Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-12 [2012/12/06 19:31]
Klára Švandelíková [Jiná omezení]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-12 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru ====== 
- 
-  * úprava skončení pracovního poměru – **Hlava IV., § 48-73a ZPr** 
-  * zaměstnanec je chráněn proti jednostrannému rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele především tím, že 
-       * Ztel může se zaměstnancem jednostranně rozvázat pracovní poměr pouze __z důvodů taxativně uvedených v ZPr__, z jiných důvodů by bylo rozvázání pracovního poměru neplatné 
-       * Ztel __nemůže__ až na výjimky uvedené v zákoně jednostranně __rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem v tzv. ochranné době__ 
- 
-===== Ochranná doba (§53) ===== 
- 
-  * ZPr v této době chrání zaměstnance před jednostranným rozvázáním pracovního poměru že strany zaměstnavatele (vychází se z toho, že v určitých životních situacích může být toto rozvázání PP sociálně nežádoucí) 
-  * __Ztel nesmí dát Znci výpověď__ 
-       * a) v době, kdy je uznán **dočasně práce neschopným pro nemoc nebo úraz** (pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li jako bezprostřední následek opilosti ​ nebo zneužití návykových látek) 
-       * b) při **povolání k výkonu vojenského cvičení** (ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu cvičení, až do uplynutí 2 týdnů po propuštění ze cvičení) 
-       * c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro **výkon veřejné funkce** 
-       * d) v době, kdy je zaměstnankyně **těhotná** nebo kdy zaměstnankyně čerpá **mateřskou dovolenou** nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají **rodičovskou dovolenou** 
-       * e) v době, kdy je zaměstnanec pracující v noci uznán na základě lékařského posudku **dočasně nezpůsobilým pro noční práci** 
-  * výpověď daná v ochranné době je __neplatná__ 
-  * pokud byla dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, je výpověď sice platná, ale __ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává__ --> pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli,​ že na prodloužení pracovního poměru netrvá 
-  * __ochranná doba těhotné zaměstnankyně__ – pokud zaměstnavatel dá zaměstnankyni výpověď, aniž by věděl, že je zaměstnankyně těhotná --> výpověď je neplatná - rozhodující je objektivní stav v době výpovědi 
-  * __mateřská dovolená__ trvá **28** týdnů, porodila-li žena zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu **37** týdnů, žena ji nastupuje **6** týdnů před předpokládaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem. 
-  * __rodičovská dovolená__ se nastupuje po mateřské dovolené a trvá nejdéle **do 3 let věku** dítěte, otec na rodičovskou dovolenou nastupuje po narození dítěte 
-  * zákaz výpovědi v ochranné době není bezvýjimečný – výjimky stanoví §54 
-  * §55 (2) __Ztel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr__ s 
-       * těhotnou zaměstnankyní 
-       * zaměstnankyní na mateřské dovolené 
-       * zaměstnancem nebo zaměstnankyní,​ kteří čerpají rodičovskou dovolenou. 
