Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru

Postup před vznikem pracovního poměru

 • §30-32 ZP
 • ZÁSADY:
  • výběr FO ucházejících se o zaměstnání je v kompetenci ZLe (§30 odst.1)
  • právo ZCe svobodně si zvolit, s kým uzavře prac. poměr (čl. 26 Listiny)
 • ZP upravuje jen některé pr. vztahy před vznikem prac. poměru:
  • obecná pravidla pro výběr FO - budoucích ZCů
  • okruh údajů, které může ZL od uchazeče vyžadovat (§30 odst.2)
  • povinnost ZLe seznámit ZCe s jeho právy a povinnostmi, které by pro něho vyplynuly z budoucí prac. smlouvy, s prac. podmínkami a podmínkami odměňování (§31)
  • povinnost ZLe zajistit ve stanovených případech vstupní lékařskou prohlídku (§32)

x

 • ZP neupravuje např.:
  • bližší postup při získávání ZCů – ani formu nabídky (např. inzerce, agentura), ani způsob provedení výběru (např. výběrové řízení s pohovorem, konkurz, testy) → způsob je interní věcí ZLe - ZL by měl brát v úvahu především hledisko kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností pro výkon práce
  • institut příslibu zaměstnání - lze využít OZ §50a - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
  • prac. smlouva může být dle §36 odst.2 OZ vázána na odkládací podmínku
 • Pravidla pro získávání a výběr ZCů mohou být omezena/určena pr. předpisem – např. u lékařů, pedagogických pracovníků
  • Zákon č. 451/1991 Sb. stanovuje některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve st. orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR ve znění pozdějších předpisů (= lustrační zákon)
  • Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů
 • Přístup k zaměstnání
  • směrnice Rady č. 76/207/EHS o realizaci zásady stejného zacházení pro muže a ženy - zásada stejného zacházení pro muže a ženy
  • Anitidiskriminační zákon 198/2009 Sb. – zákaz diskriminace ve věcech práva na zaměstnání a právo na rovné zacházení (vyplývá z §1)
  • Listina – právo na zaměstnání nelze občanovi odepřít z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sex. orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v pol. stranách nebo pol. hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociápního původu, majetku, rodu, zdrav. stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině

x výjimka: pokud tak zákon stanoví nebo existuje věcný důvod spočívající v předpokladech, požadavcích a povaze zaměstnání a je pro výkon zaměstnání nezbytný

Poskytování údajů před vznikem pracovního poměru

 • ZL smí požadovat pouze ty údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením prac. smlouvy (v §30 odst.2 ZP je uveden obecný zákaz)
 • §316 odst.4 ZP - demonstrativní výčet informací, které mají osobní povahu a bezprostředně nesouvisí s výkonem práce, zejména informace o:
  1. těhotenství
  2. rodinných a majetkových poměrech
  3. sexuální orientaci
  4. původu
  5. členství v odborové organizaci
  6. členství v pol. stranách nebo hnutích
  7. příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti
  8. trestněprávní bezúhonnosti
 • §12 odst. 2 ZamZ - další zákaz informací o (částečně se překrývají s §316 ZP): národnosti, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborové oragnizaci, náboženství, filozofickém přesvědčení a sex. orientaci
 • informace o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech a trestněprávní bezúhonnosti mohou být v přiměřené míře vyžadovány pouze tehdy, pokud z povahy práce vyplývá, že tato informace je nezbytná, podstatná nebo rozhodující pro výkon zaměstnání, anebo pro účely opatření na podporu skupin osob, které mají ztížené postavení na trhu práce

Zamezení nadbytečného shromažďování údajů o budoucím ZCi, a tím i jejich možnému zneužití (v souladu se zákonem 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů)

 • osobní/personální evidence o ZCi představuje souhrn informací, kterými musí ZL disponovat k plnění svých zaměstnavatelských fcí
 • → formální požadavky nejsou stanoveny
 • → obsah vyplývá z příslušných právních předpisů, které ZLi ukládají povinnost tyto inforamce o ZCích sdělovat dalším orgánům
 • → častou formou souhrnu personálních údajů bývá osobní dotazník
 • obecně lze shrnout požadavky na údaje, které by měl mít ZL o ZCi k dispozici takto:
  1. příjmení, jméno, titul, datum a místo narození, rodinný stav, státní občanství, adresa pobytu (resp. jiná doručovací adresa)
  2. rodné číslo
  3. doklady o vzniku, změnách a skončení daného prac. poměru nebo jiného prac. vztahu (prac. smlouvy, jiné smlouvy, dohody,…)
  4. kopie dokladů o předchozím prac. poměru a jeho rozvázání - především tzv. zápočtový list (potvrzení o zaměstnání) či čestné prohlášení jej nahrazující, popř. kopii prac. posudku
  5. údaje o dosažené kvalifikaci, even. i fotokopie příslušných vysvědčení, osvědčení, diplomů, nebo výpisy z nich
  6. údaje o zdravotní způsobilosti k výkonu práce, tj. lékařský posudek ze vstupní preventivní prohlídky, popř. též zdravotní průkaz (je-li pro příslušnou práci pr. předpisem vyžadován), + další lékařské posudky z dalších preventivních prohlídek
  7. údaje o zdravotní pojišťovně ZCe
 • není vyloučeno, že ZL bude vyžadovat doklad o bezúhonnosti ZCe (výpis z tr.rejstříku), doklad o dosažené kvalifikaci, potvrzení o zaměstnání, prac. posudky apod.

Zdravotní prohlídky před vznikem prac. poměru

 • dle §32 ZP je ZL povinen zajistit, aby se ZC před uzavřením prac. poměru podrobil vstupní lékařské prohlídce v případech stanovených zvláštním pr. předpisem (§8 směrnice Ministerstva zdravotnictví č.49/1967 Věstníku Ministersva zdravotnictví, o posuzování zdrav. způsobilosti k práci)
 • dle §247 ZP musí ZL zabezpečit, aby byli vyšetřeni lékařem před vznikem prac. poměru mladiství ZCi
 • povinné vstupní a periodické prohlídky u řidičů (§87 zákona č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích), u podnikových hasičů (nařízení vlády č.352/2003Sb., o posuzování zdrav. způsobilosti ZCů jednotek hasičských záchranných sborů podniku…)
 • případné nesplnění povinnosti ZLe zajistit vstupní lékařskou prohlídku samo o sobě nezakládá neplatnost uzavřené prac. smlouvy
 • zdrav. nezpůsobilost ZCe však může způsobovat neplatnost prac. smlouvy (§37 odst.2 OZ - pr. úkon, jehož předmětem je plnění nemožné, je neplatný - narozdíl od OZ bude ale neplatnost prac. úkonu neplatností relativní a nemůže se jí dovolat ten, kdo ji sám způsobil)
 • zdrav. nezpůsobilost může způsobovat počáteční nemožnost vykonávat určitou práci
 • dle §103 odst.1 ZP je ZL povinen nepřipustit, aby ZC vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdrav. způsobilosti
 • vstupní lékařské prohlídky by měly být zajištěny v rámci pracovně lékařské péče - lékař této péče je seznámen s pracovištěm ZLe, jeho prac. podmínkami a potřebami souvisejícími s ochranou zdraví ZCů

Prameny

 • HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, s. 118 - 124.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code