Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


4. Mezinárodní prvek v pracovním právu

Mezinárodní prvek

= prvek, kt. způsobuje, že pracovněprávní vztah (PPV) má souvislost s cizím právním řádem

O mezinárodní prvek jde, pokud:

 1. subjektem PPV je cizí státní příslušník nebo zahraniční PO, či pokud subjekt má bydliště nebo sídlo v cizině
 2. obsah PPV (pr.+ povin.) má vztah k zahraničí (např. místo výkonu práce v cizině)
 3. ke skutečnosti právně významné pro vznik, změnu nebo zánik PPV došlo v zahraničí
 4. předmět PPV má vztah k zahraničí
 • v MPSaP kritérium významnosti mezinárodního prvku (nedostatečně významný ⇒ PV se nepovažuje za PV s mezinár. prvkem)
 • Pracovní právo: ochranářská fce (snaha, aby zaměstnanci nebyla odepřena práva garantovaná domovským a jemu známým pr. řádem). V prac. právu považován za nepodstatný bod 3. předchozího členění
 • Snaha o ochranu před štěpením smluvního statutu (situace, kdy se jeden PPV řídí více pr. řády současně - účelová aplikace mírnějších požadavků)
 • Cílem kolizního prac. práva je určit rozhodné právo, k tomu se využívá tzv. hraničních ukazatelů
 • Je ovšem třeba počítat s neochotou států nahrazovat normy prac. práva veřejnoprávního charakteru normami jiných pr. řádů

Hraniční ukazatele (kolizní kritéria)

 • = určují, kterým PŘ se řídí daný PV
 • právo zvolené účastníky (lex electa)
 • místo výkonu práce (lex loci laboris), rovněž označováno jako místo úkonu - lex loci actus - nejčastější
 • právo místa soudu či úřadu (lex fori)

Státní příslušnost

 • Mezinárodní prvek často spočívá v osobě jednoho z kontrahentů, kdo je považován za cizince je upraveno v různých zákonech odlišně
 • „cizinec“ v případě dvojího státního občanství nebo pochybností o státní příslušnosti § 33 ZMPSaP: občan ČR je považován za občana i jinde → rozhodné je české občanství; více občanství → rozhodné je poslední nabyté; apatrida → hledí se na něj jako na občanu státu, kde měl bydliště; bydliště nelze zjistit → kde měl pobyt; nelze to zjistit → je považován za českého občana
 • cizinci obecně osobní a majetková práva stejná jako občané ČR, jednou z odchylek je přístup na pracovní trh- kromě zaměstnanců z EU, EHS (Evropský hospodářský prostor - Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko), azylantů a jejich rodin a jiných privilegovaných kategorií cizinců (např. rezidenti jiného čl. státu EU) nutné povolení k zaměstnání + povolení k pobytu, nebo zelená či modrá karta
 • povolení k zaměstnání
  • nepřenosné, povinnost získat jej předem jako žadatel nebo přes budoucího zaměstnavatele, u kterého má být zaměstnán nebo ke kterému bude vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce
  • Úřad práce vydá jen, pokud jde o ohlášené volné pracovní místo, kt. nelze obsadit jinak (test pracovního trhu). Úřad přihlíží k situaci na trhu práce
 • zelená karta = povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání v ČR za splnění urč. podmínek
 • současně povolení k pobytu a k zaměstnání
 • vydávána na konkrétní volné prac. místo v ČR
 • pro st. příslušníky z omezeného okruhu států mimo EU
 • modrá karta= povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci
 • pro pracovníky s VOŠ nebo VŠ vzděláním, kt. mají uzavřenou prac. smlouvu min. na 1 rok, stanovenou týdenní prac. dobu a sjednanou hrubou mzdu v min. výši 1,5x průměrná roční hrubá mzda v ČR (vyhlašována sdělením MPSV)
 • Zaměstnavatel musí souhlasit se zařazením volného pr. místa do registru míst vhodných pro zelenou nebo modrou kartu (2 registry)

