Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-19 [2012/12/30 00:54]
Michala Šmahelová [Délka pracovní doby]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-19 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 19. Délka pracovní doby a její rozvržení ====== 
  
-  
-===== Co je to pracovní doba? ===== 
- 
-   * = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro svého zaměstnavatele práci, realizuje se tak obsah pracovněprávního vztahu 
-   * v pracovní době je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práci podle pracovní smlouvy a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. Zaměstnavatel má povinnost práci přidělovat a při tom dodržovat pracovní podmínky stanovené právními předpisy, kolektivní nebo pracovní smlouvou. 
-   * Nový ZPr (2007) jako pracovní dobu nově posuzuje jakoukoliv dobu přítomnosti zaměstnance na pracovišti na základě pokynu zaměstnavatele,​ s výjimkou doby poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech 
-   * pracovní dobou je nejenom faktický výkon práce, ale i doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. - do roku 2006 se tato doba považovala za //pracovní pohotovost//​ konanou na pracovišti - zrušeno ESD. Pracovní pohotovost se připouští pouze na jiném se zaměstnavatelem dohodnutém místě odlišném od pracoviště zaměstnavatele 
-   * zaměstnavatel je //délkou pracovní doby a jejím rozvržením//​ omezen v přidělování práce, pokud jde o rozsah práce, ten musí být přiměřený délce pracovní doby 
- 
-===== Délka pracovní doby ===== 
- 
-     * ZPr upravuje délku pracovní doby jako týdenní (nikoliv denní či měsíční) 
-     * délka směny **nesmí přetáhnout 12 hodin** (bez ohledu na zvolený způsob rozvržení),​ jde o "​čistou"​ pracovní dobu, tzn. bez započtení přestávek na jídlo a oddech 
-     * délka týdenní pracovní doby **nesmí přesáhnou 40 hodin** týdně 
-     * délka pracovní doby může být **některým zaměstnancům zkrácena** - záleží na druhu práce, na formě pracovního režimu, nebo v závislosti na věku 
-       * pracující v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu, zaměstnanců s //s nepřetržitým ​ s třísměnným pracovním režimem// -> **37,5 hod/​týden** 
-       * zaměstnanci pracující v dvousměnném pracovním režimu -> **38,75 hod/​týden** 
-       * zaměstnanci ml. 18 let -> **40 hod/​týden**,​ pracovní doba v jednotlivých dnech nesmí přetáhnout 8 hodin 
-       * zaměstnanci ml. 18 let ve více pracovněprávních vztazích -> **40/týden ve svém souhrnu**, pracovní doba v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 8 hodin 
-       * zkrátit takto stanovenou zákonnou pracovní dobu bez snížení mzdy je možné v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu 
-       * minimální délka zkrácené pracovní doby **není** ->​záleží na konkrétní dohodě v kolektivní smlouvě/na rozhodnutí zaměstnavatele ve vnitřním předpisu 
-       * zkrátit pracovní dobu lze jen u zaměstnavatelů,​ kteří provozují podnikatelskou činnost, zaměstnavatelé dle **§ 109 odst. 3 ZPr** pracovní dobu zkrátit nemohou (stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková org., školská PO vzniklá na základě školského zákona a veřejná neziskové ústavní zdravotnické pracoviště) 
-       * **stanovená pracovní doba** = pracovní doba stanovená ZPr, tak i pracovní doba zkrácená podle kolektivní smlouvy/​vnitřního předpisu 
-       * **zkrácená pracovní doba** a **kratší pracovní doba** jsou rozdílné instituty: 
-         * zkrácená pracovní doba: pod zákonných 40 hodin/​týden,​ z důvodů a způsoby uvedené v **§79 odst.3 Zpr** (bez snížení mzdy) 
-         * kratší pracovní doba: dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,​ nejedná se stanovenou týdenní pracovní dobu, **§80 ZPr**, zaměstnanci náleží plat , které odpovídají sjednané pracovní doby 
- 
- 
-===== Rozvržení pracovní doby ===== 
- 
-  * zahrnuje v sobě tato rozhodnutí zaměstnavatele: ​ 
-    * zda bude pracovní doba rozvržena //​rovnoměrně nebo nerovnoměrně//​ 
-    * jak dlouhý bude pracovní týden 
-    * jaký bude pracovní režim 
-    * počátek a konec pracovních směn 
-    * jaký bude nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu 
-    * přestávky na jídlo a odpočinek 
-  * zaměstnance je povinen vykonávat svoji práci jen v takto rozvržené pracovní době, je rovněž povinen být na začátku pracovní doby již na svém pracovišti a odcházet až po skončení pracovní doby 
-  * o rozvržení pracovní doby rozhoduje zaměstnavatel podle zásad určených v **§81 a násl. ​ ZPr** (pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, musí zaměstnavatel rozhodnout o rozvržení pracovní doby až po projednání s odborovou org.) 
