Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


16. Postavení vedoucích zaměstnanců

 • vedoucí zaměstnanci (§ 11 ZP) = zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny
  • vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu
 • vedoucímu zaměstnanci tak musí být podřízen alespoň 1 zaměstnanec
 • pokud vedoucí zaměstnanec dostává plat (§ 109 (3)), je zařazen do nejvyšší platové třídy práce, kterou vykonává, a přísluší mu příplatek za vedení §124(1), a to podle stupně řízení a náročnosti řídící práce (v něm je zahrnut příplatek za práci přesčas v rozsahu 150h/kalendářní rok, to ale neplatí pro přesčas v noci, v den pracovního klidu nebo v době pracovní pohotovosti - §127(3))

Povinnosti zaměstnanců ve vztahu k vedoucímu

 • zaměstnanci jsou povinni oznamovat svému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci
 • zaměstnanec mu musí bezodkladně oznamovat svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem
 • zaměstnanec se musí podrobit na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
 • hrozí-li škoda, je zaměstnanec povinen na ni upozornit nadřízeného vedoucího zaměstnance
 • zjistí-li zaměstnanec, že nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, je povinen oznámit tuto skutečnost nadřízenému vedoucímu zaměstnanci

Zvláštní povinnosti vedoucích zaměstnanců

 • kromě obecných povinností zaměstnanců jsou vedoucí zaměstnanci povinni:
  • řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky - § 302
  • co nejlépe organizovat práci - § 302
  • vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP - § 302
  • zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle ZP - § 302
  • vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců - § 302
  • zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů - § 302
  • zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele - § 302
  • ukládat pracovní úkoly a organizuje práci zaměstnance, který byl na jeho pracoviště přeložen – § 42(2)
  • náhrada škody - při společné odpovědnosti za schodek se jednotlivým zaměstnancům určí podíl náhrady podle poměru jejich dosažených hrubých výdělků, přičemž výdělek jejich vedoucího a jeho zástupce se započítává ve dvojnásobné výši (přitom může i přesáhnout částku rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku před vznikem škody); neuhradí-li se takto určenými podíly celá škoda, jsou povinni uhradit zbytek vedoucí a jeho zástupce podle poměru svých dosažených hrubých výdělků - § 260

Práva vedoucích zaměstnanců

 • dávat pokyny podřízeným zaměstnancům, které vyslal na pracovní cestu - §40(1)
 • pověřit jiného vedoucího zaměstnance, aby zaměstnanci dával pokyny k práci, popřípadě jeho práci organizoval, řídil a kontroloval; v pověření je třeba vymezit jeho rozsah
  • s pověřením podle věty první musí být zaměstnanec seznámen
  • vedoucí zaměstnanci jiného zaměstnavatele však nemohou činit vůči zaměstnanci jménem vysílajícího zaměstnavatele právní úkony - §40(2)
 • nahlížet doosobního spisu zaměstnance (jsou-li mu podřízeni) - §312(2)

Vznik pracovního poměru vedoucího zaměstnance

 1. na základě pracovní smlouvy
 2. jmenováním (§ 33 odst. 3)
  • „Jmenováním se zakládá pracovní poměr pouze u:
   • vedoucích organizačních složek státu
   • vedoucích organizačních útvarů organizačních složek státu
   • vedoucích organizačních útvarů státních podniků
   • vedoucích organizačních útvarů státních fondů
   • vedoucích příspěvkových organizací
   • vedoucích organizačních útvarů příspěvkových organizací
   • vedoucích organizačních útvarů v Policii ČR
  • nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
  • jmenování provede ten, kdo je k tomu příslušný podle zvláštního právního předpisu
  • jmenováním vzniká PP pouze v případě, pokud je do funkce jmenován občan, který není dosud v PP
  • jmenování na vedoucí pracovní místo dle § 33 odst. 3, k němuž došlo po vzniku PP, se považuje za změnu prac. poměru (§ 40 odst. 1 ZP)
 • pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo zaměstnance (§ 36 ZP)
 • zkušební doba:
  • může činit max. 6 měsíců ode dne vzniku PP
  • je možné ji sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo (§ 33 odst. 3)
  • zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance
 • i s vedoucím pracovníkem, stejně jako s každým zaměstnancem, lze sjednat mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas, a to až do 208 hodin přesčasu - § 93 odst. 4 ZP (u normálního zaměstnance max. do 150 hodin přesčasu)

Skončení pracovního poměru vedoucího

- úkony vedoucí ke změně druhu vykonávané práce:

 1. odvolání
 2. vzdání se funkce

- výkon práce odvoláním ani vzdáním se nekončí – tyto skutečnosti vedou pouze ke změně druhu vykonávané práce!! (viz §73a)

 • § 73
 • v případech uvedených v § 33 odst. 3 může ten, kdo je příslušný ke jmenování, vedoucího zaměstnance z pracovního místa odvolat; vedoucí zaměstnanec se může tohoto místa rovněž vzdát
 • jestliže je zaměstnavatelem jiná právnická osoba než uvedená v § 33 odst. 3 nebo fyzická osoba, může být s vedoucím zaměstnancem dohodnuta možnost odvolání z pracovního místa, je-li zároveň dohodnuto, že se vedoucí zaměstnanec může tohoto místa vzdát
 • vedoucími místy podle odst. 2 jsou místa:
  • a) v přímé řídící působnosti
   • 1. statutárního orgánu, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,
   • 2. zaměstnavatele, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
  • b) v přímé řídící působnosti vedoucího zaměstnance přímo podřízeného
   • 1. statutárnímu orgánu, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,
   • 2. zaměstnavateli, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
  • za podmínky, že tomuto vedoucímu zaměstnanci je podřízen další vedoucí zaměstnanec
 • odvolání vedoucího zaměstnance podle odst. 2 může provádět u zaměstnavatele, který je právnickou osobou, její statutární orgán a u zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, tento zaměstnavatel
 • § 73a
 • odvolání nebo vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance musí být provedeno písemně
 • výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem následujícím po doručení odvolání nebo vzdání se tohoto místa, nebyl-li v odvolání nebo vzdání se pracovního místa uveden den pozdější
 • odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí; zaměstnavatel je povinen tomuto zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci
 • jestliže zaměstnavatel nemá pro zaměstnance takovou práci, nebo ji zaměstnanec odmítne, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a současně platí, že je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c); odstupné poskytované zaměstnanci při organizačních změnách náleží jen v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance v souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku organizační změny
 • byl-li pracovní poměr vedoucího zaměstnance jmenováním založen nebo změněn na dobu určitou, neskončí-li jeho pracovní poměr dříve, skončí uplynutím doby (§ 48 odst. 2)

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 81; 215; 247.
 • Pracko se zapracovanou novelou. In: Vakobobři [online]. 2012 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://www.vakobobri.cz/download.php?view.1754

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code