Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-9 [2012/12/08 14:08]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-9 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 24: Řádek 24:
     * Pokud byla ale škoda způsobena úmyslně nebo v opilosti, pak tu tato ochrana není     * Pokud byla ale škoda způsobena úmyslně nebo v opilosti, pak tu tato ochrana není
   - **BOZP**   - **BOZP**
-    * Jsou tu nutná opatření zajišťující bezpečnou a zdraví neohrožující práci +    * Jsou tu nutná opatřenízajišťující bezpečnou a zdraví neohrožující práci 
-    * Povinnosti tu mají ve značné míře nejen zaměstnavatelé,​ ale i zaměstnanci - povinnost dodržovat předpisy a pokyny zaměstnavatele,​ se kterými byli seznámeni, používání různých ochranných nebo mycích prostředků,​ absolvovat školení, lékařské prohlídky atd.+    * Povinnosti tu mají ve značné míře nejen zaměstnavatelé,​ ale i zaměstnanci - povinnost dodržovat předpisy a pokyny zaměstnavatele,​ se kterými byli seznámeni, používání různých ochranných nebo mycích prostředků,​ absolvovat školení, lékařské prohlídkyatd.
   - **Ženy, mladiství, děti**   - **Ženy, mladiství, děti**
-    * Ženy nesmějí být zaměstnávány fyzicky nadměrně namáhavými pracemi (těžba nerostů apod.), pokud žena pracuje v noci a kojí, tak požádá-li o to, musí být převedena na denní práci+    * Ženy nesmějí být zaměstnávány fyzicky nadměrně namáhavými pracemi (těžba nerostů apod.), pokud žena pracuje v noci a kojí, takpožádá-li o to, musí být převedena na denní práci
     * Mladiství - zákaz práce přesčas, práce v noci     * Mladiství - zákaz práce přesčas, práce v noci
     * Děti - možno vykonávat pracovní činnost jen výjimečně - nutno povolení     * Děti - možno vykonávat pracovní činnost jen výjimečně - nutno povolení
-    * Viz otázka [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-25|]]+    * Viz otázka [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-24|]]
   - **Zdravotně postižení**   - **Zdravotně postižení**
-    * Zaměstnavatel je povinen jim zajišťovat na svůj náklad technickými a organizačními opatřenímizejména potřebnou úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť,​ zřízení chráněných pracovních míst a dílen, zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace+    * Zaměstnavatel je povinen jim zajišťovat na svůj náklad technickými a organizačními opatřeními zejména potřebnou úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť,​ zřízení chráněných pracovních míst a dílen, zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace 
 +    * Viz otázka [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-25|]]
   - **Ochrana osobnosti - LZPS**   - **Ochrana osobnosti - LZPS**
     * Osobní spis, zákaz dotazů ohledně rodinného stavu apod.     * Osobní spis, zákaz dotazů ohledně rodinného stavu apod.
     * Čl. 13 LZPS – ochrana tajemství listin a jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí nebo zasílaných poštou; platí i pro zprávy podávané telefonem; týká se nejen záznamů, ale i souvisejících údajů (tel.čísla,​ čas a doba hovoru)     * Čl. 13 LZPS – ochrana tajemství listin a jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí nebo zasílaných poštou; platí i pro zprávy podávané telefonem; týká se nejen záznamů, ale i souvisejících údajů (tel.čísla,​ čas a doba hovoru)
-    * ZL nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze své činnosti narušovat soukromí Zce na pracovišti a ve společných prostorách tím, že ho podrobuje otevřenému či skrytému sledování,​ odposlechu a záznamu jeho tel. hovorů, kontrole el.pošty nebo listovních zásilek adresovaných ZCi +    * ZL nesmí bez závažného důvoduspočívajícího ve zvláštní povaze své činnostinarušovat soukromí Zce na pracovišti a ve společných prostorách tím, že ho podrobuje otevřenému či skrytému sledování,​ odposlechu a záznamu jeho tel. hovorů, kontrole el.pošty nebo listovních zásilek adresovaných ZCi 
-    * Ochrana zaměstnance se ale např. projevuje i v tom, že ačkoliv je pro pracovní smlouvu předepsaná písemná forma, není tu sankce neplatnosti. Pokud by tu byla, mohlo by to zaměstnance poškodit+    * Ochrana zaměstnance se ale např. projevuje i v tom, že ačkoliv je pro pracovní smlouvu předepsaná písemná forma, není tu sankce neplatnosti. Pokud by tu byla, mohlo by to zaměstnance poškodit. (Resp. neplatnost je sice absolutní, ale smluvní strany mohou souhlasně projevenou vůlí tuto vadu odstranit a dodatečně učinit právní úkon v písemné formě s účinky //ex tunc//. U pr. úkonů, kterými vzniká nebo se mění PPV, se lze neplatnosti dovolat pokud nebyl učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon, jen nebylo-li již započato s plněním)
