich při přijímání a provádění opatření BOZP
Řádek 20: Řádek 22:
       *Mez. organizace práce       *Mez. organizace práce
           *Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí,​ 1981           *Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí,​ 1981
-          *Úmluva č. 161 o závodních zdravotních službách, 1985+          *Úmluva č. 161 o závodních zdravotních službách, 1985 - závodní preventivní péče
   *čl. 3 Evropské sociální charty, 1961   *čl. 3 Evropské sociální charty, 1961
   *čl. 7 Mez. paktu o hospodářských,​ sociálních a kulturních právech, 1966   *čl. 7 Mez. paktu o hospodářských,​ sociálních a kulturních právech, 1966
Řádek 26: Řádek 28:
   *čl. 31 LZP EU, 2000   *čl. 31 LZP EU, 2000
   *cca 21 směrnic implementovaných do ZPr a zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (ZOBZP)   *cca 21 směrnic implementovaných do ZPr a zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (ZOBZP)
 +  *předpisyvydávány v různých formách (hygienické,​ technické,,​ stavební, požární apod.)
  
  
 +===== Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP =====
  
-**Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP** 
  
   *§ 106   *§ 106
Řádek 49: Řádek 52:
   *povinnost podrobit se preventivním prohlídkám,​ vyšetřením nebo očkováním stanovených zvl. právními předpisy   *povinnost podrobit se preventivním prohlídkám,​ vyšetřením nebo očkováním stanovených zvl. právními předpisy
  
-**Povinnosti zaměstnavatele** (něco málo, v otázkách to není, vyplývá to z práv a povinností ZC)+===== Povinnosti zaměstnavatele ​===== 
 + 
 + 
 +(něco málo, v otázkách to není, vyplývá to z práv a povinností ZC)
   *hlavním cílem a úkolem ZL při zajišťování BOZP při práci je předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví ZC při práci   *hlavním cílem a úkolem ZL při zajišťování BOZP při práci je předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví ZC při práci
   *obecná povinnost ZL v oblasti BOZP se vztahuje na všechny osoby, které se zdržují na pracovišti ZL s jeho vědomím a souhlasem   *obecná povinnost ZL v oblasti BOZP se vztahuje na všechny osoby, které se zdržují na pracovišti ZL s jeho vědomím a souhlasem
Řádek 58: Řádek 64:
       *povinnost vyhotovit záznam o úrazu v případech,​ kdy následkem úrazu vznikla pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny       *povinnost vyhotovit záznam o úrazu v případech,​ kdy následkem úrazu vznikla pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny
  
-Pracovní právo - Hůrka, P. a kolektiv, 2011, Aleš Čeněk, s. 298 - 315 
  
 +===== Prameny =====
 +  * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 298 - 315.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code