Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Dozorčí orgány

 • kontrola dodržování pracovněprávních předpisů má podobu správního dozoru - vykonavatel veřejné správy pozoruje chování nepodřízených subjektů a porovnává je s žádoucím chováním dle právních norem, v návaznosti na hodnocení aplikuje nápravné nebo sankční prostředky
 • dozorčím orgánem v rámci pracovněprávních vztahů jsou:
  • inspekce práce
   • dohlíží na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích
   • oprávněna přibrat k účasti na výkonu kontroly specializovaného odborníka
   • od 1.1.2012 nově vykonává kontrolu i na úseku zaměstnanosti
   • úzká spolupráce s Úřadem práce a jinými kontrolními orgány (př. orgán státní báňské správy, orgány státního zdravotního dozoru, Státní úřad pro jadernou bezpečnost)
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
   • vrchní dozorový orgán, jehož úkolem je kontrola výkonu státní správy
   • řídí a kontroluje inspekci práce a Úřad práce
   • dále posuzuje riziko související s výkonem nelegální práce (§ 5 písm. e) bodu 3 ZamZ) - práce bez potřebného povolení k pobytu a zaměstnání
    • Ministerstvo určuje riziková odvětví ekonomických činností, ve kterých se tato nelegální práce soustřeďuje
  • odborové organizace
   • kontrolní oprávnění se týká dodržování ZP, ZamZ, předpisů o BOZP, ostatních pracovněprávních předpisů, závazků vyplývajících z kolektivních smluv a vnitřních předpisů zaměstnavatele
   • zákon nestanoví žádné požadavky týkající se kvalifikace osob provádějících jménem odborové organizace kontrolu u zaměstnavatele (ale jde pouze o právo odborové organizace, ne dalších zástupců zaměstnanců)
   • nález ÚS č. 116/2008 Sb.
    • zrušil právo odborové organizace požadovat závazným pokynem na zaměstnavateli odstranění závad v provozu na strojích a zařízeních při pracovních postupech a v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců zakázat další práci
    • ÚS dovodil, že šlo o pravomoc jednostranně vrchnostensky ve věci rozhodnout, ač taková pravomoc nevyplývá ani z Ústavy, MS, ani z EP , šlo tedy o narušení principu rovnosti i zásah do vlastnického práva
  • specializované dozorčí orgány
   • příslušné k provádění kontroly bezpečnosti práce a technických zařízení, hygienických a protiepidemiologických předpisů a předpisů o bezpečnosti při báňské činnosti (více hlava XVIII. BOZP)
  • Úřad práce ČR
   • speciální výlučná kontrolní činnost
   • Generální ředitelství Úřadu práce
    • kontroluje plnění dohod o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory na rekvalifikace nebo školení (§111 ZamZ) a plnění cílených programů celostátního charakteru (§ 120 ZamZ)
   • Krajská pobočka Úřadu práce - oprávněna kontrolovat výši průměrného měsíčního čistého výdělku, a to v rozsahu potřebném pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci
  • Úřad pro ochranu osobních údajů
   • má správní dohled nad zpracováváním osobních údajů ze strany FO a PO
   • osobní údaj = jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů - ten je určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejm. na základě čísla-př. rodné číslo, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro sociální identitu (př. jméno, příjmení, datum narození, bydliště)
   • přichází v úvahu sankce ze strany úřadu, v případech, kdy zaměstnavatel zpracovává osobní údaje bez souhlasu zaměstnance mimo případy uvedené v zákoně, zaměstnavatel nesplní oznamovací povinnosti uvedené v zákoně, archivuje osobní údaje po dobu delší než nezbytnou k účelu zpracování či nepřijme nebo neprovede opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů
 • kontrolovanou osobou je především zaměstnavatel jako osoba jednající vůči svým zaměstnancům
 • Zákon o inspekci práce - zakládá kontrolní působnost dále vůči PO, u kterých jsou vykonávány veřejné funkce, a na FO vykonávající veřejné funkce, FO/PO podnikající a nikoho nezaměstnávající, spolupracujícího manžela nebo dítě, FO/PO, který je zadavatelem stavby nebo jejím zhotovitelem, a na koordinátora BOZP při práci na staveniště
 • inspekce práce kontroluje dodržování pp předpisů u zaměstnavatelů, PO/FO, které vykonávají činnosti podle ZamZ (př. agentury práce, rekvalifikační střediska apod) a u FO, kterým jsou poskytovány služby
 • do určité míry je kontrolován i samotný zaměstnanec- sankciován může být jednak za vlastní jednání v rozporu s právními předpisy, jednak za zdržování a obstrukce proti výkonu správního dohledu

Přestupky a jiné správní delikty

 • účastníci pracovněprávních vztahů jsou nuceni k chování v souladu s právem sankcí obsaženou v právní normě
 • vzhledem ke specifické povaze PP jsou tradiční soukromoprávní sankce (př. právo dotčené strany odstoupit, právo poškozeného na náhradu škody) doplněny také sankcemi veřejnoprávními nejčastěji pokutou

Zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb. (ZIP)

 • upravuje správní delikty na úseku rovného zacházení, pracovního poměru a pracovněprávních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměňování a náhrad, pracovní doby, dovolené, bezpečnosti práce, zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců, bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví, vyhrazených technických zařízení, výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti a součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího a zaměstnance
 • příklady skutkových podstat
  • delikty na úseku zvláštních pracovních podmínek
   • pokud zaměstnavatel nepřevede těhotnou/ zamkyni do konce 9. měsíce po porodu / kojící zamkyni na jinou práci, ačkoliv k tomu má povinnost podle ZP
   • neposkytne mateřskou/ rodičovskou dovolenou, nebo ji poskytne v rozporu se ZP
  • správní delikty na úseku odměňování
   • zatel neposkytne zamci za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejnou mzdu nebo plat jako jiném zamci
   • neposktnye zamci mzdu nebo plat alespoň ve výši minimální mzdy
   • neposkytne zamci ve stanoveném termínu mzdu nebo plat nebo některou její složku
 • inspekce práce je oprávněna uložit pokutu vždy, pokud zatel poruší stanovené povinnosti při vzniku změnách, skončení pracovního poměru nebo pracovněprávních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • zákon rozlišuje:
  • přestupky
   • přestupku se může dopustit jen FO-zaměstnavatel, který není podnikatelem (trestného jednání se nedopustil v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti)
   • subsidiárně se vztahuje zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích - přestupek jako zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti
   • odlišuje se do správních deliktů např. v případě zániku odpovědnosti za přestupek, širšího počtu nápravných opatření, výslovného výčtu až po možnost blokového řízení
  • správní delikty
   • za správní delikt odpovídá zaměstnavatel - PO nebo FO, pokud naplnil skutkovou podstatu správního deliktu při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním
   • platí procesní úprava ve správním řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) - nepodmiňuje spáchání správního deliktu zaviněním na straně zaměstnavatele
 • sankce
  • inspekce práce je oprávněná uložit opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určit přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních (§ 6 odst. 6 ZIP), ZIP nezná uložení mírnějších nápravných opatření na místo pokuty, podpůrně lze dle zákona o přestupcích uložit i jiné sankce (napomenutí, zákaz činnosti, propadnutí věci, pokuta)
  • sankci lze uložit samostatně nebo s jinou sankcí (napomenutí nelze uložit spolu s pokutou)
  • sankcí je především pokuta - výše se pohybuje od 200 000 Kč až ke 2 mil. Kč - přihlédne se k poměrům zaměstnavatele, k závažnosti správního deliktu, způsobu spáchání, následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán
  • odpovědnost zaměstnavatele za správní delikt zaniká, uplynul–li 1 rok od zahájení řízení, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán (pokuty vybírá celní úřad a jsou příjmem státního rozpočtu)
  • jeden z druhů sankcí je možnost inspektora vydat rozhodnutí o zákazu - viz §7 (1) písm. j) ZIP
 • správní řízení je dvojinstanční
  • 1. stupeň: inspektorát nebo Státní úřad inspekce práce
   • jejich rozhodnutí lze napadnout odvoláním
  • 2. stupeň: Státní úřad inspekce práce (pokud v 1. stupni rozhodoval inspektorát) nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí (v 1: stupni SÚIP)
   • jejich rozhodnutí lze napadnout správní žalobou u soudu

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (ZamZ)

 • inspekce práce dohlíží nad dodržováním principu rovného zacházení, zákazu diskriminace ve vztazích zajišťováním zaměstnanosti a řádným výkonem agenturní činnosti, řádným a včasným plněním oznamovacích povinností zaměstnavatele vůči úřadu práce a zákazem výkonu nelegální práce
 • příklady správních deliktů - § 140 ZamZ
 • př. zaměstnanec, zaměstnavatel i další osoby jsou postihnutelné za výkon, resp. umožnění výkonu tzv. nelegální práce
  • nelegální práce (§ 5 písm e) ZamZ) je vymezena jako
   • a) výkon závislé práce FO mimo pracovněprávní vztah, nebo
   • b) pokud FO-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu se zelenou/modrou kartou či bez zelené/modré karty
   • c) pokud FO-cizinec vykonává práci pro PO/FO bez platného povolení k pobytu na území ČR, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno
  • PO/podnikající FO, která umožní výkon nelegální práce, se dopouští deliktu, za který jí může být uložena pokuta až do výše 10 mil. Kč, nejméně však ve výši 250 000 Kč
 • PO za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila
 • při určení výše pokuty PO se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejm. ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán
 • odpovědnost za správní delikt zaniká, uplynul-li 1 rok ode dne, kdy se dozorčí orgán o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán
 • pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad

Výkon správního dozoru

Hodnotící kritéria

 • velký význam má kritérium správnosti jednání - čím dozorový orgán posuzuje jednání dozorovaného subjektu jako (ne)žádoucí
 • inspekce práce - povinnosti relevantní při výkonu správního dozoru nevyplývají pouze z obecně závazných právních předpisů, ale i z kolektivních smluv a v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i vnitřních předpisů podle § 305 ZP
 • odborová organizace - má právo kontrolovat dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů a kolektivních smluv
 • pro správní dozor nepřichází v úvahu uplatnění mimoprávních kritérii (věcná správnost, účelnost, hospodárnost, sociální a ekonomická efektivnost, etická pravidla..)

