Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-11 [2012/11/26 08:53]
Katka Selnikova vytvořeno
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-11 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-11) OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU +====== ​11Okamžité zrušení pracovního poměru ​======
-- jednostranný právní úkon – má za následek ukončení pracovního poměru okamžikem doručení druhému účastníkovi +
-- Obligatorní je písemná forma  +
-- Výjimečný způsob ukončení, téměř nepoužívaný +
-- Není zde žádna výpovědní doba +
-- Náležitosti:​ písemná forma + skutkové vymezení důvodu, aby nešel zaměnit + doručeno ve stanovené lhůtě ​  +
-- Pokud nejsou náležitosti splněny je to neplatné  +
-Okamžité ​zrušení ze strany zaměstnance:​  +
-- Důvody:  +
-1. Pokud podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez závažného ohrožení svého života a zaměstnavatel ho nepřevedl do 15 dnů ode dne předložení posudku na jinou práci (ode dne předložení posudku nemusí danou práci vykonávat a to do okamžiku přeložení nebo zrušení pracovního poměru. Za tuto dobu má právo na náhradu mzdy a to ve výši průměrného výdělku – chápeme to jako překážku na straně zaměstnavatele  +
-2. Pokud mu nebyla vyplacena mzda/​plat/​náhrada mzdy nebo jakoukoliv jejich část do 15 dnů po plynutí období splatnosti. Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k zrušení pracovního poměru dozvěděl ( subjektivní lhůta) nejpozději však do jednoho roku, ode dne kdy důvod vznikla ( objektivní lhůta)  +
-Zaměstnanec,​ který zrušil okamžitě pracovní poměr z důvodu nevyplacení mzdy/​platu/​náhrady má nárok na odstupně – ve výši trojnásobku §67  +
-SPLATNOST: Plat ú mzda je ze zákona splatná měsíc, který následuje po měsíci za nějž mzda či plat náleží § 141 odst. 1) Tj. je to poslední den následující po měsíci. Účastnici se však mohou domluvit na jiné době splatnosti, Avšak výplatní termín na dobu splatnosti vliv nemá, leda by si smluvili že výplatní termín a zároveň i termínem splatnosti.  +
-Okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele:​  +
-Důvody:  +
-1. Byl – li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo byl- li pravomocně oudsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaná při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců ​ -  +
-Kumulace podmínek: pravomocně odsouzen+ trest odnětí svobody ( nemůže tedy chodit do práce) + delší než rok + úmyslný trestný čin   +
-2. Porušil-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem povinnost vyplývající z právních předpisu vztahujících se k jím vykonávané práci  +
-Z těchto důvodu lze pracovní poměr okamžitě ukončit jen ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o takovémto důvody strany dozvěděli. Nejpozději však do jednoho roku ode dne vzniku.  +
-Účast odborové organizace v této situaci je stejná jako u výpovědi. ​+
  
-Nelze okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní,​ ženou na mateřské a mužem či ženou na rodičovské dovolené. Těmto osobám ( kromě ženy na mateřské dovolené ) však lze dát VÝPOVĚz důvodu, pro které lze okamžitě zrušit pracovní poměr. V praxi to znamená, že zde bude výpovědní lhůta a dostanou odstupné. ​+  * **jednostranný právní úkon** – má za následek ukončení pracovního poměru okamžikem doručení druhému účastníkovi 
 +  * Výjimečný způsob ukončení, téměř nepoužívaný 
 +  * Není zde **žádná výpovědní doba** 
 +  * Náležitosti:​ písemná forma + skutkové vymezení důvodu, aby nešel zaměnit + doručeno ve stanovené lhůtě ​  
 +  * Pokud nejsou náležitosti splněny, je neplatné  
 + 
 +===== Okamžité zrušení ze strany zaměstnance ===== 
 +  
 +  * Důvody:  
 +  - Pokud podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez závažného ohrožení svého života a zaměstnavatel ho nepřevedl do 15 dnů ode dne předložení posudku na jinou práci (Ode dne předložení posudku nemusí danou práci vykonávat, a to do okamžiku přeložení nebo zrušení pracovního poměru. Za tuto dobu má právo na náhradu mzdy a to ve výši průměrného výdělku – chápeme to jako překážku na straně zaměstnavatele)  
 +  - Pokud mu nebyla vyplacena mzda/​plat/​náhrada mzdy nebo jakákoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k zrušení pracovního poměru dozvěděl (subjektivní lhůta), nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy důvod vznikl (objektivní lhůta)  
 +  * Zaměstnanec,​ který zrušil okamžitě pracovní poměr, má nárok na odstupné ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby 
 +  * SPLATNOST: Plat/mzda jsou ze zákona splatné v měsíci, který následuje po měsíci, za nějž mzda či plat náleží (§ 141 odst. 1) ZP) = nejpozději poslední den v následujícím měsíci 
 +    * Účastnici se mohou domluvit na jiné době splatnosti. Výplatní termín však na dobu splatnosti vliv nemá, leda by si smluvili, že výplatní termín je zároveň i termínem splatnosti.  
 + 
 +===== Okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele ===== 
 +  
 +  * Důvody:  
 +  - Byl – li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo byl- li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců  
 +      * Kumulace podmínek: pravomocně odsouzen + trest odnětí svobody (nemůže tedy chodit do práce) + delší než rok + úmyslný trestný čin   
 +  - Porušil-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci  
 +  * Z těchto důvodů lze pracovní poměr se zaměstnancem okamžitě ukončit jen ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o takovémto důvodu zaměstnavatel dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne vzniku.  
 +  * Účast odborové organizace v této situaci je stejná jako u výpovědi.  
 + 
 +  * Nelze okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní,​ ženou na mateřské a mužem či ženou na rodičovské dovolené. ​ 
 +  * Těmto osobám (kromě ženy na mateřské dovolené) však lze dát VÝPOVĚĎ z důvodů, pro které lze okamžitě zrušit pracovní poměr. ​ 
 +  * V praxi to znamená, že zde bude výpovědní lhůta a dostanou odstupné. ​ 
 + 
 + 
 +===== Prameny ===== 
 +  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 249 - 250. 
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code