-       * (může ale z důvodů, pro které je možné okamžitě zrušit PP, dát těmto zaměstnancům výpověď, s výjimkou Znkyně na MD a Znce na RD po dobu, po kterou je žena oprávněna čerpat MD) 
- 
- 
-===== Výjimky ze zákazu výpovědi v ochranné době (§54) ===== 
- 
-  * **organizační změny** – __ruší se nebo přemisťuje zaměstnavatel nebo jeho část__ **(§52 a,b)** 
-       * při rušení zaměstnavatel nemůže objektivně plnit povinnosti vyplývající z pracovního poměru, nemá možnost zaměstnance dále zaměstnávat --> **§52a** představuje __absolutní výjimku ze zákazu výpovědi v ochranné době__ = výpověď může zaměstnavatel dát v __jakékoli ochranné době__ 
-       * výjimka neplatí v případě, kdy se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána 
-       * z důvodu uvedeného v **§ 52 b)** nelze dát výpověď ​ //těhotné zaměstnankyni//,​ //​zaměstnankyni,​ která čerpá mateřskou dovolenou//,​ nebo //​zaměstnanci v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou// 
-  * **důvod, pro který může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr okamžitě (§52 g)** 
-       * výpověď nelze dát //​zaměstnankyni na mateřské dovolené// nebo //​zaměstnanci v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou// ​ 
-       * byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem MD (RD) tak, že by výpovědní doba uplynula v době této MD (RD), skončí výpovědní doba současně s MD (RD) 
-  * **jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (§52g)** + **porušení povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a zvlášť hrubým způsobem (§52h)** 
-       * z těchto důvodů nelze dát výpověď //těhotné Znkyni//, //Znkyni čerpající mateřskou dovolenou//,​ nebo o //Znci anebo Znkyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou// 
- 
-==== Shrnutí: ==== 
- 
-{{ :​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​zakaz_vypovedi_1.jpg?​nolink&​ |}} 
- 
-===== Lhůty pro výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru ===== 
- 
-==== Lhůty pro výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ==== 
-  
-  * pro __porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů__ vztahujících se k vykonávané práci nebo __z důvodu, pro který je možné okamžitě zrušit pracovní ​ poměr__, může dát Ztel zaměstnanci výpověď nebo s ním okamžitě zrušit pracovní poměr pouze v subjektivní lhůtě **2 měsíců** ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru dověděl a pro __porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru v cizině__ do **2 měsíců** po jeho návratu z ciziny (§ 58) 
-  * v případě výpovědi pro __zvlášť hrubé porušení léčebného režimu pojištěnce__ může Ztel dát výpověď pouze do **1 měsíce** ode dne, kdy se o tomto důvodu k výpovědi dověděl (§57) 
-  * zároveň vždy platí **objektivní lhůta 1 roku** od doby, kdy důvod k výpovědi nebo okamžitému zrušení vznikl 
- 
-==== Lhůty pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ==== 
- 
-  * subjektivní ​ lhůta **2 měsíce** ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděl 
-  * objektivní lhůta **1 rok** ode dne, kdy důvod vznikl 
- 
-===== Participace odborových organizací na skončení pracovního poměru (§61) ===== 
- 
-  * zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď nebo s ním okamžitě zrušit pracovní poměr pouze po **předchozím projednání s odborovou organizací** působící u zaměstnavatele ​ – není třeba souhlas, jen projednání 
-  * pokud se jedná o __člena orgánu dané odborové organizace__ v době jeho funkčního období nebo v době 1 roku po jeho skončení – zaměstnavatel musí **požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas** s výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru – bez souhlasu by takové rozvázání bylo neplatné, zaměstnavatel může souhlasu využít (tj. dát zaměstnanci výpověď) jen ve lhůtě 2 měsíců od jeho udělení 
-  * za předchozí souhlas se považuje též, jestliže odborová organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy o něj byla zaměstnavatelem požádána 
-  * pokud odborová organizace odmítla souhlas udělit, přičemž ostatní podmínky výpovědi nebo okamžitého zrušení jsou splněny, soud ve sporu o neplatnost výpovědi může shledat, že na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával – pak jsou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru platné i bez souhlasu odborové organizace 
- 
-===== Jiná omezení ===== 
- 
-  * specifická ochrana platí podle zvláštních předpisů pro **poslance a senátory PČR** – zaměstnavatel s nimi může po dobu výkonu funkce a 12 měsíců po zániku mandátu proti jejich vůli rozvázat pracovní poměr jen //se souhlasem předsedy příslušné komory PČR// 
-  * rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem,​ který je **osobou se zdravotním postižením**,​ je zaměstnavatel povinen //písemně oznámit příslušnému úřadu práce// 
- 
-===== Prameny ===== 
-  * Pracovní právo, M.Bělina a kolektiv, 5.vydání (2012), C.H.Beck, str. 241-250 
-  * zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce 
- 
- 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code