Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-42 [2012/12/09 01:57]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-42 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 59: Řádek 59:
   * sankce   * sankce
         * inspekce práce je oprávněná uložit opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určit přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních (§ 6 odst. 6 ZIP), ZIP nezná uložení mírnějších nápravných opatření na místo pokuty, podpůrně lze dle zákona o přestupcích uložit i jiné sankce (napomenutí,​ zákaz činnosti, propadnutí věci, pokuta)         * inspekce práce je oprávněná uložit opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určit přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních (§ 6 odst. 6 ZIP), ZIP nezná uložení mírnějších nápravných opatření na místo pokuty, podpůrně lze dle zákona o přestupcích uložit i jiné sankce (napomenutí,​ zákaz činnosti, propadnutí věci, pokuta)
-        * sankci lze uložit samostatně nebo s jinou sankcí (napomenutí nelze uložit ​poslu s pokutou)+        * sankci lze uložit samostatně nebo s jinou sankcí (napomenutí nelze uložit ​spolu s pokutou)
         * sankcí je především pokuta - výše se pohybuje od 200 000 Kč až ke 2 mil. Kč - přihlédne se k poměrům zaměstnavatele,​ k závažnosti správního deliktu, způsobu spáchání,​ následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán         * sankcí je především pokuta - výše se pohybuje od 200 000 Kč až ke 2 mil. Kč - přihlédne se k poměrům zaměstnavatele,​ k závažnosti správního deliktu, způsobu spáchání,​ následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán
-        * odpovědnost zaměstnavatele za správní delikt zaniká, uplynul--li ​2 tok od zahájení řízení, nejpozději však do 3 let ode  dne, kdy byl spáchán (pokuty vybírá celní úřad a jsou příjmem státního rozpočtu)+        * odpovědnost zaměstnavatele za správní delikt zaniká, uplynul--li ​1 rok od zahájení řízení, nejpozději však do 3 let ode  dne, kdy byl spáchán (pokuty vybírá celní úřad a jsou příjmem státního rozpočtu)
         * jeden z druhů sankcí je možnost inspektora vydat rozhodnutí o zákazu - viz §7 (1) písm. j) ZIP         * jeden z druhů sankcí je možnost inspektora vydat rozhodnutí o zákazu - viz §7 (1) písm. j) ZIP
   * správní řízení je dvojinstanční ​   * správní řízení je dvojinstanční ​
Řádek 119: Řádek 119:
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 547 - 557.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 547 - 557.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code