Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


17. Dohoda o pracovní činnosti

 • patří mezi dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (PP), které zakládají základní pracovněprávní vztahy; subjekty jsou shodné se subjekty PP tj. zaměstnavatel (ZL) a zaměstnanec (ZC), jejich předmětem je shodně výkon závislé práce definovaný §2 ZPr
 • tyto dohody zakládají tzv. doplňkový pracovněprávní vztah - uzavírán v případě, kdy není pro strany účelné sjednat PP (tzn. že nevzniká PP), ZPr v §74 ods.1 preferuje uzavíraní PP
 • jsou-li ZL a ZC subjekty PP, mohou uzavřít DPČ nebo DPP pouze v případě, že sjednaný druh práce je odlišný od druhu práce v PP
 • časový rozsah vykonávané práce je v ZPr taxativně vymezen
 • ZL není povinen rozvrhnout ZC pracovní dobu
 • posílení zásady smluvní volnosti subjektů - přímo ze zákona jsou daná pouze jejich základní práva a povinnosti, které se nazývají také pracovní závazek (tedy podstatně užší okruh než při PP), ostatní je třeba založit právním úkonem tj. na základě smluvní vůle subjektů; zaměstnavatel je zbaven mnoha povinností, které pro něho vyplývají z PP, např. velká volnost při vzniku a skončení pracovního vztahu a rozvrhování práce
 • s výše uvedeným posílením sluvní volnosti souvisí slabší právní postavení zaměstnance (tzv. prekérní/nezaručená/nejistá zaměstnání) - oslabena ochranná funkce pracovního práva, není-li v §77 ods.2 nevztahuje se úprava PP v otázkách např. odstupného, pracovní doby, doby odpočinku, překážek v práci na straně zaměstnance
 • právní úprava v části třetí ZPr, v §74-77- speciální část vztahující se pouze k dohodám a vymezující základní pravidla, kterými se řídí, v ostatních otázkách se řídí ustanoveními ZPr, která se vztahují na PP x ustanovení účinná pro PP se nepoužijí (§77 ods.2 ZPr) pokud jde o:
  1. převedení na jinou práci a přeložení
  2. dočasné přidělení
  3. odstupné
  4. pracovní dobu a dobu odpočinku (výkon práce nesmí přesáhnou 12h v rámci 24h po sobě jdoucích)
  5. překážky v práci na straně ZC
  6. dovolenou
  7. skončení PP
  8. odměňování s výjimkou minimální mzdy
  9. cestovní náhrady
 • dohoda o pracovní činnosti je dvoustranný pracovněprávní úkon, musí být sjednán písemně, jedno vyhotovení vydá ZL ZC i v případě, že o to nepožádá (§77 ods.1 ZPr)
 • musí obsahovat:
  1. sjednanou práci, která musí mít charakter závislé práce druhově určené a opakující se
  2. sjednaný rozsah pracovní doby, který nesmí v průměru překročit ½ stanovené týdenní pracovní doby za dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle však 52 týdnů, tj. max v průměru 20h/týden (§76 ods.3 ZPr)- tzn. je jedno, jestli je to jeden týden 30 hodin a druhý týden 10 hodin; ZL není povinen ZC rozvrhnout pracovní dobu
  3. dobu, na kterou se dohoda uzavírá - může být uzavřena na dobu určitou i na dobu neurčitou
  4. nestanoví mezi podstatné náležitosti odměnu, je však třeba ji se ZC dohodnout, byť nemusí být přímo obsažena v DPČ; nesmí být nižší než minimální mzda (§111 ZPr)
  5. je možné sjednat právo na dovolenou a právo na pracovní volno pŕi osobních překážkách v práci, řídí se právní úpravou, která se vztahuje na PP
  6. právo na pracovní volno při jiných důležitých osobních překážkách v práci na straně ZC dle §199 ZPr a nařízení vlády č.590/2006 Sb. (např. svatba, smrt blízké osoby) je třeba sjednat
  7. ze zákona se poskytuje pracovní volno při překážce v podobě mateřské nebo rodičovské dovolené (§191-196 ZPr)
 • není-li způsob zrušení dohody přímo sjednán, je možné ji dle §76 ods.5 ZPr zrušit:
  1. dohodou, právní vztah zaniká ke dni v ní sjednaném
  2. výpovědí z jakéhokoliv důvodu i bez udání důvodu, dohoda je zrušena uplynutím 15-denní výpovědní doby, která začíná béžet dnem doručení výpovědi; není stanovená písemná forma
  3. okamžitým zrušením, které je ale nutno sjednat, možné jsou jen důvody podle §55 a 56 ZPr
 • pracovněprávní vztah sjednaný DPČ končí také:
  1. uplynutím doby, na kterou byla sjednána, byla-li sjednána na dobu určitou
  2. smrtí ZC

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 429 - 438.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code