Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


5. Evropské pracovní právo

 • Z názvu otázky není úplně patrné, jestli má být zahrnuto pouze pracovní právo EU, které je hlavní náplní otázky nebo i další regionální evropská úprava. Proto zahrnu obojí (pozn. P. V.)

Pracovní právo EU

 • Kromě pojmu „pracovní právo EU“ také užívány pojmy „unijní pracovní právo“ a „komunitární pracovní právo“. Neexistuje ale žádná všeobecně uznávaná definice; pojem zatím není ustálený
 • Je velmi úzce spojeno se sociální politikou EU, obsahuje i právo sociálního zabezpečení
 • Pracovněprávní ani sociálněprávní otázky v první etapě existence Evropských společenství nehrály podstatnou úlohu; jednalo se o společenství hospodářské, nikoliv sociální
 • Změna nastala ve 2. polovině 20. stol. po změně priorit ES. Začíná se rozvíjet politika sociální integrace a s ní i komunitární prac. právo
 • Důležitým milníkem prosinec 1989 - členské státy (s výjimkou UK) ve Štrasburku podepsaly Chartu Společenství o základních sociálních právech zaměstnanců (Sociální charta ES), která upravuje základní sociální práva v souvislosti se zaměstnáním. Platí pouze pro čl. státy ES. Nemá přímou právní závaznost, jedná se o deklaraci představitelů čl. států ES, závazek promítat přijaté normy do vnitrostátního zákonodárství - vychází z potřeby definovat minimální požadavky na evropské úrovni, protože sociální podmínky mají vliv na hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost evropských podniků
 • Od 70. let oživení sociálního dialogu jako nezbytného předpokladu hospodářského vzestupu
 • Nejedná se o ucelený systém unijního pracovního práva - omezený rozsah vzhledem k omezeným kompetencím a zásadě subsidiarity
 • V současné době roste rozsah upravovaných oblastí. Mezi hlavní zájmy patří:
 1. Právo na volný pohyb pracovníků a dalších osob
 2. Rovnost pohlaví a zákaz diskriminace
 3. Politika zaměstnanosti

Instituce EU, podílející se na sociální politice (resp. tvorbě prac. práva EU)

 • Normativního vyjádření doznává sociální politika především v rámci legislativního procesu, na kterém se podílí EK, Rada EU a EP. Značný význam mají také kvaziprecedenční rozhodnutí SDEU. Blíže zmíním pouze orgány, kde narazíme na některé zvláštnosti a nebo nebyly podrobně probrány v EP:

Rada EU

 • Pro rozhodování v Radě EU, zastupující vlády členských států, platí v oblasti sociální politiky zpravidla princip rozhodování kvalifikovanou většinou
  • Platí pro oblasti: volný pohyb osob, BOZP, pracovní podmínky, právo na informace a projednání a začlenění osob vyloučených z pracovního trhu
 • Naopak Rada rozhoduje zvláštním legislativním postupem jednomyslně po konzultaci s EP a výbory v oblastech:
  • Sociální zabezpečení a sociální ochrana pracovníků, ochrana pracovníků při skončení pracovního poměru, zpravidla také v oblastech zastupování a kolektivní obrany zájmů pracovníků a zaměstnavatelů, včetně spolurozhodování a pak v oblasti podmínek zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí oprávněně pobývajících na území EU

Evropský hospodářský a sociální výbor (čl. 301 an. SFEU)

 • Je poradním orgánem, který zastupuje zaměstnavatele, odborové svazy, zemědělce, spotřebitele a další zájmové skupiny, které společně tvoří „organizovanou občanskou společnost“ - především v sociálně-hospodářské, občanské, profesní a kulturní oblasti
 • Jeho členové jsou jmenováni na návrh čl. států na dobu 5 let
 • Výbor je povinným konzultačním místem před přijetím rozhodnutí týkajících se hospodářské a sociální politiky
 • Ze svého vlastního podnětu nebo na žádost jiné instituce EU může také vyjadřovat svá stanoviska k jiným věcem

Výbor pro zaměstnanost

 • Poradním orgánem, složený ze zástupců čl. států
 • Úkoly:
  • monitorovat zaměstnanost a politiky zaměstnanosti čl. států a EU
  • Předkládat stanoviska na žádost Rady nebo EK nebo z vlastní iniciativy
 • Výbor při plnění svých úkolů konzultuje se zástupci ZLů a ZCů (čl. 150 SFEU)

Výbor pro sociální ochranu

 • Úkolem poradní funkce na podporu spolupráce v oblasti sociální ochrany mezi čl. státy a EK. Zatím účelem výbor:
  • Sleduje sociální situaci a vývoj politik soc. ochrany v čl. státech a EU
  • Podporuje výměnu informací, zkušeností a ověřené praxe mezi čl. státy a EK
  • Na žádost Rady nebo EK nebo z vlastního podnětu vypracovává zprávy, zaujímá stanoviska nebo vyvíjí jiné činnosti v oblastech své působnosti (čl. 160 SFEU)

