Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-18 [2012/12/30 02:29]
Michala Šmahelová [Dohoda o provedení práce]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-18 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 18. Dohoda o provedení práce ====== 
  
-===== Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ===== 
- 
- 
-  * (dále jen “dohody”) 
-  * řadíme je spolu s pracovním poměrem do kategorie //​základních pracovněprávních vztahů// 
-  * § 74 – 77 , část třetí Zákoníku práce 
-    * speciální úprava vztahující se pouze k dohodám (např. časový rozsah, náležitosti,​ zrušení dohody atd.) 
-    * v ostatních otázkách se dohody řídí ustanoveními zákoníku práce, která se vztahují na pracovní poměr ​ 
-    * právní úprava pracovního poměru se tak na dohody vztahuje subsidiárně,​ nestanoví-li zákoník práce jinak (viz §77 (2) ) 
-    * zaměstnavatel není povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu (§ 74 (2) ) 
-    * dohody **musí** být uzavřeny **písemně** (§77 (1) ) 
- 
-===== Základní znaky dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ===== 
- 
-  * vyznačují se některými specifickými rysy: 
-    - doplňkový charakter 
-    - omezený rozsah výkonu práce 
-    - slabší právní postavení zaměstnance 
-    - posílení smluvní volnosti 
-  * subjekty těchto právních vztahů jsou shodné se subjekty pracovního poměru, jedná se tedy o //​zaměstnavatele a zaměstnance//​ 
-  * tzv. doplňkový pracovněprávní vztah - uzavírán v případě, kdy není pro strany účelné sjednat PP 
-  * subjekty PP mohou uzavřít DPČ nebo DPP pouze v případě, že sjednaný druh práce je odlišný od druhu práce v PP 
-  * **§ 74 Obecné ustanovení** 
-    - Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. 
-    - V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. 
-  * **§ 77 Společné ustanovení** 
-    - Dohoda ​ o  provedení ​ práce ​ a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena ​ písemně; ​ jedno  vyhotovení ​ této  dohody ​ zaměstnavatel vydá zaměstnanci. 
-    - Není-li ​ v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou ​ na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o 
-      - převedení na jinou práci a přeložení,​ 
-      - dočasné přidělení,​ 
-      - odstupné, 
-      - pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, 
-      - překážky v práci na straně zaměstnance,​ 
-      - dovolenou, 
-      - skončení pracovního poměru, 
-      - odměňování (dále jen „odměna z dohody“), s výjimkou minimální mzdy, 
-      - a cestovní náhrady. 
-    - Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné  důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě ​ stanovit ​ vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v § 199,  206  a  v  části ​ deváté. U dohody o provedení práce a u dohody o  pracovní činnosti musí však být vždy dodržena úprava podle § 191 až 198 a § 206. 
- 
-===== Dohoda o provedení práce ===== 
- 
-  * § 75 - Dohoda o provedení práce 
-  *  DPP je dvoustranným právním úkonem, kterým vzniká základní pracovněprávní vztah, v němž zaměstnanec koná závislou práci pro zaměstnavatele za odměnu, přičemž rozsah výkonu práce je omezen 
-  * Rozsah ​ práce, ​ na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší ​ než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také   ​doba ​ práce ​ konaná ​ zaměstnancem ​ pro  zaměstnavatele ​ v  témže kalendářním ​ roce  na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení ​ práce ​ musí  být  uvedena ​ doba,  na  kterou ​ se tato dohoda uzavírá. 
-  * v rámci jednoho roku tak mohou tentýž zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřít mezi sebou dohody o provedení práce o celkovém rozsahu nejvýše 300 hodin 
-  * dohoda, která byla uzavřena nad rozsah 300 hodin, je neplatná; bylo by ale možné takovýto úkon posuzovat jako dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní smlouvu 
-  * na pracovněprávní vztah založený DPP se vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní poměr s výjimkami uvedenými v §77 
-  * obligatorní písemná forma 
-  * obsah DPP je ponechán na smluvní volnosti stran, s výjimkou doby, na kterou se tato dohoda uzavírá (obligatorní) 
-  * mzda nesmí být nižší než minimální 
-  * v DPP se zpravidla sjednává počet hodin výkonu práce, resp. maximální rozsah a dále též doba, v níž má být práce vykonána 
-  * Skončení pracovněprávního vztahu založeného DPP: záleží na podmínkách sjednaných v dohodě; z hlediska právní úpravy končí tento právní vztah vzájemnou dohodou nebo splněním – ostatní způsoby skončení je třeba mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednat 
-  * od 1.1.2012 se z odměny z DPP odvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění,​ pokud výše této odměny za kalendářní měsíc přesáhne 10 000 Kč hrubého 
-==== DOHODY X HPP ==== 
-  * pokud neexistuje speciální úprava pro dohody, řídí se otázka subsidiárně ustanoveními o pracovním poměru, pokud nejsou vyloučena v §77 odst. 2 (není to kogentní ustanovení,​ lze v dohodě sjednat) 
-{{:​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​dohodyxpp.jpg?​|}} 
- 
-==== DPP X DPČ ==== 
-{{:​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​dppxdpc.jpg?​|}} 
- 
- 
- 
- 
-===== Prameny ===== 
-  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 429 - 440. 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code