Obsah práv a povinností při výkonu správního orgánu

 • obsahem právních vztahů při výkonu správního dozoru jsou oprávnění a povinnosti dozorového orgánu a jim odpovídající práva a povinnosti subjektu, vůči němuž je dozor vykonáván, případně i třetích osob (př. osob požadujících zavedení kontroly)
 • práva a povinnosti jsou upraveny
  • ZP - kontrola vykonávaná odborovou organizací
  • zvláštní zákony, upravující instituty správního dozoru - ZamZ, ZIP
  • zákon č. 552/1991 o státní kontrole
 • oprávnění procesního charakteru
  • umožňuje dozorčímu orgánu řádné zjištění skutečného stavu věci
  • př. právo vstupu a prohlídky věcí popř. osob, právo na poskytnutí požadovaných informací, právo požadovat předložení nosičů informací, právo zajistit důkazy, včetně příp. zákazu určité činnosti za účelem zachování stavu, který má být předmětem dalšího šetření
  • oprávnění má specifické podoby v jednotlivých oblastech správního dohledu
   • př. Zaměstnanci úřadu práce jsou oprávněni při kontrolní činnosti vyžadovat od FO, které se zdržují na pracovišti kontrolované osoby a vykonávají pro ni práci, osvědčení totožnosti, a nejde-li o manžela nebo dítě této osoby, i prokázání, že tuto práci vykonávají legálně v pracovněprávním nebo jiném vztahu. U cizinců jsou dále oprávněni vyžadovat předložen povolení k zaměstnání, pokud zákon jeho vydání vyžaduje, a povolení k pobytu
  • úřední osoba provádějící dohled je povinna předem prokázat oprávnění ke kontrole (průkazem inspektora / služebním průkazem- zaměstnanci Úřadu práce)
  • inspektor je oprávněn vykonávat kontrolu, pouze je-li při jejím zahájení přítomen člen statutárního orgánu kontrolované osoby, její zástupce, zaměstnanec, spolupracující rodinný příslušník nebo jiná FO, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, jež je předmětem činnosti kontrolované osoby
 • princip materiální pravdy
  • dozorčí orgán je povinen zjistit především skutečný stav věci a zajistit potřebné doklady k jeho prokázání
  • při výkonu dozoru musí být šetřena práva a právem chráněné zájmy kontrolované osoby
  • dozorčí orgán je povinen zabezpečit řádnou ochranu pořízených kopií částí dokladů a jejich výpisů a zajištěných originálních dokladů proti ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití
  • dále je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích vztahujících se k FO a o obchodním tajemství, o kterých se při výkonu kontroly dozvěděl
  • dále musí zachovávat mlčenlivost o totožnosti toho, kdo podal podnět k provedení kontroly
   • kontrola na základě písemného nebo ústního podnětu úřadu práce - povinnost informovat o způsobu a výsledcích kontroly toho, kdo podnět podal, je-li úřadu znám
   • podnět ke kontrole z důvodu diskriminace - označená diskriminovaná FO má právo se vyjádřit k obsahu podnětu a ke skutečnostem zjištěným orgánem kontroly
 • protokol o kontrolním zjištění
  • obsahuje popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny
  • dozorčí orgán musí seznámit kontrolovanou osobu s obsahem protokolu a předat jí stejnopis
  • proti protokolu může kontrolovaná osoba podat do 5 dnů ode dne seznámení s protokolem (nestanoví-li dozorčí orgán delší lhůtu) písemné a zdůvodněné námitky
  • při rozhodování o námitkách je přípustná autoremedura (dozorčí orgán sám změní své původní rozhodnutí), jinak o námitkách rozhodne vedoucí dozorčího orgánu, nestanoví-li zvláštní zákon jinak
   • výsledek přezkoumání protokolu může být změněn nebo zrušen, jinak se námitky zamítnou
  • protokol je pouhým důkazním prostředkem, který lze použít při následných správních a soudních řízeních (nejde o rozhodnutí)
  • kontrolní zjištění lze vyvrátit jinými důkazními prostředky
 • zjistí-li dozorčí orgán porušení povinností, je povinen vůči kontrolované osobě použít nápravné prostředky dozoru: je oprávněn uložit kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určit přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 547 - 557.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code