Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele

 • tento institut byl do ZPr zařazen jako důsledek harmonizace s evropským právem
 • hromadné propouštění v ZPr upravují §62-64
 • hromadným propouštěním se rozumí skončení pracovních poměrů v období 30 kalendářních dnů na základě výpovědí daných zaměstnavatelem z důvodu organizačních změn (§ 52 a-c)
 • zároveň musí být dosažen určitý minimální počet propuštěných zaměstnanců u jednoho zaměstnavatele – počet se řídí velikostí zaměstnavatele (tj. celkovým počtem zaměstnanců):
  • 10 propuštěných zaměstnanců u Ztele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců
  • 10% zaměstnanců u Ztele zaměstnávajícího od 101 do 300 zaměstnanců
  • 30 zaměstnanců u Ztele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců
 • pokud skončí v období 30 kalendářních dnů na základě výpovědi dané Ztelem z organizačních důvodů pracovní poměr alespoň 5 zaměstnanců, započítávají se do celkového počtu propuštěných zaměstnanců i zaměstnanci, s nimiž zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr v tomto období z týchž důvodů dohodou

Povinnosti zaměstnavatele při hromadném propouštění

 • při hromadném propouštění má zaměstnavatel zvláštní povinnosti především vůči odborovým orgánům, radě zaměstnanců a úřadu práce
 • před dáním výpovědí jednotlivým zaměstnancům je zaměstnavatel povinen o svém záměru včas, nejpozději 30 dnů předem, písemně informovat odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců a projednat s nimi zejména opatření směřující k předejití nebo omezení hromadného propouštění a zmírnění jeho nepříznivých důsledků, především možnost zařazení propuštěných zaměstnanců ve vhodném zaměstnání na jiných pracovištích zaměstnavatele
 • pokud u zaměstnavatele nepůsobí ani odborová organizace ani rada zaměstnanců, musí zaměstnavatel informovat každého jednotlivého zaměstnance, kterého se propouštění týká
 • zaměstnavatel je povinen odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců informovat také o
  • důvodech hromadného propouštění,
  • počtu a profesním složení zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,
  • počtu a profesním složení všech zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele zaměstnáni,
  • době, v níž se má hromadné propouštění uskutečnit,
  • hlediscích navržených pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,
  • odstupném, popřípadě dalších právech propuštěných zaměstnanců.
 • zaměstnavatel je také povinen o hromadném propouštění písemně informovat příslušnou krajskou pobočku úřadu práce a to včetně informacích o důvodech tohoto opatření, o celkovém počtu a struktuře zaměstnanců, apod.
 • cílem jednání zaměstnavatele s odborovým orgánem nebo radou zaměstnanců je dosažení shody = nalezení oboustranně přijatelných podmínek, za nichž bude hromadné propouštění provedeno – nedosažení této shody ale nemá žádný právní význam pro platnost výpovědí či dohod o skončení pracovního poměru
 • neplatnost výpovědí nebo dohod nezpůsobí ani porušení povinnosti zaměstnavatele včas informovat a projednat hromadné propouštění s odborovou organizací nebo radou zaměstnanců ani informovat úřad práce
 • pokud dojde k rozhodnutí zaměstnavatele o hromadném propouštění, je povinen doručit příslušnému úřadu práce písemnou zprávu o svém rozhodnutí o hromadném propouštění a výsledcích jednání s odborovou organizací a s radou zaměstnanců – jedno vyhotovení této zprávy doručí odborové organizaci a radě zaměstnanců – ty mají právo se ke zprávě samostatně vyjádřit a toto vyjádření doručit úřadu práce

Skončení pracovního poměru hromadně propouštěného zaměstnance

 • pracovní poměr hromadně propouštěného zaměstnance skončí výpovědí nejdříve po uplynutí doby 30 dnů po doručení písemné zprávy zaměstnavatele o hromadném propouštění podle §62 (5) příslušné pobočce úřadu práce = výjimka z běhu výpovědní doby podle §51
 • pokud zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá, skončí pracovní poměr obvyklým způsobem uplynutím výpovědní doby

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 251 - 252.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code