Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Toto je starší verze dokumentu!


11. Okamžité zrušení pracovního poměru

 • jednostranný právní úkon – má za následek ukončení pracovního poměru okamžikem doručení druhému účastníkovi
 • Výjimečný způsob ukončení, téměř nepoužívaný
 • Není zde žádná výpovědní doba
 • Náležitosti: písemná forma + skutkové vymezení důvodu, aby nešel zaměnit + doručeno ve stanovené lhůtě
 • Pokud nejsou náležitosti splněny, je neplatné

Okamžité zrušení ze strany zaměstnance

 • Důvody:
 1. Pokud podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez závažného ohrožení svého života a zaměstnavatel ho nepřevedl do 15 dnů ode dne předložení posudku na jinou práci (Ode dne předložení posudku nemusí danou práci vykonávat, a to do okamžiku přeložení nebo zrušení pracovního poměru. Za tuto dobu má právo na náhradu mzdy a to ve výši průměrného výdělku – chápeme to jako překážku na straně zaměstnavatele)
 2. Pokud mu nebyla vyplacena mzda/plat/náhrada mzdy nebo jakákoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k zrušení pracovního poměru dozvěděl (subjektivní lhůta), nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy důvod vznikl (objektivní lhůta)
 • Zaměstnanec, který zrušil okamžitě pracovní poměr, má nárok na odstupné ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby
 • SPLATNOST: Plat/mzda jsou ze zákona splatné v měsíci, který následuje po měsíci, za nějž mzda či plat náleží (§ 141 odst. 1) ZP) = nejpozději poslední den v následujícím měsíci
  • Účastnici se mohou domluvit na jiné době splatnosti. Výplatní termín však na dobu splatnosti vliv nemá, leda by si smluvili, že výplatní termín je zároveň i termínem splatnosti.

Okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele

 • Důvody:
 1. Byl – li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo byl- li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců
  • Kumulace podmínek: pravomocně odsouzen + trest odnětí svobody (nemůže tedy chodit do práce) + delší než rok + úmyslný trestný čin
 2. Porušil-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci
 • Z těchto důvodů lze pracovní poměr se zaměstnancem okamžitě ukončit jen ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o takovémto důvodu zaměstnavatel dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne vzniku.
 • Účast odborové organizace v této situaci je stejná jako u výpovědi.
 • Nelze okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, ženou na mateřské a mužem či ženou na rodičovské dovolené.
 • Těmto osobám (kromě ženy na mateřské dovolené) však lze dát VÝPOVĚĎ z důvodů, pro které lze okamžitě zrušit pracovní poměr.
 • V praxi to znamená, že zde bude výpovědní lhůta a dostanou odstupné.

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 249 - 250.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code