Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-38 [2012/12/11 12:50]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-38 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
  
 ===== Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích ===== ===== Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích =====
- +  ​ZCi mají **právo na informaci či projednání** – účelem je, aby se s dostatečným časovým předstihem dozvěděli o důležitých změnách a opatřeních ​ZLe a měli možnost se k nim vyjadřovat či je ovlivnit prostřednictvím svých zástupců 
-  ​zaměstnanci ​mají **právo na informaci či projednání** – účelem je, aby se s dostatečnými časovým předstihem dozvěděli o důležitých změnách a opatřeních ​zaměstnavatele ​a měli možnost se k nim vyjadřovat či je ovlivnit prostřednictvím svých zástupců +    * Dáno směrnicí EP a Rady z r. 2002 (2002/​14/​ES) a Evropskou sociální chartou  
-    * dáno směrnicí EP a Rady z r. 2002 (2002/​14/​ES) a Evropskou sociální chartou  +  * § 276 ZPr – pokud u ZLe nepůsobí odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro BOZP, ZL je povinen jednat se ZCi **přímo** 
-  * § 276 ZPr – pokud u zaměstnavatele ​nepůsobí odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro BOZP, zaměstnavatel ​je povinen jednat se zaměstnanci ​**přímo** +  * **Okruh povinně předávaných informací nebo projednání** - § 279, 280 ZPr 
-  * **okruh povinně předávaných informací nebo projednání** - § 279, 280 ZPr +  * **Přístup k nadnárodním informacím** - § 288 - 299 ZPr - právo ​ZCů (u ZLů s působností na území členského státu) na nadnárodní informace a projednání se uskutečňuje:​ 
-  * **přístup k nadnárodním informacím** - § 288 - 299 Z Pr - právo ​zaměstnanců (u zaměstnavatelů s působností na území členského státu) na nadnárodní informace a projednání se uskutečňuje:​ +    * a) Ujednaným ​postupem pro nadnárodní informace  
-    * a) ujednaným ​postupem pro nadnárodní informace  +    * b) Prostřednictvím evropské rady zaměstnanců - viz ot[[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-36|]] ​
-    * b) prostřednictvím evropské rady zaměstnanců - viz otázka č36B  +
  
 ==== 1. Odborové organizace ==== ==== 1. Odborové organizace ====
 +  * Čl. 27 LZPS – **právo odborově se organizovat** (právo každého svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů)
 +  * Zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů – upravuje **vznik odborových organizací a jejich konfederací**
 +  * Právní úprava vychází z **Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87 (1948)** - její principy na str. 458 učebnice
 +    * Dále Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt hospodářských,​ sociálních a kulturních práv, Evropská sociální charta, Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 98 (1949), č. 154 (1981)
 +    * Vznikají nezávisle na státu sdružením nejméně 3 osob
 +    * Jejich počet nesmí být omezován, stejně tak žádná z nich nesmí být z(ne)výhodňována
 +    * Jejich činnost, stejně jako činnost jiných sdružení na ochranu hosp. a soc. zájmů může být omezena pouze zákonem (jde-li o opatření nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veř. pořádku nebo práv a svobod druhých)
  
-  * čl. 27 LZPS – **právo odborově se organizovat** (právo každého svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů) +  * Tzv. **reprezentativnost** = kritéria, za kterých ​odb. org. vznikají oprávnění,​ která jim přiznává právní úprava 
-  * zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů – upravuje **vznik odborových organizací a jejich konfederací** +    * Platí ​pro Policii ČR – podmínkou je 40% odborová organizovanost,​ tj. odborová organizace sice vznikne podle obecných podmínek stanovených zákonem o sdružování,​ avšak pokud nesplní podmínku 40% odborové organizovanosti,​ nemůže vystupovat v PPV  
-  * právní úprava vychází z **Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87 (1948)** - její principy na str. 458 učebnice +    * Obdobně také pro hasiče a celníky 
-    * dále Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt hospodářských,​ sociálních a kulturních práv, Evropská sociální charta, Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 98 (1949), č. 154 (1981) +    * současné době je zakázáno odborově se sdružovat pouze vojákům z povolání (zákon o vojácích z povolání)
-    * vznikají nezávisle na státu sdružením nejméně 3 osob +
-    * jejich počet nesmí být omezován, stejně tak žádná z nich nesmí být z(ne)výhodňována +
-    * jejich činnost, stejně jako činnost jiných sdružení na ochranu hosp. a soc. zájmů může být omezena pouze zákonem (jde-li o opatření nezbytná pro ochranu bezpečnosti státu, veř. pořádku nebo práv a svobod druhých +
- +
-  * tzv. **reprezentativnost** = kritéria, za kterých ​odborové organizaci ​vznikají oprávnění,​ která jim přiznává právní úprava +
-    * platí ​pro Policii ČR – podmínkou je 40% odborová organizovanost,​ tj. odborová organizace sice vznikne podle obecných podmínek stanovených zákonem o sdružování,​ avšak pokud nesplní podmínku 40% odborové organizovanosti,​ nemůže vystupovat v pracovněprávních vztazích ​ +
-    * obdobně také pro hasiče a celníky +
-    * současné době je zakázáno odborově se sdružovat pouze vojákům z povolání (zákon o vojácích z povolání)+
  
