Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání

Subjekty zastupování práv zaměstnanců

 • Dle § 276 odst. 1 ZPr rozlišujeme čtyři alternativy, jak - z hlediska subjektů - realizovat zastoupení práv ZCů u konkrétního ZLe:
 1. Odborová organizace
 2. Rada zaměstnanců (§ 278 ZPr)
 3. Zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 281 ZPr)
 4. Evropská rada zaměstnanců (§ 288 - 299 ZPr)
 • Pojem subjekt: v tomto případě značná term. nepřesnost (kt. používá i ZPr), kritika zavedení pojmu „zástupce zaměstnanců“ v § 276 odst. 1 ZPr, který se vztahuje nejen k odborové org., ale i ke třem zbývajícím formám zastoupení ZCů
 • → Subjektem v právním smyslu je ze zmíněných totiž pouze odborová organizace, ostatním zákon nepřiznává právní subjektivitu (představují non-subjekty: sice reprezentují zájmy ZCů, ale když nemají pr. subjektivitu, nejde o subjekty zastupování práv ZCů v tom smyslu, jaký tomuto výrazu v právu přičítáme) → spíše jen formy zastoupení ZCů - také viz ot. 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů

Rady zaměstnanců

 • Dřívější ani současná pr. úprava není založená na principu rovnosti různých forem zastoupení práv ZCů
 • Před nálezem ÚS č. 116/2008 Sb. úprava v ZPr ani nepřipouštěla možnost existence RZ a odborové org. v rámci jednoho ZLe (ZPr stanovoval různý rozsah povinností informování či projednávání vůči odb. org. a vůči RZ)
 • Úmluva MOP č. 154 o kolektivním vyjednávání: vychází z existence všezaměstnaneckého orgánu, přičemž odbory působí vedle - myšlena tím RZ (jako plnohodnotný institut podnikového soc. dialogu, jak je tomu v mnoha evr. zemích)
 • → Realita v ČR odlišná: RZ reprezentují jen zdánlivě plnohodnotné instituty zast. práv ZCů → odb. org. působí v ČR v řádech tisíců, RZ jen sporadicky (max. desítky)
 • ZPr nedává RZ ani postavení pr. osoby ani pr. subjektivitu, takže RZ nemůže jednat s pr. důsledky × po novele 2011 - § 276 odst. 5 ZPr: RZ vybaveny procesní způsobilostí v občanském soudním řízení
 • RZ jsou jen prostředníkem mezi ZLem a kolektivem jeho ZCů (vzniklý za účelem realizace práva ZCů na informace a projednávání)
 • RZ nemají právo kolektivně vyjednávat, nemohou uzavírat kolektivní smlouvy a nemohou využívat prostředky řešení kolektivních sporů (stávka), nemohou vytvářet nadpodnikové struktury a nemohou se účastnit soc. dialogu na vyšší úrovni (pouze tedy prostředník na podnikové úrovni).
 • Smysl vytvoření RZ: výhradně zajišťovaní komunikace mezi ZLem a ZCi
 • RZ nemají org. strukturu ani stálý odborný aparát (→ menší možnosti ovl. než má odb. org.)
 • Ze zákona nejméně 3, nejvýše 15 členů (vždy lichý)
 • Funkční období 3leté (volby vyhlašuje ZL na zákl. pís. návrhu podepsaného nejméně 1/3 jeho ZCů nejpozději do 3 měsíců od jeho doručení)
 • Vzhledem k slabému postavení RZ i slabá vůle ZCů k zakládání → proto vznikají i z vůle ZLe (aby nemusel o každé změně informovat individuálně → v případě neexistence zástupce ZCů povinnost ze zákona)
 • RZ zaniká:
  • Uplynutím volebního období, pokud ZP nestanoví jinak
  • Pokud počet členů RZ klesne na méně než 3
 • §376 odst. 1 ZPr: „ZCi v pracovněprávním vztahu mají právo na informace a projednání. ZL je povinen informovat ZCe a jednat s nimi přímo, nepůsobí-li u něj odb. org., RZ nebo zástupce pro BOZP.“

Zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • Ještě skromnější varianta než RZ
 • prostředník výhradně pro přenos informací a projednávání v oblasti BOZP
 • Ze zákona počet zástupců vyplývá z celk. počtu ZCů a z rizikovosti práce (§ 281 věta 2 ZPr: nejvýše 1 zástupce na 10 ZCů)
 • § 108 odst. 5 ZPr: povinnost ZLe organizovat nejméně jednou v roce prověrky BOZP na všech pracovištích a zařízeních ZLe, a to v dohodě s odb. org. a se souhlasem zástupce ZCů pro BOZP a zjištěné nedostatky odstranit.„ (odb. org. se nemůže vyloučit, pouze pokud není)
 • Zástupci shodné fční období s RZ (3 roky a stejné podmínky vyhlášení volby)
 • Také zástupce pro BOZP nebylo do nálezu ÚS 116/2008 Sb. možné zvolit u ZLe, u něhož působila odborová organizace

