Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-22 [2012/12/19 19:21]
Michala Šmahelová [Práce přesčas]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-22 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 22. Práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost ====== 
  
- 
-===== Práce přesčas ===== 
-  * § 78 odst. 1 písm. i) ZPr + § 93 ZPr 
-  * = práce konaná ZCEm na příkaz ZTLe nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní prac. dobu (§ 79 ZPr) a mimo rámec směn  
-  * u ZCů s //kratší týdenní pracovní dobou// (§ 80 ZPr) je prací přesčas až práce přesahující //​stanovenou týdenní pracovní dobu// (§ 79 ZPr), těmto zaměstnancům nelze práci přesčas nařídit 
-  * prací přesčas není, napracovává-li ZC prací konanou nad stanovenou týdenní dobu prac volno, kt. mu ZTL poskytl na jeho žádost 
- 
-  * **a) nařízená** ​ 
-      * práci přesčas může zaměstnavatel nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi 2 směnami, popřípadě i za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 ZPr i na dny pracovního klidu 
-      * lze ZCi nařídit v rozsahu nejvýše 8 hodin v každém ​ týdnu a 150 hodin ročně, tj. od 1.1. do 31.12. 
-      * v rámci stanoveného týdenního a ročního limitu je ZC povinen práci přesčas konat 
-      * může být nařizována před počátkem prac. doby či po skončení, vždy však v době odpočinku 
-      * v rámci stanoveného týdenního limitu a ročního limitu lze zaměstnanci nařídit práci přesčas a zaměstnanec je povinen práci přesčas konat  
-  * **b) se souhlasem ZCe** 
-      * lze sjednat i v prac. smlouvě, prohlášením atd. 
-      * nad stanovený rozsah (8 hod. týdně/150 ročně) je možné požadovat po ZCi práci přesčas pouze po dohodě s ním, a to v průměru v rozsahu nejvýše 8 hodin týdně za období nejvýše 26 týdnů ( v kolektivní smlouvě může být sjednání období nejvýše 52 týdnů – tzv. vyrovnávací období) 
-  *** c) § 93 a – ve zdravotnictví** 
-      * viz. níže 
- 
-  * práci přesčas může zaměstnavatel nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi 2 směnami, popřípadě i za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 ZPr i na dny pracovního klidu 
-  * nepřetržitý odpočinek nesmí být zkrácen na méně než 8 hodin 
-  * do výše uvedených období se nezapočítává práce přesčas, za níž bylo ZCi poskytnuto náhradní volno 
-  * ZPr zakazuje u někt. ZCů práci přesčas nařizovat: 
-      * ZC mladistvý, tj. do 18 let – absolutní zákaz → ani kdyby souhlasil 
-      * těhotnné zaměstnankyně – absolutní 
-      * ZCi, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok  - nelze nařídit, lze dohodnout 
- 
-  * **c) další práce přesčas ve zdravotnictví** 
-      * po omezenou dobu od 1.10.2008 do 31.12.2013 novelou ZPr provedenou zák.č. 294/2008 Sb. je možné nad obecně připuštěné limity práce přesčas ve zdravotnictví využít ve vyšším rozsahu, dá-li ZC dobrovolný souhlas 
-      * důvodem pro navýšení rozsahu –nedostatek ZCů ve zdravotnictví 
-      * formálně vychází z čl. 22 směrnice 2003/88/ES, kt. umožnuje čl. státu odchýlit se v rozsahu 48 hod. 
-      * prac. pohotovost na pracovišti je od 1.1.2007 považována za prac. dobu 
-          * do té doby vedena jako prac. pohotovost 
-      * další práci přesčas je možné dohodnout výhradně při pracích v nepřetržitém provozu, kterým je podle §78 odst. 1 písm. g) – provoz, který vyžaduje výkon práce 24h/den po 7 dní v týdnu za podmínky, že práce v nepřetržitém provozu je spojena s příjmem, léčbou, péčí nebo se zajištěním přednemocniční neodkladné péče v nemocnicích,​ ostatních lůžkových zdr. zařízeních a zdr. zařízeních zdravotnické záchranné služby 
-      * další dohodnutou práci přesčas je možné dohodnout pouze se zaměstnanci výslovně vyjmenovanými v § 93a odst. 1 ZPr, tj. s lékařem, zubařem, farmaceutem,​ anebo zdravotnickým pracovníkem nelékařských zdravotnických povolání pracujících v nepřetržitém pracovním režimu 
-          * definice těchto zaměstnanců viz. 95/2004 Sb., 96/2004 Sb. 
