Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky

Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru

 • neplatnost rozvázání prac. poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou
 • může být uplatněna pouze účastníky pracovního poměru (zaměstnavatel, zaměstnanec)
 • jedná se o relativní neplatnost
 • uplatňuje se u soudu, v prekluzivní lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit jeho rozvázáním (po uplynutí této lhůty nebude tento právní úkon prohlášen za neplatný, i kdyby bylo jasné, že trpí vadou způsobující neplatnost)
  • prekluze - právo po uplynutí lhůty zaniká, soud přihlíží z úřední povinnosti
 • ZP poskytuje ochranu pro případ, kdy jeden z účastníků neplatně rozváže pracovní poměr jednostranným právním úkonem a neplatnost bude u soudu včas uplatněna:
  • účastník, vůči němuž byl pracovní poměr neplatně rozvázán, má možnost se rozhodnout, zda trvat na dalším pokračování prac. poměru či nikoli
  • rozhodne-li se pokračovat - prac. poměr neskončí, případná majetková újma, k níž došlo v důsledku toho, že se přestaly realizovat povinnosti vyplývající z prac. poměru, musí být v podobě náhrady mzdy či náhrady škody odčiněna
  • rozhodne-li se netrvat na další existenci prac. poměru - uplatní se právní fikce, že prac. poměr skončil dohodou
 • nároky z neplatného rozvázání prac. poměru jsou stanoveny podle toho, který účastník neplatně rozvázal prac. poměr, a zda postižený trvá na pokračování prac. poměru či nikoli (§69-71 ZP)

Neplatné rozvázání prac. poměru zaměstnavatelem (§ 69 ZP)

 • dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním neplatně prac. poměr okamžitě nebo ve zkušební době a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dál zaměstnával, pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku
 • náhrada příšluší ode dne, kdy zaměstnanec oznámil, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo do dne, kdy dojde k platnému rozvázání prac. poměru
 • přesahuje-li celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příšlušet náhrada mzdy nebo platu, 6 měsíců - soud může na návrh zaměstnavatele jeho povinnost k náhradě za další dobu přiměřeně snížit
  • soud přihlédne zejména k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tam konal, jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil
 • pokud zaměstnanec netrvá na pokračování (neoznámil, že trvá na pokračování, ačkoli zaměstnavatel prac. poměr rozvázal neplatně) - platí, pokud se písemně nedohodnou jinak, že prac. poměr skončil dohodou:
  • ke dni, kdy měl skončit neplatnou výpovědí (uplynutím výpovědní lhůty)
  • ke dni, kdy měl skončit neplatným okamžitým zrušením nebo neplatným zrušením ve zkušební době - v těchto případech má zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby
 • při neplatné dohodě o rozvázání prac. poměru se postupuje při posuzování práva zaměstnance na náhradu ušlé mzdy nebo platu obdobně jako při neplatné výpovědi dané zaměstnanci zaměstnavatelem
 • zaměstnavatel právo na náhradu škody pro neplatnost dohody uplatňovat nesmí

Neplatné rozvázání prac. poměru zaměstnancem (§ 70 ZP)

 • dal-li zaměstnanec neplatnou výpověď nebo zrušil-li neplatně prac. poměr okamžitě nebo ve zkušební době a zaměstnavatel mu bez zbytečného odkladu písemně oznámil, že trvá na tom, aby dál konal svou práci, prac. poměr trvá i nadále
 • nevyhoví-li zaměstnanec - zaměstnavatel může požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla - ode dne, kdy mu oznámil, že trvá na dalším konání práce
 • pokud zaměstnavatel netrvá na dalším pokračování prac. poměru - platí, pokud se písemně nedohodnou jinak, že prac. poměr skončil dohodou:
  • ke dni, kdy měla uplynout výpovědní doba plynoucí z neplatné výpovědi nebo
  • ke dni, kdy měl prac. poměr skončit neplatným okamžitým zrušením / zrušením ve zkušební době
 • v takovém případě ale zaměstnavatel nemá nárok na náhradu škody

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 252 - 254.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code