Evropský sociální fond

 • Slouží k uskutečňování záměrů soc. politiky
 • Jedním ze strukturtálních fondů EU
 • Cílem jsou investice do odborného vzdělání a do rekvalifikace, také poskytuje podporu intervencím čl. států v oblastech s určitými skupinovými problémy nebo mimořádně vysokou úrovní nezaměstnanosti

Prameny unijního práva

 • Primární právo (Smlouvy) - význam pro prac. pr. hlavně čl. 45 an. SFEU - zakládá bezprostřední nárok na uskutečnění svobodného pohybu pracovních sil. Dále mají význam kompetenční ustanovení (čl. 4, 19, 45 an., 145 an, 151 an. SFEU)
 • Sekundární právo (nařízení a směrnice)
 • Bezprostředně závazné prameny práva (smlouvy a nařízení) × ty, které musejí být implementovány (směrnice)
 • Důležitá Maastrichtská sml. - zvýraznila roli sociálních partnerů při přípravě prac. pr. legislativy - mohou požádat EK o jednání a mohou dosáhnout toho, že jimi uzavřené dohody se stanou součástí směrnic schválených Radou a EP
 • EU uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv EU (na základě čl. 6 SEU) - část unijního práva
 • Unijní zákonodárce využívá hlavně harmonizace prac. pr. (tedy směrnic) - většinou nejde o obsahové sjednocení pr. úpravy (k tomu dochází u zvl. specifických oblastí - úprava pracovní doby (doby řízení) a doby odpočinku v oblasti silniční dopravy

Nejdůležitější přijaté směrnice

 • Směrnice týkající se:
 • Provedení zásady rovného zacházení - sm. EP a Rady 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání a další
 • Informační a projednací povinnosti ZLe vůči ZCům a jejich zástupcům - sm. Rady ES 91/533/EHS o povinnosti ZLe informovat ZCe o podmínkách týkajících se jeho pracovní smlouvy nebo prac. poměru
 • Pracovní doby - sm. EP a Rady 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby
 • Ochrany alimentační funkce mzdy - sm. o ochraně ZCů v případě platební neschopnosti ZLe
 • Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - sm. o sbliž. pr. předpisů čl. států, týkajících se provádění opatření ke zlepšení BOZP - na tu navazuje řada dalších prováděcích směrnic
 • Zvláštních pracovních podmínek žen a mladistvých - sm. o sbliž. pr. předpisů čl. států týkajících se zavedení opatření ke zlepšení zdraví a bezpečnosti při práci těhotných pracovnic a pracovnic krátce po porodu nebo kojících
 • Vysílání zaměstnanců - sm. o vysílání ZCů v rámci poskytování služeb
 • Skončení pracovního poměru - sm. o sbliž. pr. předpisů čl. států týkajících se hromadného propouštění a sm. o sbliž. pr. předpisů čl. států týkajících se zachování práv ZCů v případě převodu podniků, podnikání nebo částí podniků

Česká republika

 • 1998 - 2004 - harmonizace českého právního řádu
 • 44/2004 Sb.m.s. - Smlouva o přistoupení
 • 155/2000 Sb. ⇒ harmonizační novela zákoníku práce ⇒ promítnuto 28 směrnic
 • Vztah mezi právem ČR a unijním právem vymezen základními zásadami odvozenými ESD (resp. SDEU) - aplikační přednost EP, bezprostřední přímý účinek EP, nepřímý účinek - uplatnění těchto zásad limitováno zásadami subsidiarity a proporcionality

Rada Evropy a její vliv na prac. právo

 • Přijímá úmluvy, dohody a protokoly, které jsou závazné pouze pro státy, které je přijaly
 • Nejvýznamnější dokumenty:
  • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950) - hlavně občanská a politická práva, jen 2 články, týkající se sociálních práv - zákaz nucené práce (čl. 4) a svoboda odborového sdružování (čl. 11). Systém kontroly - ESLP ve Štrasburku
  • Evropská sociální charta + Dodatkový protokol (1988) + Dodatek (1991) - 5 částí, v 1. výčet sociálních práv, která se smluvní státy zavazují zajistit a vytvořit podmínky pro jejich realizaci
   • Specifikem Charty je, že nestanoví povinnost ratifikovat ji jako celek (je určen počet článků a odstavců, které musí být ratifikovány. Které si stát vybere, je na něm)
 • Výčet práv a další informace str. 54 - 56 učebnice.

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 54 - 56; 58; 60 - 65.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code