Právo na informace a projednání

 • Na rozdíl od práva kolektivně vyjednávat se nevztahuje pouze na odb. org. Také viz ot. 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů
 • Vychází z mezinárodněprávních dokumentů: Evropská sociální charta, Směrnice č. 2002/14/ES (obecný rámec pro vyjednávání a projednávání se ZCi v ES) a Směrnice č. 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců
 • Zákon striktně rozlišuje právo na informace × právo na projednávání (více zavazující)
 • Informování: poskytnutí nezbytných údajů, z nichž je možné zjistit jednozn. stav oznamované skutečnosti, příp. zaujmout stanovisko × projednávání: jednání mezi ZLem a ZCi, výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody
 • Obojí povinen ZL poskytnout v dostatečném předstihu a vhodným způsobem (informování: čas ZCům na příp. vyjádření se ještě před uskutečněním opatření, projednání: právo ZCů navíc obdržet na své stanovisko odůvodněnou odpověď)
 • Dle § 279 odst. 1 ZP je ZL povinen ZCe informovat o:
 1. Ek. a fin. situaci ZLe a jejím pravděpodobném vývoji
 2. Činnosti ZLe, jejím pravd. vývoji, důsledcích na ŽP a jeho ekolog. opatřeních
 3. Právním postavením ZLe a jeho změnách, vnitřním uspořádání, změnách v předmětu činnosti, o osobě opráv. jednat za spol.
 4. Zákl. otázkách prac. podmínek a jejich změnách
 5. Záležitostech v rozsahu ust. § 280
 6. Opatřeních, kt. ZL zajišťuje rovné zacházení ze ZCi v PP na dobu určitou
 7. Nabídce volných prac. míst na dobu neurčitou
 8. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle § 101 - 106 (1) a § 108 a zvl. zákonem
 9. Zaležitosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zříz. evropské rady ZCů nebo na zákl. jiného ujednaného postupu pro info a projednání na nadnárodní úrovni nebo dle § 294
 • Výše uvedená 1. a 2. se nevztahuje na ZLe, kt. zaměstnávají méně než 10 ZCů
 • Neplnění povinnosti 1. bývá častým konfliktem mezi zástupci ZCů a ZLem (účelem 1. je sdělení, jak bude podnik schopen uspokojovat potřeby ZCů, perspektiva v zaměstnanosti, profesním růstu, životní úrovni) → seznamování zástupců se strategickými a taktickými (krátkodobými) záměry podnikového managementu týk. se budoucího i aktuál. rozvoje, se situací na trhu, státními zakázkami apod.
 • Dle § 280 odst. 1 ZPr má ZL povinost se ZCi projednat:
 1. Pravděpodobný hosp. vývoj u ZLe
 2. Zamýšlené strukturální změny, racionalizační či organizační opatření, opatř. ovlivňující zaměstnanost (zejm. hromadné propouštění)
 3. Nejnovější stav a strukturu ZCů, vývoj zaměstnanosti u ZLe, pracovní podmínky a jejich změny
 4. Převod dle § 338 - 342
 5. Bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle § 101 - 106 odst. 1 a § 108 a zvl. zák.
 6. Záležitosti v rozsahu stanoveném ujednáním o zřízení evropské rady ZCů nebo na zákl. ujednaného postupu pro info a projedn. na nadnároní úrovni nebo v rozsahu dle § 294
 • Povinnosti uvedené v 1. - 3. se nevztahují na ZLe, kt. zaměstnávají méně než 10 ZCů
 • Zákon upravuje tzv. důvěrné informace (§ 276 odst. 3): informace, jejíž poskytnutí může ohrozit nebo poškodit činnost ZLe (ZL není povinen podávat) × za důvěrnou se nepovažuje ta, kterou je ZL povinen sdělit, projednat nebo zveřejnit dle ZPr nebo zvl. předpisu
 • Členové odb. org., RZ a zástupce pro oblast BOZP povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a o skutečnostech. kt. se dozví pro výkon své fce, pokud by tak mohlo dojít k prozrazení utajovaných informací nebo porušení oprávněných zájmů ZLe nebo ZCů (tato povinnost trvá i 1 rok po skončení výkonu jejich fce, pokud zvl. předpis nestanoví jinak)

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 461 - 468.
 • HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, s. 440 - 460.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code