Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam

Původní úprava základních zásad PPV

 • Do novely ZPr provedené zákonem č. 365/2011 Sb. byly základní zásady PPV upraveny v § 13 - 15 ZPr pod společným nadpisem „Základní zásady pracovněprávních vztahů“. Problematiky základních zásad se však týkaly jen § 13 a 14; pod § 15 byla upravena problematika oprávnění odborových ogranizací a jednání jejich jménem
 • Tato úprava byla velmi kritizována jako nevyvážená, nesourodá a nesystematická (hlavně kvůli začlenění § 15)

Současná úprava základních zásad PPV

 • Novelou s účinností od 1.1.2012 byly základní zásady do ZPr vloženy novým § 1a (je zde uvedeno, že v PPV se uplatňují zejména tyto základní zásady - jejich výčet není taxativní):
  • a) zvláštní zákonná ochrana postavení ZCe
  • b) uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce
  • c) spravedlivé odměňování ZCe
  • d) řádný výkon práce ZCem v souladu s oprávněnými zájmy ZLe
  • e) rovné zacházení se ZCi a zákaz jejich diskriminace
 • Není zřejmé, jaký je okruh dalších základních zásad, které by měly být nád rámec výčtu v § 1a ZPr uplatňovány v PPV
 • „Vodítkem“ může být, že i po 1.1.2012 jsou v ZPr uvedeny (i když v pozměněném znění a na různých místech) některé z dřívějších základních zásad, které dříve byly v § 13 a 14 ZPr (především ty zásady, jejichž interpretačný přínos byl zjevný - např. § 346b ZPr - především zásada v odst. 2, že: „Zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance“. Další zásady nalezneme i v § 346a a 346c)

Subsidiární vztah OZ k ZPr a aplikace

 • Subsidiární vztah OZ k ZPr má odraz i v oblasti základních zásad PPV
 • Základní zásady PPV je třeba považovat za zásady zvláštní (doplňující a modifikující) ve vztahu k obecným zásadám soukromého práva (především k zásadě „je dovoleno, co není výslovně zakázáno“ - ta je promítnuta v § 4b ZPr, ale i k dalším - autonomie vůle, pacta sunt servanda, ochrana dobré víry aj.)
 • Interpretační význam základních zásad PPV je umocněn ve vazbě na § 4 ZPr (vyjádření subsidiárního vztahu OZ k ZPr): „… řídí se OZ, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů“.
 • Právě z tohoto důvodu bude klíčové vyjasnění celkového rozsahu základních zásad PPV - pro posuzování souladnosti, které může být i limitujícím faktorem při subsidiární aplikaci OZ na PPV
 • I po 1.1.2012 ale najdeme v ZPr najít ustanovení (konkrétně § 4a - vylučuje užití na PPV obecně, § 28 ZPr - vylučuje aplikaci na kolektivní smlouvy), která v některých případech výslovně vylučují aplikaci konkrétních ustanovení OZ na PPV.

Význam základních zásad PPV

 • Jedná se o jakési „základy“, na nichž je vybudováno prac. právo jako součást soukromého práva
 • Význam je především interpretační a aplikační - „… Základní zásady pracovněprávních vztahů mají být základními interpretačními pravidly pro aplikaci právních norem zákoníku práce, pro realizaci smluvní vůle účastníků v mezích zásady „co zákon nezakazuje, to dovoluje“, neboli „co není zakázáno je dovoleno“, i pro použití právních norem občanského zákoníku v pravocněprávních vztazích…“
 • Dále fungují jako hledisko pro subsidiární použití OZ - viz výše
 • Zásady mají normativní povahu a při posuzování práv i povinností v PPV je nutné k nim přihlížet. To bude hrát roli zejména při posuzování neplatnosti právních úkonů souvisejících např. s ukončením pracovních poměrů.

Prameny

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code