   * § 286 ZPr - **působnost odborové organizace** ​   * § 286 ZPr - **působnost odborové organizace** ​
-    * má právo jednat, jestliže je k tomu oprávněna podle stanov a alespoň 3 její členové jsou u zaměstnavatele ​pracovním ​poměru +    * Má právo jednat, jestliže je k tomu oprávněna podle stanov a alespoň 3 její členové jsou u ZLe prac. poměru 
-    * neexistuje ​samostatná právní úprava vymezující oprávnění odborů – obsažena zejména v ZPr+    * Neexistuje ​samostatná právní úprava vymezující oprávnění odborů – obsažena zejména v ZPr
   * § 320 ZPr – **právo podílet se na legislativním procesu** ​   * § 320 ZPr – **právo podílet se na legislativním procesu** ​
   * § 322 ZPr – **právo vykonávat kontrolu nad stavem BOZP** ​   * § 322 ZPr – **právo vykonávat kontrolu nad stavem BOZP** ​
  
-  * **principy ​vytváření odborových organizací:​** +  * **Principy ​vytváření odborových organizací:​** 
-    * **odvětvový princip** – rozhodujícím kritériem je pracovněprávní vztah zaměstnance ​k určitému ​zaměstnavateli +    * **Odvětvový princip** – rozhodujícím kritériem je PPV ZCe k určitému ​ZLi 
-      * odborové ​svazy sdružují ​zaměstnance ​a odborové organizace, které jsou činné v určitém výrobním odvětví bez ohledu na pracovní zařazení ​zaměstnanců +      * Odborové ​svazy sdružují ​ZCe a odborové organizace, které jsou činné v určitém výrobním odvětví bez ohledu na pracovní zařazení ​ZCů 
-    * **profesní ​princip** – založen na sdružování ​zaměstnanců stejného povolání bez ohledu na rezort, ve kterém působí ​zaměstnavatel+    * **Profesní ​princip** – založen na sdružování ​ZCů stejného povolání bez ohledu na rezort, ve kterém působí ​ZL
  
-  * odborové ​svazy a odborové organizace se sdružují do **konfederací** ​ (odborových centrál) +  * Odborové ​svazy a odborové organizace se sdružují do **konfederací** (odborových centrál) 
-  * největší odborovou konfederací je **Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)** +  * Největší odborovou konfederací je **Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)** 
-    * sdružuje 32 profesních odborových svazů, 1 mil. členů +    * Sdružuje 32 profesních odborových svazů, 1 mil. členů 
-    * soukromý ​i veřejný sektor  +    * Soukromý ​i veřejný sektor  
-    * pravomoc ​jednat s nejvyššími představiteli státu a s organizacemi ​zaměstnavatelů s celostátní působností,​ uzavírat tzv. generální dohodu se sociálními partnery a vládou, účastnit se na tripartitních ​jednáních, zastupovat členy komory v mezinárodních organizacích +    * Pravomoc ​jednat s nejvyššími představiteli státu a s organizacemi ​ZLů s celostátní působností,​ uzavírat tzv. **generální dohodu** se sociálními partnery a vládou, účastnit se tripartitních ​jednání, zastupovat členy komory v mezinárodních organizacích ​- viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-39|]] 
-    * předseda: Jaroslav Zavadil +    * Předseda: Jaroslav Zavadil 
-  * **odborové ​svazy** mají podobné poslání, které realizují na úrovni podnikových odborových organizací a na úrovni odvětví  +  * **Odborové ​svazy** mají podobné poslání, které realizují na úrovni podnikových odborových organizací a na úrovni odvětví  
-    * hlavním ​úkolem je kolektivní vyjednávání – mají celorepublikovou působnost, v podnikatelské sféře sjednávají s organizacemi ​zaměstnavatelů odvětvové kolektivní smlouvy vyššího stupně  +    * Hlavním ​úkolem je kolektivní vyjednávání – mají celorepublikovou působnost, v podnikatelské sféře sjednávají s organizacemi ​ZLů odvětvové kolektivní smlouvy ​**vyššího stupně**  
-  * na úrovni podniků působí **podnikové odborové organizace** +  * Na úrovni podniků působí **podnikové odborové organizace** 
-    * případně také **místní odborové organizace** – sdružují ​zaměstnance ​různých podniků ​ v jednom místě, minimální počet ​ +    * Případně také **místní odborové organizace** – sdružují ​ZCe různých podniků ​ v jednom místě, minimální počet ​
- +
-  * v ČR cca 30% odborová organizovanost zaměstnanců v závislém pracovněprávním vztahu +
-  * odbory jsou ze zákona **jedinými legitimními zástupci všech zaměstnanců v pracovněprávních vztazích** – rady zaměstnanců ani zástupce pro BOZP nemají právní subjektivitu,​ roli jediného plnoprávného zástupce zájmů zaměstnanců si u nás prozatím uhájily odbory  +
-  * vzhledem k svému postavení nezávislého právního subjektu a rámcem daným právní úpravou jsou jedním z nejvýznamnějších subjektů kolektivního pracovního práva  +
-    * výhradně odbory mohou kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy +
-    * některá oprávnění jsou dána výhradně odborovým organizacím (právo kontroly, právo spolurozhodování…) a nikoli pro jiné zaměstnanecké organizace včetně rady zaměstnanců +
-    * dříve: úprava konkurenčního postavení zastupitelských organizací zaměstnanců u jednoho zaměstnavatele ve prospěch odborové organizace +
-      * rada zaměstnanců nemohla vzniknout tam, kde působila odborová organizace a pokud odborová organizace vznikla později než rada zaměstnanců,​ ze zákona rada zaměstnanců zanikla v okamžiku sjednání kolektivní smlouvy  +
-      * po **nálezu ÚS č. 116/2008 Sb.** se připouští,​ aby u jednoho zaměstnavatele vedle sebe působilo více zástupců zaměstnanců,​ tj. jak odborová organizace tak i rada zaměstnanců+
  