-  * zaměstnavatel musí evidovat u každého jednotlivého zaměstnance s vyznačením začátku a konce odpracovanou směnu → možnost zaměstnance do této evidence nahlížet a pořizovat si výpisy 
-  *  týdenní pracovní doba se rozvrhuje (§78 odst.1 písm. l) a m):* 
-    * **rovnoměrně** 
-      * délka pracovní doby v jednotlivých týdnech je stejná 
-      * délka směny nesmí být delší než 12 hodin, v jednotlivých pracovních dench může být různě dlouhá (součet délky směn v jednotlivých týdnech musí být stejný) 
-      * při rozvržení pracovní doby musí zaměstnavatel přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnanců pečujících o děti a k zákazu výkonu některých prací některými ženami a mladistvými 
-    * **nerovnoměrně** 
-      * pracovní doba je nerovnoměrně rozvržena na jednotlivé týdny 
-      * v některých týdnech je kratší, v některých delší než stanovená týdenní pracovní doba, avšak v rámci příslušného období, **max.26 týdnů**,, se průměrná týdenní pracovní doba rovná délce stanovené týdenní doby 
-      * v kolektivní smlouvě lze toto období prodloužit na **52 týdnů** 
-      * nerovnoměrné rozvržení pracovní doby se nemusí vztahovat na všechny pracoviště 
-      * směna nesmí přesáhnout 12 hodin, minimální délka stanovena není 
-    * u rozvržené pracovní doby je zaměstnavatel povinen vypracovat **písemný rozvrh** stanovené týdenní pracovní doby a seznámit s ní zaměstnance nejpozději dva týdny před začátkem období, na nějž je pracovní doba rozvržena 
-    * **pružná pracovní doba** 
-      * **§ 85 ZPr** 
-      * lze požít při rovnoměrném i nerovnoměrném rozvržení pracovní doby 
-      * zahrnuje časové úseky základní a volitelné, začátek a konec určuje zaměstnavatel 
-      * v základní pracovní době je zaměstnanec povinen být na pracovišti,​ délka základní pracovní doby není stanovena, celková délka směny (=základní i volitelný časový úsek nesmí přetáhnout 12 hodin) 
-      * pružná pracovní doba může být uplatněna jako pružný den, týden nebo maximálně na 26 týdenní období (pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace a je sjednána kolektivní smlouva, může pracovní doba rozvržena až na 52 týdnů). 
-      * je-li uplatněna pružná pracovní doba, má to vliv na posuzování //​překážek v práci a práce přesčas// 
- 
-  * zaměstnavatel může se zaměstnancem sjednat kratší pracovní dobu podle § 80 ZPr. nebo jiné rozvržení pracovní doby, než je stanovené pro všechny zaměstnance,​ a to v souladu s **§4b ZPr** -> o možnosti odchýlení se od úpravy ZPr., pokud to ZPr výslovně nezakazuje nebo z povahy ustanovení nevyplývá,​ že se od něj odchýlit nelze 
-  * odchylným ​ rozvržením rozumíme: rozdílný počátek a konec pracovní doby, výkon práce pouze v některých dnech,... 
-  * odchylnou pracovní dobu lze sjednat při rovnoměrném i nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, opět délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin 
-  * **konto pracovní doby** 
-    * jedna z forem rozvržení pracovní doby 
-    * přináší větší flexibilitu 
-    * zaměstnavatel uděluje zaměstnanci práci podle potřeby, ale zároveň mu vyplácí stálou mzdu 
-    * viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-20|]] 
-  * **Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost** -> viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-22|]] 
-  * **Doba odpočinku** -> viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-21|]] 
- 
-===== Prameny ===== 
-  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 259 - 260; 263 - 266. 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code