Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


18. Dohoda o provedení práce

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • (dále jen “dohody”)
 • řadíme je spolu s pracovním poměrem do kategorie základních pracovněprávních vztahů
 • § 74 – 77 , část třetí Zákoníku práce
  • speciální úprava vztahující se pouze k dohodám (např. časový rozsah, náležitosti, zrušení dohody atd.)
  • v ostatních otázkách se dohody řídí ustanoveními zákoníku práce, která se vztahují na pracovní poměr
  • právní úprava pracovního poměru se tak na dohody vztahuje subsidiárně, nestanoví-li zákoník práce jinak (viz §77 (2) )
  • zaměstnavatel není povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu (§ 74 (2) )
  • dohody musí být uzavřeny písemně (§77 (1) )

Základní znaky dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • vyznačují se některými specifickými rysy:
  1. doplňkový charakter
  2. omezený rozsah výkonu práce
  3. slabší právní postavení zaměstnance
  4. posílení smluvní volnosti
 • subjekty těchto právních vztahů jsou shodné se subjekty pracovního poměru, jedná se tedy o zaměstnavatele a zaměstnance
 • tzv. doplňkový pracovněprávní vztah - uzavírán v případě, kdy není pro strany účelné sjednat PP
 • subjekty PP mohou uzavřít DPČ nebo DPP pouze v případě, že sjednaný druh práce je odlišný od druhu práce v PP
 • § 74 Obecné ustanovení
  1. Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru.
  2. V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.
 • § 77 Společné ustanovení
  1. Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.
  2. Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o
   1. převedení na jinou práci a přeložení,
   2. dočasné přidělení,
   3. odstupné,
   4. pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,
   5. překážky v práci na straně zaměstnance,
   6. dovolenou,
   7. skončení pracovního poměru,
   8. odměňování (dále jen „odměna z dohody“), s výjimkou minimální mzdy,
   9. a cestovní náhrady.
  3. Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v § 199, 206 a v části deváté. U dohody o provedení práce a u dohody o pracovní činnosti musí však být vždy dodržena úprava podle § 191 až 198 a § 206.

Dohoda o provedení práce

 • § 75 - Dohoda o provedení práce
 • DPP je dvoustranným právním úkonem, kterým vzniká základní pracovněprávní vztah, v němž zaměstnanec koná závislou práci pro zaměstnavatele za odměnu, přičemž rozsah výkonu práce je omezen
 • Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.
 • v rámci jednoho roku tak mohou tentýž zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřít mezi sebou dohody o provedení práce o celkovém rozsahu nejvýše 300 hodin
 • dohoda, která byla uzavřena nad rozsah 300 hodin, je neplatná; bylo by ale možné takovýto úkon posuzovat jako dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní smlouvu
 • na pracovněprávní vztah založený DPP se vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní poměr s výjimkami uvedenými v §77
 • obligatorní písemná forma
 • obsah DPP je ponechán na smluvní volnosti stran, s výjimkou doby, na kterou se tato dohoda uzavírá (obligatorní)
 • mzda nesmí být nižší než minimální
 • v DPP se zpravidla sjednává počet hodin výkonu práce, resp. maximální rozsah a dále též doba, v níž má být práce vykonána
 • Skončení pracovněprávního vztahu založeného DPP: záleží na podmínkách sjednaných v dohodě; z hlediska právní úpravy končí tento právní vztah vzájemnou dohodou nebo splněním – ostatní způsoby skončení je třeba mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednat
 • od 1.1.2012 se z odměny z DPP odvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění, pokud výše této odměny za kalendářní měsíc přesáhne 10 000 Kč hrubého

DOHODY X HPP

 • pokud neexistuje speciální úprava pro dohody, řídí se otázka subsidiárně ustanoveními o pracovním poměru, pokud nejsou vyloučena v §77 odst. 2 (není to kogentní ustanovení, lze v dohodě sjednat)

DPP X DPČ

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 429 - 440.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code