Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti

Politika zabezpečování zaměstnanosti obecně

 • Vychází z chápání práva na práci jako jednoho ze základních sociálních práv občanů
 • Původně charitativní pojetí až k dnešnímu humanistickému chápání tohoto práva
 • Je obsaženo také v důležitých mezinárodních dokumentech, zrozených v OSN:
  • Všeobecná deklarace lidských práv (1948) - „každý má právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti“
  • Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966) - nejen deklaruje právo na práci, uvádí i opatření k jeho realizaci
  • Dále řada úmluv přijatých na půdě Mezinárodní organizace práce:
 • Např. Úmluva č. 44 o opatřeních při nezaměstnanosti dále Úml. č. 88 a Doporučení o zprostředkování práce (1948) a mnohé další (učebnice str. 520, marg. č. 832)
 • Nejdůležitější je bezpochyby Úmluva č. 122 o politice zaměstnanosti (1964) - v čl. 1 stanoví, že „za účelem podpory hospodářského růstu a rozvoje, zvýšení životní úrovně, krytí potřeby pracovních sil a překonání nezaměstnanosti a neúplné zaměstnanosti má každý členský stát vyhlásit a provádět jako jeden ze svých hlavních cílů aktivní politiku zaměřenou na podporu plné a produktivní zaměstnanosti (prostředkem k praktickému uskutečňování práva na práci) a svobodné volby povolání.“, dále že tato politika má zajišťovat:
 1. práci pro všechny, kteří mohou pracovat a hledají práci
 2. aby tato práce byla co možná nejproduktivnější
 3. svobodnou volbu zaměstnání a co nejširší možnost, aby každý mohl získat kvalifikaci pro zaměstnání, pro které se nejlépe hodí, a aby mohl využít svých schopností bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, náboženství, politické přesvědčení, atp.
  • Problematikou se zabývá i Evropská sociální charta (1961)
  • Řeší ji i evropské komunitární právo - Sociální charta Evropského společenství (1989), dále množství nařízení a směrnic (např. nařízení Rady o volném pohybu pracovníků v rámci společenství), směrnice upravují např. i rovné zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k povolání. Volný pohyb osob (potažmo pracovníků a služeb) je jedním z hlavních cílů a principů EP v této oblasti. Více viz ot. 5. Evropské pracovní právo

Politika zabezpečování zaměstnanosti v ČR

 • V ČR přijat zákon o zaměstnanosti - č. 1/1991 Sb. - vychází ze zaměření státu na aktivní politiku zaměstnanosti a vytváření trhu práce jako součásti procesu utváření celého tržního hospodářství (oproti dřívějšímu direktivnímu systému); použití nástrojů ekonomických (oproti dřívějším administrativním) - daňová a dotační politika, podpora podnikání a vytváření nových prac. míst
 • Následně došlo k přijetí nového zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který nahradil předchozí úpravu - kvůli harmonizaci s EP; obsahuje nově úpravu agenturního zaměstnávání a ochranu dětí při výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti

Vykonávání státní politiky zaměstnanosti

 • Státní politiku zaměstnanosti vytváří stát a státní správu v této oblasti konají MPSV a úřad práce, ale podílí i další subjekty (ZLé a jejich organizace, odborové organizace, ale i územní samosprávné celky, profesní organizace a sdružení osob se zdravotním postižením)
  • MPSV řídí a kontroluje výkon státní správy a dodržování zákonnosti při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti
  • Úřad práce:
   • Provádí výkon státní správy v oblasti zaměstnanosti a kontroluje v nich dodržování zákonnosti
   • Ukládání pokut
   • Provádí zprostředkování uchazečům o zaměstnání
   • Poskytuje FO a ZLům poradenské, informační a další služby
   • Vyplácejí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci
   • Poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
   • Evidence volných pracovních míst, zájemců o zaměstnání, osob se zdravotním postižením…

Právo na zaměstnání

 • Je zaručeno i ústavním pořádkem ČR - čl. 26 (3) LZPS
 • Státní politika zaměstnanosti zahrnuje zejména zabezpečování práva na zaměstnání, koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti, poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu práce, poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, opatření pro zaměstnávání FO se zdravotním postižením a dalších skupin FO, které mají ztížené postavení na trhu práce, a usměrňování zaměstnávání pracovních sil ze zahraničí na území ČR a z území ČR do zahraničí.
 • Důležitá také opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, osobami zdr. postiženými a dalšími skupinami FO, které mají ztížené postavení na trhu práce a opatření pro zaměstnávání těchto osob
 • Při uplatňování pr. na zaměstnání je zakázána jakákoliv přímá i nepřímá diskriminace (např. z důvodu pohlaví…) - diskriminační kritéria jsou v zákoně o zaměstnanosti uvedena demonstrativně narozdíl od kogentního výčtu antidiskriminačního zákona
  • Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud to vyplývá z povahy zaměstnání (musí to být podstatný a rozhodující prvek pro výkon zaměstnání)
  • Za diskriminaci se také nepovažuje vyrovnání a překonávání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti osoby k nějaké znevýhodněné skupině fyzických osob
  • Pokud by došlo při uplatňování pr. na zaměstnání k porušování práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení nebo k diskriminaci, má dotčená FO právo se domáhat, aby bylo od tohoto porušování upuštěno a aby byly odstraněny následky tohoto porušování a dále na přiměřené zadostiučinění
 • podle § 10 Zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb s tím souvisejících.
 • fyzická osoba má právo si sama svobodně zvolit a zabezpečit zaměstnání a vykonávat je na celém území ČR nebo si může zabezpečit zaměstnání v zahraničí. Právem na zaměstnání se rozumí především právo:
  • a.) na zprostředkování pracovního uplatnění ve vhodném zaměstnání
  • b.) na podporu v nezaměstnanosti i v případě, že zaměstnání nebylo zajištěno
 • právo na zaměstnání je podmíněno:
  • a.) objektivně - možností fyzické osoby pracovat
  • b.) subjektivně - zájmem o práci
 • předpokladem vzniku pracovněprávní subjektivity je existence faktické pracovní schopnosti:
  • a.) fyzické schopnosti pracovat
  • b.) duševní schopnosti jednak pracovat a jednat brát na sebe povinnosti vyplývající z plnění určité funkce
 • pracovněprávně způsobilým je člověk až od určitého věku, i fyzická osoba nezpůsobilá k právním úkonům může mít pracovněprávní způsobilost splňuje-li výše uvedené podmínky
 • fyzická osoba má právo na vhodné zaměstnání, které je vymezeno v § 20 z. o zam.
  • základními znaky: zaměstání zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění, jeho délka činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby, sjednáno na dobu neurčitou či alespoň 3 měsíce, odpovídá zdr. způsobilosti a pokud možno pak i dalším subjektivním kritériím (kvalifikace, schopnosti, dopravní dosažitelnost ap.)

Zabezpečení v nezaměstnanosti

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 519 - 546

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code