Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-14 [2012/12/06 19:31]
Klára Švandelíková
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-14 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru ====== 
- 
-===== Odstupné - §67 a 68 ===== 
- 
-  * odstupné náleží zaměstnancům,​ u kterých dochází k **rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou z důvodů uvedených v §52 písm. a-d ZPr** 
-  * odstupné = jednorázové peněžité plnění, které je příspěvkem od uvolňujícího zaměstnavatele – má charakter určité formy odškodnění zaměstnance za ztrátu zaměstnání bez vlastního zavinění (nejedná se o formu hmotného zabezpečení pro určité období po skončení pracovního poměru, pro výplatu odstupného není nijak rozhodující zda a kdy zaměstnanec nastoupí do nového zaměstnání či začne požívat důchod) 
-  * výše odstupného je stanovena podle počtu odpracovaných let u zaměstnavatele --> zaměstnanci podle §67 (1) náleží **zákonné odstupné** ve výši nejméně: 
-       * a) **jednonásobku** jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval** méně než 1 rok**, 
-       * b) **dvojnásobku** jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval **alespoň 1 rok a méně než 2 roky**, 
-       * c) **trojnásobku** jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval **alespoň 2 roky**, 
-       * d) **součtu trojnásobku** jeho průměrného výdělku **a částek uvedených v písmenech a) až c)**, jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4. 
-  * pozn. //ve výpočtu odstupného významná změna od ledna 2012 – původní úprava přiznávala zákonné odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku – od novely je jeho výše odstupňována podle délky pracovního poměru// 
-  * za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele,​ pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců 
-  * **smluvní odstupné** -  v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpisu, v pracovní smlouvě nebo jinou dohodou se zaměstnavatelem lze odstupné **zvýšit** o další násobky průměrného výdělku a lze jej poskytnout **i z jiných důvodů** než stanoví zákon 
-  * zaměstnanci,​ u kterého dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou z důvodů v** § 52 písm. d)** přísluší odstupné ve výši nejméně **dvanáctinásobku** průměrného výdělku – pokud se ale zaměstnavatel zcela zprostí své odpovědnosti za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání podle § 367 odst. 1, odstupné zaměstnanci ​ **vůbec nenáleží** 
-  * pro účely odstupného **průměrný výdělek = průměrný měsíční výdělek** 
-  * odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci **vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu**, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty 
-  * pokud by zaměstnanec,​ kterému bylo poskytnuto odstupné, nastoupil opět do zaměstnání u zaměstnavatele (na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti), který mu odstupné poskytl, a to před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného,​ je povinen tomuto zaměstnavateli **odstupné nebo jeho poměrnou část vrátit** (poměrná část odstupného se stanoví podle počtu kalendářních dnů od nového nástupu do zaměstnání do uplynutí doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků) 
- 
-===== Náhrada mzdy nebo platu při okamžitém zrušení PP zaměstnancem - §56 (2) ===== 
- 
-  * zaměstnanci,​ který okamžitě zrušil pracovní poměr podle §56 (1), přísluší od zaměstnavatele **náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby** ​ 
-  * pro účely náhrady mzdy nebo platu průměrný výdělek = průměrný měsíční výdělek ​ 
-  * pozn. //do ledna 2012 náleželo v tomto případě zaměstnanci odstupné podle původního §67 = trojnásobek průměrného výdělku// ​ 
- 
-===== Potvrzení o zaměstnání ​ a Pracovní posudek ===== 
- 
-==== Potvrzení o zaměstnání - §313 ==== 
- 
-  * při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání ​ 
-  * __v potvrzení se uvádí__ ​ 
-       * údaje o zaměstnání (pracovní poměr/ dohody, doba trvání,​…) 
-       * druh konaných prací 
-       * dosažená kvalifikace 
-       * odpracovaná doba a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby 
-       * zda jsou ze zaměstnancovy mzdy prováděny srážky a bližší údaje o těchto srážkách 
-       * údaje o započitatelné době zaměstnání pro účely důchodového pojištění 
-  * podle §313 (2) ZPR je zaměstnavatel na žádost zaměstnance povinen uvést __v odděleném potvrzení__ 
-       * údaje o výši průměrného výdělku 
-       * zda byly pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti rozvázány zaměstnavatelem z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zvlášť hrubým způsobem 
-       * údaje o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti ​ 
- 
-==== Pracovní posudek (Posudek o pracovní činnosti) - §314 ==== 
-  
-  * **požádá-li zaměstnanec** zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti, je zaměstnavatel povinen **do 15 dnů** zaměstnanci tento posudek vydat 
-  * zaměstnavatel není povinen posudek zaměstnanci vydat dříve, než v době 2 měsíců před skončením jeho zaměstnání 
-  * **pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance,​ jeho kvalifikace,​ schopností a dalších skutečností,​ které mají vztah k výkonu práce** 
-  * jiné informace o zaměstnanci než ty, které mohou být obsahem pracovního posudku je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat **pouze s jeho souhlasem**,​ nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak 
-  ​ 
-  * **nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku, může se domáhat v prekluzivní lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o jejich obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně je upravit** (§315 ZPr) 
- 
- 
-===== Prameny ===== 
- 
-  * Pracovní právo, M.Bělina a kolektiv, 5.vydání (2012), C.H.Beck, str. 256-258 
-  * zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce 
-  * Zákoník práce 2012, J. Jakubka, Z.Schmied, L.Trylč, 8.vydání (2012), ANAG, str. 40-41, 137-138 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code