Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-13 [2012/12/06 19:31]
Klára Švandelíková
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-13 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele ====== 
- 
-  * tento institut byl do ZPr zařazen jako důsledek harmonizace s evropským právem 
-  * hromadné propouštění v ZPr upravují §62-64 
-  * hromadným propouštěním se rozumí **skončení pracovních poměrů v období 30 kalendářních dnů na základě výpovědí daných zaměstnavatelem z důvodu organizačních změn** (§ 52 a-c)  
-  * zároveň musí být dosažen určitý **minimální počet propuštěných zaměstnanců u jednoho zaměstnavatele** – počet se řídí velikostí zaměstnavatele (tj. celkovým počtem zaměstnanců):​ 
-       * 10 propuštěných zaměstnanců u Ztele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců 
-       * 10% zaměstnanců u Ztele zaměstnávajícího od 101 do 300 zaměstnanců 
-       * 30 zaměstnanců u Ztele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců 
-  * pokud skončí v období 30 kalendářních dnů na základě výpovědi dané Ztelem z organizačních důvodů pracovní poměr alespoň 5 zaměstnanců,​ započítávají se do celkového počtu propuštěných zaměstnanců i zaměstnanci,​ s nimiž zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr v tomto období z týchž důvodů dohodou 
-  
-===== Povinnosti zaměstnavatele při hromadném propouštění ===== 
- 
-  * při hromadném propouštění má zaměstnavatel zvláštní povinnosti především vůči **odborovým orgánům**,​ **radě zaměstnanců** a **úřadu práce** 
-  * před dáním výpovědí jednotlivým zaměstnancům je zaměstnavatel povinen o svém záměru včas, nejpozději 30 dnů předem, **písemně informovat odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců** a projednat s nimi zejména opatření směřující k předejití nebo omezení hromadného propouštění a zmírnění jeho nepříznivých důsledků, především možnost zařazení propuštěných zaměstnanců ve vhodném zaměstnání na jiných pracovištích zaměstnavatele 
-  * pokud u zaměstnavatele nepůsobí ani odborová organizace ani rada zaměstnanců,​ musí zaměstnavatel **informovat každého jednotlivého zaměstnance,​ kterého se propouštění týká** 
-  * zaměstnavatel je povinen odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců informovat také o 
-       * důvodech hromadného propouštění,​ 
-       * počtu a profesním složení zaměstnanců,​ kteří mají být propuštěni,​ 
-       * počtu a profesním složení všech zaměstnanců,​ kteří jsou u zaměstnavatele zaměstnáni,​ 
-       * době, v níž se má hromadné propouštění uskutečnit,​ 
-       * hlediscích navržených pro výběr zaměstnanců,​ kteří mají být propuštěni,​ 
-       * odstupném, popřípadě dalších právech propuštěných zaměstnanců. 
-  * zaměstnavatel je také povinen o hromadném propouštění písemně **informovat příslušnou krajskou pobočku úřadu práce** a to včetně informacích o důvodech tohoto opatření, o celkovém počtu a struktuře zaměstnanců,​ apod.  
-  * cílem jednání zaměstnavatele s odborovým orgánem nebo radou zaměstnanců je dosažení shody = nalezení oboustranně přijatelných podmínek, za nichž bude hromadné propouštění provedeno – nedosažení této shody ale nemá žádný právní význam pro platnost výpovědí či dohod o skončení pracovního poměru 
-  * neplatnost výpovědí nebo dohod nezpůsobí ani porušení povinnosti zaměstnavatele včas informovat a projednat hromadné propouštění s odborovou organizací nebo radou zaměstnanců ani informovat úřad práce 
-  * pokud dojde k rozhodnutí zaměstnavatele o hromadném propouštění,​ je povinen **doručit příslušnému úřadu práce písemnou zprávu o svém rozhodnutí o hromadném propouštění a výsledcích jednání s odborovou organizací a s radou zaměstnanců** – jedno vyhotovení této zprávy doručí odborové organizaci a radě zaměstnanců – ty mají právo se ke zprávě samostatně vyjádřit a toto vyjádření doručit úřadu práce 
- 
-===== Skončení pracovního poměru hromadně propouštěného zaměstnance ===== 
- 
-  * **pracovní poměr hromadně propouštěného zaměstnance skončí výpovědí nejdříve po uplynutí doby 30 dnů po doručení písemné zprávy zaměstnavatele o hromadném propouštění podle §62 (5) příslušné pobočce úřadu práce** = výjimka z běhu výpovědní doby podle §51 
-  * pokud zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá, skončí pracovní poměr obvyklým způsobem uplynutím výpovědní doby 
- 
- 
-===== Prameny ===== 
- 
-  * Pracovní právo, M.Bělina a kolektiv, 5.vydání (2012), C.H.Beck, str. 251-252 
-  * zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce 
- 
- 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code