Místo výkonu práce

 • Pro určení rozhodného práva se nejčastěji u pozemních prací, které nespočívají v dopravě užívá tohoto hraničního ukazatele
 • Odpovídá místu hlavního plnění pracovněprávního vztahu (resp. místu splnění závazku)
 • Zaručuje, že rozhodné právo bude aplikovatelné i z hlediska místních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, svátků, atd. - nejlépe naplňuje požadavek zachování jednoty smluvního statutu

Aplikace cizího práva

 • Pro určení rozhodného práva hledáme kolizní normu (v následujícím pořadí):
 1. V multilaterální mezinárodní smlouvě
 2. V bilaterální mezinárodní smlouvě
 3. Ve vnitrostátní úpravě + je potřeba aplikovat zásadu přednosti EP

Multilaterální MS

Římská úmluva a nařízení Řím I

 • = Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (1980, ČR přistoupila 2005), 2009 nahrazena všude kromě Dánska a VB nařízením Řím I
 • individuální pracovní smlouvy (Řím I čl.8)= všechny smlouvy a dohody týkající se výkonu závislé práce; dle judikatury SDEU též jmenování zaměstnance, simulované sml. o dílo, kdy je zhotovitel závislý na objednateli apod. × vyloučeny z působnosti Římské úmluvy jsou kolektivní smlouvy, resp. dohody mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací
 • rozhodné právo
 • * lex electa (ne horší podmínky zaměstnance než v příp. objektivně určeného práva)
 • * právo objektivně určené na základě Ř úmluvy či Ř I (čl.8) = rozhodné je právo státu, na jehož území zaměstnanec obvykle vykonává svoji práci, i když dočasně pracuje jinde;
 • nelze-li to určit → rozhodné je právo země, kde je provozovna, kt. zaměstnance zaměstnala;
 • je-li smlouva úžeji spojena s jinou zemí → rozhodné je právo této země
 • místo obvyklého výkonu práce mimo smluvní státy → rozhodné je právo nesmluvního státu

Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) (1970, ČSSR 1976)

 • přímé normy
 • kvalifikační předpoklady řidičů (min. věk, praxe), doba řízení vozidla a odpočinku
 • platí i pro řidiče vozidel registrovaných v nesmluvním státě

Unijní právo

 • Právní úprava související s PPV s mezinárodním prvkem je hlavně ve směrnici EP a Rady EU 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb - byla zapracována do ZPr
 • Pro mezistátní dopravu má pak význam nařízení EP a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy
 • Zvláštní kolizní úpravu najdeme také v nařízení č. 1346/2000 o úpadkovém řízení - vztahuje se na kolektivní úpadková řízení, která zahrnují částečné nebo úplné zabavení majetku dlužníka a jmenování správce podstaty

Meze aplikace zahraničního práva

 • obecně by se mělo rozhodné pr. aplikovat stejně jako v domovském státě, ale výjimky (důležitý je charakter právní úpravy, která má být cizím právem nahrazena):
 • imperativní normy, tj. ty kt. sledují celospolečenský zájem (např. týdenní prac. doba, přesčas) - průsaky do veřejného práva, státy se toho nechtějí vzdát
 • normy předpokládající aplikaci přímo určitým orgánem - kolektivní právo, úprava zaměstnanosti (vztahy zaměstnavatel - odbory, orgány kontroly bezpečnosti práce)- teritoriální povaha, nutná vnitrost. úprava
 • § 319 „kolizní norma jiného druhu“ - nutno přihlédnout k hmotněpr. úpravě a rozhodné právo určit s ohledem na hmotněpr. obsah
 • výhrada veřejného pořádku §36 MPSaP – cizí předpis nelze použít, pokud se účinky jeho aplikace příčí zásadám společ. zřízení a pr. řádu, na kterých ČR bezpodmínečně trvá (Co to je? → nejspíš §319 ZP - výčet institutů, které mají pro ochranu zaměstnance největší význam)

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 141 - 153.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code