   - **Mzda**   - **Mzda**
     * Z důvodu alimentační fce je jí poskytována právní ochrana     * Z důvodu alimentační fce je jí poskytována právní ochrana
Řádek 49: Řádek 50:
   * Pojem tedy kombinuje volnost na straně jedné a ochranu na straně druhé   * Pojem tedy kombinuje volnost na straně jedné a ochranu na straně druhé
   * Strategie flexicurity je moderním modelem pro konstrukci postavení zaměstnance v zaměstnání s přihlédnutím k jeho sociálnímu pozadí   * Strategie flexicurity je moderním modelem pro konstrukci postavení zaměstnance v zaměstnání s přihlédnutím k jeho sociálnímu pozadí
-  * Poprvé použito v souvislosti s modelem trhu práce v Dánsku a v Nizozemí jako přesun od poskytování ochrany pracovního vztahu k ochraně obecné zaměstnanosti spolu se současně poskytovanou ochranou v nezaměstnanosti+  * Poprvé použito v souvislosti s modelem trhu práce v Dánsku a v Nizozemíjako přesun od poskytování ochrany pracovního vztahu k ochraně obecné zaměstnanosti spolu se současně poskytovanou ochranou v nezaměstnanosti
   * Strategie je založena na vysoké míře flexibility individuálního pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem,​ dále na vysoké míře ochrany příjmů fyzické osoby, a to jednak příjmu ze zaměstnání,​ tak i ze sociálního sytému po dobu ztráty zaměstnání   * Strategie je založena na vysoké míře flexibility individuálního pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem,​ dále na vysoké míře ochrany příjmů fyzické osoby, a to jednak příjmu ze zaměstnání,​ tak i ze sociálního sytému po dobu ztráty zaměstnání
-  * Tento systém je doplňován intenzivním působením třetí složky aktivní politiky zaměstnanosti zaměřené na rekvalifikaci pracovní schopnosti fyzické osoby +  * Tento systém je doplňován intenzivním působením třetí složkyaktivní politiky zaměstnanostizaměřené na rekvalifikaci pracovní schopnosti fyzické osoby 
-  * Dánský model flexicurity,​ nazývaný rovněž „zlatý triangl“, kombinuje liberální právní postavení pracovního poměru, blížící se anglosaskému právu, s intenzivní ochranou v podobě sociální ochrany příjmu typické pro země kontinentálního práva a intenzivními opatřeními v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti+  * Dánský model flexicurity,​ nazývaný rovněž „zlatý triangl“, kombinuje liberální právní postavení pracovního poměru, blížící se anglosaskému právu, s intenzivní ochranou v podobě sociální ochrany příjmutypické pro země kontinentálního práva a intenzivními opatřeními v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti
   * Dánský model flexibilitu projevuje nejen prvým a liberálním přístupem k přijímání a propouštění zaměstnanců,​ ale i velkým prostorem pro působení doplňkových forem zaměstnání,​ které umožňují snadný návrat propuštěných zaměstnanců na pracovní trh   * Dánský model flexibilitu projevuje nejen prvým a liberálním přístupem k přijímání a propouštění zaměstnanců,​ ale i velkým prostorem pro působení doplňkových forem zaměstnání,​ které umožňují snadný návrat propuštěných zaměstnanců na pracovní trh
-  * Kombinace modelu liberální ochrany zaměstnání a štědrého sociálního systému je možné pouze za stimulačního působení aktivní politiky zaměstnanosti,​ která nutí osoby, jež ztratily zaměstnání a vypadly tak z prvního pilíře do druhého – sociálního pilíře, aby v určitém krátkém období nastoupily vzdělávací proces, který by zvýšil jejich uplatnění na trhu práce+  * Kombinace modelu liberální ochrany zaměstnání a štědrého sociálního systému je možná pouze za stimulačního působení aktivní politiky zaměstnanosti,​ která nutí osoby, jež ztratily zaměstnání a vypadly tak z prvního pilíře do druhého – sociálního pilíře, aby v určitém krátkém období nastoupily vzdělávací proces, který by zvýšil jejich uplatnění na trhu práce
   * Je třeba připustit, že dánský model při svém zatížení veřejných financí počítá s vysokou ekonomickou úrovní, která v současné době ekonomické recese projde zatěžkávací zkouškou a může se ukázat jako finančně neúnosná   * Je třeba připustit, že dánský model při svém zatížení veřejných financí počítá s vysokou ekonomickou úrovní, která v současné době ekonomické recese projde zatěžkávací zkouškou a může se ukázat jako finančně neúnosná
  
Řádek 60: Řádek 61:
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 4.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 4.
   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 39 - 41.   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 39 - 41.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code