Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-15 [2012/12/09 02:33]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-15 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-===== 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky ===== 
  
-===== Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru ===== 
- 
-  * neplatnost rozvázání prac. poměru výpovědí,​ okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou 
-  * může být uplatněna pouze **účastníky pracovního poměru** (zaměstnavatel,​ zaměstnanec) 
-  * jedná se o **relativní neplatnost** 
-  * uplatňuje se u soudu, v **prekluzivní lhůtě 2 měsíců** ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit jeho rozvázáním (po uplynutí této lhůty nebude tento právní úkon prohlášen za neplatný, i kdyby bylo jasné, že trpí vadou způsobující neplatnost) 
-         * prekluze - právo po uplynutí lhůty zaniká, soud přihlíží z úřední povinnosti 
-  * ZP poskytuje **ochranu** pro případ, kdy jeden z účastníků neplatně rozváže pracovní poměr jednostranným právním úkonem a neplatnost bude u soudu včas uplatněna: 
-         * účastník,​ vůči němuž byl pracovní poměr neplatně rozvázán, má možnost se rozhodnout, zda trvat na dalším pokračování prac. poměru či nikoli 
-         * rozhodne-li se pokračovat - prac. poměr neskončí, případná majetková újma, k níž došlo v důsledku toho, že se přestaly realizovat povinnosti vyplývající z prac. poměru, musí být v podobě náhrady mzdy či náhrady škody odčiněna 
-         * rozhodne-li se netrvat na další existenci prac. poměru - uplatní se právní fikce, že prac. poměr skončil dohodou 
-  * nároky z neplatného rozvázání prac. poměru jsou stanoveny podle toho, který účastník neplatně rozvázal prac. poměr, a zda postižený trvá na pokračování prac. poměru či nikoli (§69-71 ZP) 
- 
-===== Neplatné rozvázání prac. poměru zaměstnavatelem (§ 69 ZP) ===== 
- 
-  * dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním neplatně prac. poměr okamžitě nebo ve zkušební době a **oznámil-li zaměstnanec** zaměstnavateli **bez zbytečného odkladu písemně**,​ že trvá na tom, aby ho dál zaměstnával,​ **pracovní poměr trvá** i nadále a **zaměstnavatel je povinen** poskytnout mu **náhradu mzdy nebo platu** ve výši průměrného výdělku 
-  * náhrada příšluší ode dne, kdy zaměstnanec oznámil, že trvá na dalším zaměstnávání,​ až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo do dne, kdy dojde k platnému rozvázání prac. poměru 
-  * přesahuje-li celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příšlušet náhrada mzdy nebo platu, 6 měsíců - soud může na návrh zaměstnavatele jeho povinnost k náhradě za další dobu přiměřeně snížit 
-        * soud přihlédne zejména k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán,​ jakou práci tam konal, jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil ​ 
-  * pokud zaměstnanec netrvá na pokračování (neoznámil,​ že trvá na pokračování,​ ačkoli zaměstnavatel prac. poměr rozvázal neplatně) - platí, pokud se písemně nedohodnou jinak, že prac. poměr skončil dohodou: 
-        * ke dni, kdy měl skončit neplatnou výpovědí (uplynutím výpovědní lhůty) 
-        * ke dni, kdy měl skončit neplatným okamžitým zrušením nebo neplatným zrušením ve zkušební době - v těchto případech má zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby 
-  * při **neplatné dohodě** o rozvázání prac. poměru se postupuje při posuzování práva zaměstnance na náhradu ušlé mzdy nebo platu **obdobně jako při neplatné výpovědi dané zaměstnanci** zaměstnavatelem 
-  * zaměstnavatel právo na náhradu škody pro neplatnost dohody uplatňovat nesmí 
- 
- 
-===== Neplatné rozvázání prac. poměru zaměstnancem (§ 70 ZP) ===== 
- 
-  * dal-li zaměstnanec neplatnou výpověď nebo zrušil-li neplatně prac. poměr okamžitě nebo ve zkušební době a **zaměstnavatel mu bez zbytečného odkladu písemně oznámil**, že trvá na tom, aby dál konal svou práci, **prac. poměr trvá** i nadále 
-  * nevyhoví-li zaměstnanec - zaměstnavatel může požadovat **náhradu škody**, která mu tím vznikla - ode dne, kdy mu oznámil, že trvá na dalším konání práce 
-  * pokud zaměstnavatel netrvá na dalším pokračování prac. poměru - platí, pokud se písemně nedohodnou jinak, že prac. poměr skončil dohodou: ​ 
-                * ke dni, kdy měla uplynout výpovědní doba plynoucí z neplatné výpovědi nebo 
-                * ke dni, kdy měl prac. poměr skončit neplatným okamžitým zrušením / zrušením ve zkušební době 
-          * v takovém případě ale zaměstnavatel nemá nárok na náhradu škody 
- 
- 
-===== Prameny ===== 
-  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 252 - 254. 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code