Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


20. Konto pracovní doby

 • § 86 - 87 ZP
 • způsob rozvržení pracovní doby
 • vznik novelou k 1. 1. 2007
 • výhodné pro zaměstnavatele svou flexibilitou, zaměstnanec je k dispozici podle aktuálních potřeb zaměstnavatele - pokud práce dojde, pošle zaměstnance domů; naopak další den mu třeba nařídí práci navíc
 • pro zaměstnance je zase výhodné, že dostává stálou mzdu
 • ač to není odpovídající pro soukromoprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, nevyžaduje se od 1.1.2008 souhlas zaměstnance se zavedením konta pracovní doby.

Pravidla

 • délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin
 • musí být upraveno kolektivní smlouvou nebo, pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, tak vnitřním předpisem
 • zaměstnavatel povinen vést účet pracovní doby a účet mzdy zaměstnance
  • účet pracovní doby obsahuje:
   • stanovenou týdenní pracovní dobu, popř. kratší pracovní dobu
   • rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny včetně začátku a konce směny
   • odpracovanou pracovní dobu v jednotlivých pracovních dnech a týdnech
  • účet mzdy obsahuje:
   • stálou mzdu zaměstnance
   • dosaženou mzdu zaměstnance za kalendářní měsíc
 • překážky v práci na straně zaměstnance - pracovní volno se poskytuje v nezbytně nutném rozsahu, popřípadě v rozsahu délky směny rozvržené zaměstnavatelem na příslušný den
 • s rozvrhem práce musí zaměstnavatel zaměstnance seznámit alespoň 1 týden předem (§ 84 ZP)

Vyrovnávací období

 • max. 26 týdnů po sobě jdoucích (kolektivní smlouva může prodloužit na max. 52 týdnů)
 • celkově nesmí pracovní doba přesáhnout 40 h x 26 (52) týdnů → jinak je to práce přesčas (viz níže; § 98 odst. 2 ZP)

Mzda (§ 120 - 121 ZP)

 • stálá mzda
  • = mzda ve stálé měsíční výši, kterou zaměstnanec dostává po celé vyrovnávací období
  • nesmí být nižší než 80 % jeho průměrného výdělku
  • pokud zaměstnavatel v daném měsíci pracovní dobu nerozvrhne, zaměstnanci stejně stálá mzda příšluší
  • pokud zaměstnavatel v daném měsíci pracovní dobu rozvrhne, ale zaměstnanec nepracuje, stálá mzda mu nepřísluší
 • dosažená mzda = mzda, na kterou má zaměstnanec nárok podle pracovní smlouvy, vnitřního předpisu nebo právního předpisu
 • průměrný výdělek - stanoví se z rozhodného období, kterým je předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdou cích před začátkem vyrovnávacího období (§ 354 odst. 4 ZP)
 • na konci vyrovnávacího období se pak sečte, jaká stálá mzda byla zaměstnanci vyplacena a pokud je nižší než dosažená mzda, zaměstnavatel mu to vyrovná (stejně se dopočítá v případě skončení pracovního poměru)
 • práce přesčas
  • odpracovanou práci přesčas (do rozsahu max. 120 hodin) možné převést do bezprostředně navazujícího vyrovnávací období
  • → zaměstnanec odpracuje práci navíc, ale zaměstnavatel mu nemusí zaplatit příplatek za práci přesčas, o to méně ale pak napracuje v příštím vyrovnávacím období
  • možno upravit jen kolektivní smlouvou, ne vnitřním předpisem
  • stálá mzda pak nesmí být nižší než 85 % jeho průměrného výdělku
  • případné odstupné by pak zaměstnanec také měl vyšší, protože se odvíjí od průměrného výdělku

Zaměstnavatelé, kteří konto používat nesmí (§ 109 odst. 3 ZP)

 • stát
 • územní samosprávný celek
 • státní fond
 • příspěvkové organizace placené z veřejných rozpočtů
 • školské právnické osoby

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 267 - 268.
 • HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, 144 s., ISBN 978-80-7357-846-6, s. 63 - 64.
 • HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním právu. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, 189 s, s. 120-121

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code