Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Toto je starší verze dokumentu!


15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky

Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru

 • neplatnost rozvázání prac. poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou
 • může být uplatněna pouze účastníky pracovního poměru (zaměstnavatel, zaměstnanec)
 • jedná se o relativní neplatnost
 • uplatňuje se u soudu, v prekluzivní lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit jeho rozvázáním (po uplynutí této lhůty nebude tento právní úkon prohlášen za neplatný, i kdyby bylo jasné, že trpí vadou způsobující neplatnost)
  • prekluze - právo po uplynutí lhůty zaniká, soud přihlíží z úřední povinnosti
 • ZP poskytuje ochranu pro případ, kdy jeden z účastníků neplatně rozváže pracovní poměr jednostranným právním úkonem a neplatnost bude u soudu včas uplatněna:
  • účastník, vůči němuž byl pracovní poměr neplatně rozvázán, má možnost se rozhodnout, zda trvat na dalším pokračování prac. poměru či nikoli
  • rozhodne-li se pokračovat - prac. poměr neskončí, případná majetková újma, k níž došlo v důsledku toho, že se přestaly realizovat povinnosti vyplývající z prac. poměru, musí být v podobě náhrady mzdy či náhrady škody odčiněna
  • rozhodne-li se netrvat na další existenci prac. poměru - uplatní se právní fikce, že prac. poměr skončil dohodou
 • nároky z neplatného rozvázání prac. poměru jsou stanoveny podle toho, který účastník neplatně rozvázal prac. poměr, a zda postižený trvá na pokračování prac. poměru či nikoli (§69-71 ZP)

Neplatné rozvázání prac. poměru zaměstnavatelem (§ 69 ZP)

 • dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním neplatně prac. poměr okamžitě nebo ve zkušební době a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dál zaměstnával, pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku
 • náhrada příšluší ode dne, kdy zaměstnanec oznámil, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo do dne, kdy dojde k platnému rozvázání prac. poměru
 • přesahuje-li celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příšlušet náhrada mzdy nebo platu, 6 měsíců - soud může na návrh zaměstnavatele jeho povinnost k náhradě za další dobu přiměřeně snížit
  • soud přihlédne zejména k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tam konal, jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil
 • pokud zaměstnanec netrvá na pokračování (neoznámil, že trvá na pokračování, ačkoli zaměstnavatel prac. poměr rozvázal neplatně) - platí, pokud se písemně nedohodnou jinak, že prac. poměr skončil dohodou:
  • ke dni, kdy měl skončit neplatnou výpovědí (uplynutím výpovědní lhůty)
  • ke dni, kdy měl skončit neplatným okamžitým zrušením nebo neplatným zrušením ve zkušební době - v těchto případech má zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby
 • při neplatné dohodě o rozvázání prac. poměru se postupuje při posuzování práva zaměstnance na náhradu ušlé mzdy nebo platu obdobně jako při neplatné výpovědi dané zaměstnanci zaměstnavatelem
 • zaměstnavatel právo na náhradu škody pro neplatnost dohody uplatňovat nesmí

Neplatné rozvázání prac. poměru zaměstnancem (§ 70 ZP)

 • dal-li zaměstnanec neplatnou výpověď nebo zrušil-li neplatně prac. poměr okamžitě nebo ve zkušební době a zaměstnavatel mu bez zbytečného odkladu písemně oznámil, že trvá na tom, aby dál konal svou práci, prac. poměr trvá i nadále
 • nevyhoví-li zaměstnanec - zaměstnavatel může požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla - ode dne, kdy mu oznámil, že trvá na dalším konání práce
 • pokud zaměstnavatel netrvá na dalším pokračování prac. poměru - platí, pokud se písemně nedohodnou jinak, že prac. poměr skončil dohodou:
  • ke dni, kdy měla uplynout výpovědní doba plynoucí z neplatné výpovědi nebo
  • ke dni, kdy měl prac. poměr skončit neplatným okamžitým zrušením / zrušením ve zkušební době
 • v takovém případě ale zaměstnavatel nemá nárok na náhradu škody

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 252 - 254.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code