Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-11 [2012/12/06 19:30]
Klára Švandelíková [Okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-11 [2013/01/03 14:31]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 11. Okamžité zrušení pracovního poměru ====== 
- 
-  * **jednostranný právní úkon** – má za následek ukončení pracovního poměru okamžikem doručení druhému účastníkovi 
-  * Výjimečný způsob ukončení, téměř nepoužívaný 
-  * Není zde **žádná výpovědní doba** 
-  * Náležitosti:​ písemná forma + skutkové vymezení důvodu, aby nešel zaměnit + doručeno ve stanovené lhůtě  ​ 
-  * Pokud nejsou náležitosti splněny, je neplatné ​ 
- 
-===== Okamžité zrušení ze strany zaměstnance ===== 
-  
-  * Důvody: ​ 
-  - Pokud podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez závažného ohrožení svého života a zaměstnavatel ho nepřevedl do 15 dnů ode dne předložení posudku na jinou práci (Ode dne předložení posudku nemusí danou práci vykonávat, a to do okamžiku přeložení nebo zrušení pracovního poměru. Za tuto dobu má právo na náhradu mzdy a to ve výši průměrného výdělku – chápeme to jako překážku na straně zaměstnavatele) ​ 
-  - Pokud mu nebyla vyplacena mzda/​plat/​náhrada mzdy nebo jakákoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k zrušení pracovního poměru dozvěděl (subjektivní lhůta), nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy důvod vznikl (objektivní lhůta) ​ 
-  * Zaměstnanec,​ který zrušil okamžitě pracovní poměr, má nárok na odstupné ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby 
-  * SPLATNOST: Plat/mzda jsou ze zákona splatné v měsíci, který následuje po měsíci, za nějž mzda či plat náleží (§ 141 odst. 1) ZP) = nejpozději poslední den v následujícím měsíci 
-    * Účastnici se mohou domluvit na jiné době splatnosti. Výplatní termín však na dobu splatnosti vliv nemá, leda by si smluvili, že výplatní termín je zároveň i termínem splatnosti. ​ 
- 
-===== Okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele ===== 
-  
-  * Důvody: ​ 
-  - Byl – li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo byl- li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců ​ 
-      * Kumulace podmínek: pravomocně odsouzen + trest odnětí svobody (nemůže tedy chodit do práce) + delší než rok + úmyslný trestný čin  ​ 
-  - Porušil-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci ​ 
-  * Z těchto důvodů lze pracovní poměr se zaměstnancem okamžitě ukončit jen ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o takovémto důvodu zaměstnavatel dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne vzniku. ​ 
-  * Účast odborové organizace v této situaci je stejná jako u výpovědi. ​ 
- 
-  * Nelze okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní,​ ženou na mateřské a mužem či ženou na rodičovské dovolené. ​ 
-  * Těmto osobám (kromě ženy na mateřské dovolené) však lze dát VÝPOVĚĎ z důvodů, pro které lze okamžitě zrušit pracovní poměr. ​ 
-  * V praxi to znamená, že zde bude výpovědní lhůta a dostanou odstupné. ​ 
- 
- 
-===== Prameny ===== 
- 
-  * Bělina a kol. Pracovní právo, 2012 - str. 249-250 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code