Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


9. Ochranná funkce pracovního práva a její projevy v právní úpravě

Obecná funkce ochrany v pracovním právu

 • Pracovní právo historicky vzniklo z důvodu potřeby chránit slabší stranu prac. vztahu - zaměstnance
 • Jakkoli si jsou zaměstnanec a zaměstnavatel coby subjekty soukromoprávního závazkového vztahu právně rovni, panuje v rámci jejich vztahu faktická nerovnost
 • Tuto faktickou nerovnost předurčuje již samotné vymezení závislé práce, již zaměstnanec v pracovněprávním vztahu pro zaměstnavatele vykonává
 • Nerovnost mezi subjekty nicméně není určena jen nadřízeným postavením zaměstnavatele, nýbrž i nestejnou hospodářskou sílou smluvních stran pracovněprávního vztahu, stejně tak i silnějším právním zázemím, kterým zaměstnavatel oproti zaměstnanci zpravidla disponuje
 • Právě na základě rozpoznání faktické nerovnosti smluvních stran pracovněprávního vztahu se rozvinula potřeba přijímat normy chránící slabší stranu, tedy zaměstnance
 • Toto ochranné zákonodárství pak historicky vedlo k určitému vydělení pracovního práva z obecného systému soukromého práva a jeho konstituování jako právního odvětví
 • Ochranné působení tedy nejen, že bylo a je pro pracovní právo charakteristické, ale zcela určující je i pro jeho specifickou metodu regulace
 • Pracovní právo má tedy především ochrannou funkci
 • Zaměstnanec vykonává závislou práci, je tu tedy podřízený vztah, proto je nutná jeho ochrana

Konkrétní podoba ochrany

 • Ochrana se projevuje na mnoha místech nejen v ZP, ale i v ZoZ, LZPS, apod. Jedná se například o:
 1. Výpověď
  • Zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci jen ze zákonem stanovených důvodů (zatímco zaměstnanec může i bez udání důvodu)
 2. Odpovědnost za škodu
  • Zatímco zaměstnavatel ve většině případů hradí zaměstnanci celou škodu, tak zaměstnanec má svou odpovědnost omezenou na 4,5násobek průměrného výdělku zaměstnance u obecné odpovědnosti nebo 3násobek při odvracení škody apod.
  • Pokud byla ale škoda způsobena úmyslně nebo v opilosti, pak tu tato ochrana není
 3. BOZP
  • Jsou tu nutná opatření, zajišťující bezpečnou a zdraví neohrožující práci
  • Povinnosti tu mají ve značné míře nejen zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci - povinnost dodržovat předpisy a pokyny zaměstnavatele, se kterými byli seznámeni, používání různých ochranných nebo mycích prostředků, absolvovat školení, lékařské prohlídky, atd.
 4. Ženy, mladiství, děti
  • Ženy nesmějí být zaměstnávány fyzicky nadměrně namáhavými pracemi (těžba nerostů apod.), pokud žena pracuje v noci a kojí, tak, požádá-li o to, musí být převedena na denní práci
  • Mladiství - zákaz práce přesčas, práce v noci
  • Děti - možno vykonávat pracovní činnost jen výjimečně - nutno povolení
 5. Zdravotně postižení
 6. Ochrana osobnosti - LZPS
  • Osobní spis, zákaz dotazů ohledně rodinného stavu apod.
  • Čl. 13 LZPS – ochrana tajemství listin a jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí nebo zasílaných poštou; platí i pro zprávy podávané telefonem; týká se nejen záznamů, ale i souvisejících údajů (tel.čísla, čas a doba hovoru)
  • ZL nesmí bez závažného důvodu, spočívajícího ve zvláštní povaze své činnosti, narušovat soukromí Zce na pracovišti a ve společných prostorách tím, že ho podrobuje otevřenému či skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho tel. hovorů, kontrole el.pošty nebo listovních zásilek adresovaných ZCi
  • Ochrana zaměstnance se ale např. projevuje i v tom, že ačkoliv je pro pracovní smlouvu předepsaná písemná forma, není tu sankce neplatnosti. Pokud by tu byla, mohlo by to zaměstnance poškodit. (Resp. neplatnost je sice absolutní, ale smluvní strany mohou souhlasně projevenou vůlí tuto vadu odstranit a dodatečně učinit právní úkon v písemné formě s účinky ex tunc. U pr. úkonů, kterými vzniká nebo se mění PPV, se lze neplatnosti dovolat pokud nebyl učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon, jen nebylo-li již započato s plněním)
 7. Mzda
  • Z důvodu alimentační fce je jí poskytována právní ochrana
  • Úmluva MOP o ochraně mzdy (zákonná měna, zakázán jakýkoliv nátlak ZLe na Zce v nakládání se mzdou), minimální mzda
  • Právní ochrana mzdy zahrnuje nutná opatření při stanovení výše mzdy a při výplatě již vypočtené mzdy, včetně náhrad mzdy

Koncept flexicurity

 • Ambicí pracovního práva je na jedné straně vytvoření právního prostoru pro flexibilní ujednání o způsobu výkonu práce zaměstnance a její samotná realizace a na straně druhé garance odpovídajících minimálních standardů při práci
 • Směrem, který se toto snaží naplnit, je strategie tzv. flexicurity (flexijistoty)
 • Pojem tedy kombinuje volnost na straně jedné a ochranu na straně druhé
 • Strategie flexicurity je moderním modelem pro konstrukci postavení zaměstnance v zaměstnání s přihlédnutím k jeho sociálnímu pozadí
 • Poprvé použito v souvislosti s modelem trhu práce v Dánsku a v Nizozemí, jako přesun od poskytování ochrany pracovního vztahu k ochraně obecné zaměstnanosti spolu se současně poskytovanou ochranou v nezaměstnanosti
 • Strategie je založena na vysoké míře flexibility individuálního pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, dále na vysoké míře ochrany příjmů fyzické osoby, a to jednak příjmu ze zaměstnání, tak i ze sociálního sytému po dobu ztráty zaměstnání
 • Tento systém je doplňován intenzivním působením třetí složky, aktivní politiky zaměstnanosti, zaměřené na rekvalifikaci pracovní schopnosti fyzické osoby
 • Dánský model flexicurity, nazývaný rovněž „zlatý triangl“, kombinuje liberální právní postavení pracovního poměru, blížící se anglosaskému právu, s intenzivní ochranou v podobě sociální ochrany příjmu, typické pro země kontinentálního práva a intenzivními opatřeními v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti
 • Dánský model flexibilitu projevuje nejen prvým a liberálním přístupem k přijímání a propouštění zaměstnanců, ale i velkým prostorem pro působení doplňkových forem zaměstnání, které umožňují snadný návrat propuštěných zaměstnanců na pracovní trh
 • Kombinace modelu liberální ochrany zaměstnání a štědrého sociálního systému je možná pouze za stimulačního působení aktivní politiky zaměstnanosti, která nutí osoby, jež ztratily zaměstnání a vypadly tak z prvního pilíře do druhého – sociálního pilíře, aby v určitém krátkém období nastoupily vzdělávací proces, který by zvýšil jejich uplatnění na trhu práce
 • Je třeba připustit, že dánský model při svém zatížení veřejných financí počítá s vysokou ekonomickou úrovní, která v současné době ekonomické recese projde zatěžkávací zkouškou a může se ukázat jako finančně neúnosná

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 4.
 • HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, s. 39 - 41.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code