-      * lze konat práci přesčas v průměru až o dalších 8 hod., v případě ZCe zdravotnické záchranné služby v průměru až o 12 hodin týdně v období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích (52 týdnů, vymezí-li kolektivní smlouva) 
-      * dohoda o další dohodnuté práci přesčas 
-          * vždy písemně 
-          * možné okamžitě zrušit v prvních 12 týdnech od sjednání 
-          * nesmí být sjednána v prvních 12 týdnech ode dne vzniku PP 
-          * nesmí být sjednána na dobu delší 52 týdnů po sobě jdoucích 
-          * možné vypovědět v 2 měsíční výpovědní době 
-          * jestliže ZC odmítne, nesmí být vystaven jakékoli újmě 
-===== Noční práce ===== 
- 
-  * § 78 odst. 1 písm. j) ZPr + § 94 
-  * = práce konaná ZCem v noční době, tj. v době mezi 22. a 6. hodinou 
-  * za ZCe pracujícího v noci se považuje ZC, který během noční doby pravidelně odpracuje nejméně 3 hod. v rámci 24 hod. po sobě jdoucích alespoň 1x týdně v období nejdéle 26 týdnů - § 78 odst. 1 písm. k) ZPr 
-  * umožněna bez rozlišení pohlaví 
-  * délka směny nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích: 
-      * není-li to z provoz. důvodů možné, může ZTL rozvrhnout prac. dobu tak, že průměr. délka směny ZCe pracujícího v noci nepřekročí 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, 
-      * ZTL je povinen zajisti, aby byl ZC vyšetřen lékařem závodní prevent. péče před zařazením na noční práci, dále pravidelně dle potřeby, nejméně však 1krát ročně a kdykoliv, pokud o to požádá 
-          * náklady nese vždy ZTL – úhrada zdr. péče nesmí být po ZCi požadována 
-          * další povinnosti ZTLe: 
-              * ochrana a bezpečnost zdraví při práci 
-                  * poskytování přiměřených soc. služeb 
-                  * povinnost vybavit pracoviště,​ na němž se pracuje v noci, prostředky poskytnutí první pomoci 
-  * §254 odst. 1 ZPr – zákaz zaměstnávat mladistvé ZCe noční prácí 
-      * výjimka – pro mladistvé nad 16 let, kt. mohou konat noční práci nepřesahující 1 hod, jestliže je třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem ZCe staršího 18 let, je-li dohled nezbytný 
-          * noční práce mladistvého musí bezprostředně navazovat na jeho práci dle rozvrhu směn na denní dobu 
- 
- 
-===== Pracovní pohotovost ==== 
-  * §95 
-  * = doba, v níž je ZC mimo pracoviště připraven k případnému výkonu práce dle prac. smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonávna nad rámec ​ jeho rozvrhu prac. směn 
-  * může být jen na jiném místě dohodnutém se ZCem, odlišném od pracovišť ZTLe 
-      * je-li ZC připraven k výkonu práce dle pokynů ZTLe na jeho pracovišti,​ jedná se od 1.1.2007 o pracovní dobu (§78 odst. 1 písm. a) ZPr) 
-  * ZC není povinnen pracovní pohotovost konat, pouze na základě dohody se ZCem 
-  * ZC v prac. pohotovosti práci nekoná, je však připraven ji konat, dojde-li k naléhavé potřebě ​ 
-  * ZTL může požadovat, jestliže se se ZCem dohodne + současně sjedná rozsah konané prac. pohotovosti 
-  * rozsah neomezen, nesmí však případný výkon práce bránit dobám odpočinku ani nadmíru zatěžovat ZCe 
-  * za výkon práce v prac. pohotovosti přísluší mzda či plat, je-li nad rozsah stanovené týdenní prac, doby, jde o práci přesčas 
-  * nedojde-li k práci → přísluší odměna nejméně ve výši 10% průměrného výdělku 
-  * doba strávená výkonem prac. pohotovosti se započítává do dohodnutých limitů konané prac. pohotovosti ​ 
- 
- 
-===== Prameny ===== 
-  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 269 - 273. 
-  * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo v bodech s příklady//​. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwert ČR, 2012, 144 s., ISBN 978-80-7357-846-6,​ s. 64 - 65; 86. 
-  * Semináře doc. Hůrky - LS 2012 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code