 +  * V ČR cca 30% odborová organizovanost ZCů v závislém PPV
 +  * Odbory jsou ze zákona **jedinými legitimními zástupci všech ZCů v PPV** – rady zaměstnanců ani zástupce pro BOZP nemají právní subjektivitu,​ roli jediného plnoprávného zástupce zájmů ZCů si u nás prozatím uhájily odbory ​
 +  * Vzhledem ke svému postavení nezávislého právního subjektu a rámcem daným právní úpravou jsou jedním z nejvýznamnějších subjektů kolektivního pracovního práva ​
 +    * Výhradně odbory mohou kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy
 +    * Některá oprávnění jsou dána výhradně odb. org. (právo kontroly, právo spolurozhodování...) a nikoli pro jiné zaměstnanecké organizace včetně rady zaměstnanců
 +    * Dříve: úprava konkurenčního postavení zastupitelských organizací ZCů u jednoho ZLe ve prospěch odborové organizace
 +      * Rada zaměstnanců nemohla vzniknout tam, kde působila odborová organizace a pokud odborová organizace vznikla později než rada zaměstnanců,​ ze zákona rada zaměstnanců zanikla v okamžiku sjednání kolektivní smlouvy ​
 +      * Po **nálezu ÚS č. 116/2008 Sb.** se připouští,​ aby u jednoho ZLe vedle sebe působilo více zástupců ZCů, tj. jak odborová organizace tak i rada zaměstnanců
  
 ==== 2. Rady zaměstnanců ==== ==== 2. Rady zaměstnanců ====
-  * také viz otázka č. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-40|]] +  * Také viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-40|]] 
-  * **nemají ​právní subjektivitu** – nemohou vést kolektivní vyjednávání s cílem uzavřít kolektivní smlouvu, natož třeba vyhlásit stávku +  * **Nemají ​právní subjektivitu** – nemohou vést kolektivní vyjednávání s cílem uzavřít kolektivní smlouvu, natož třeba vyhlásit stávku 
-  * jsou ve výrazné nevýhodě oproti odborové organizaci, současná právní úprava vede zaměstnance ​k jasné preferenci odborového zastoupení +  * Jsou ve výrazné nevýhodě oproti odborové organizaci, současná právní úprava vede ZCe k jasné preferenci odborového zastoupení 
-  * fungují ​dnes pouze jako jakýsi „mezičlánek“ mezi zaměstnanci ​zaměstnavatelem, který pomáhá realizovat právo ​zaměstnanců na informace a projednávání +  * Fungují ​dnes pouze jako jakýsi „mezičlánek“ mezi ZCi ZLem, který pomáhá realizovat právo ​ZCů na informace a projednávání 
-  * jistému posunu došlo novelou 2011 - § 276 odst. 5 ZPr: rady zaměstnanců vybaveny **procesní způsobilostí v oblasti občanského soudního řízení** ​+  * jistému posunu došlo novelou 2011 - § 276 (5ZPr: rady zaměstnanců vybaveny **procesní způsobilostí v oblasti občanského soudního řízení** ​
  
-  * po roce 2006 může rada zaměstnanců vzniknout bez ohledu na počet ​zaměstnanců, které ​zaměstnavatel ​zaměstnává  +  * Po roce 2006 může rada zaměstnanců vzniknout bez ohledu na počet ​ZCů, které ​ZL zaměstnává  
-  * viz § 281 + zánik § 282 ZPr + volby do rady zaměstnanců § 283-285 +  * Viz § 281 + zánik § 282 ZPr + volby do rady zaměstnanců § 283 - 285 
-  * ZPr výslovně neřeší možnost působení více rad zaměstnanců u jednoho ​zaměstnavatele ​– s výjimkou § 281 odst. 5+  * ZPr výslovně neřeší možnost působení více rad zaměstnanců u jednoho ​ZLe – s výjimkou § 281 (5)
  
-  * **historie:**+  * **Historie:**
     * 1945 – závodní a podnikové rady, resp. závodní zastupitelstva ​     * 1945 – závodní a podnikové rady, resp. závodní zastupitelstva ​
     * 1946 – založeno budoucí výlučné postavení Revolučního odborového hnutí (ROH) → tj. na pracovištích vedle sebe stály 2 orgány, jejichž ambice se začaly střetávat ​     * 1946 – založeno budoucí výlučné postavení Revolučního odborového hnutí (ROH) → tj. na pracovištích vedle sebe stály 2 orgány, jejichž ambice se začaly střetávat ​
-    * po únoru 1948 – posílení postavení ROH, posléze na IV. všeodborovém sjezdu ROH přebírá úkoly závodních rad +    * Po únoru 1948 – posílení postavení ROH, posléze na IV. všeodborovém sjezdu ROH přebírá úkoly závodních rad 
-    * uzákoněno 1959, kdy se ROH stalo jedinou institucionalizovanou možností účasti pracovníků na rozvoji, řízení a kontrole činnosti organizace  +    * Uzákoněno 1959, kdy se ROH stalo jedinou institucionalizovanou možností účasti pracovníků na rozvoji, řízení a kontrole činnosti organizace  
-    * rada zaměstnanců se znovu objevuje až 2000, shodná se stávající podobou (až na nález ÚS č. 116/2008 Sb.)  +    * Rada zaměstnanců se znovu objevuje až 2000, shodná se stávající podobou (až na nález ÚS č. 116/2008 Sb.)  
-    * dále vzniká institut evropské rady zaměstnanců a zástupce pro BOZP  +    * Dále vzniká institut evropské rady zaměstnanců a zástupce pro BOZP 
  
 ==== 3. Zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ==== ==== 3. Zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ====
- +  ​Také viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-40|]] 
-  ​také viz otázka č. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-40|]] +  * **Nemají ​právní subjektivitu**,​ podobné postavení jako rada zaměstnanců 
-  * **nemají ​právní subjektivitu**,​ podobné postavení jako rada zaměstnanců +  * Také se na ně vztahuje **nález ÚS č. 116/2008 Sb.** 
-  * také se na ně vztahuje **nález ÚS č. 116/2008 Sb.** +  * Jejich ​zvolení není vázáno na určitý minimální počet ​ZCů zaměstnaných u ZLe – nejvýše však 1 zástupce na 10 ZCů 
-  * jejich ​zvolení není vázáno na určitý minimální počet ​zaměstnanců zaměstnaných u zaměstnavatele ​– nejvýše však 1 zástupce na 10 zaměstnanců +  * Jejich ​prostřednictvím je zabezpečováno **právo na informace a projednání v oblasti BOZP** 
-  * jejich ​prostřednictvím je zabezpečováno **právo na informace a projednání v oblasti BOZP** +  * Pozitivní ​vymezení jejich činnosti v § 108 ZPr, rady zaměstnanců v praxi řeší otázky nespadající do kompetence zástupce pro BOZP 
-  * pozitivní ​vymezení jejich činnosti v § 108 ZPr, rady zaměstnanců v praxi řeší otázky nespadající do kompetence zástupce pro BOZP +  * Zástupce ​pro BOZP a rada zaměstnanců nejsou v žádném vzájemném vztahu podřízenosti či nadřízenosti 
-  * zástupce ​pro BOZP a rada zaměstnanců nejsou v žádném vzájemném vztahu podřízenosti ​ či nadřízenosti +  * Na zástupce pro BOZP lze vztáhnout ustanovení platná pro radu zaměstnanců § 281 – 285 ZPr  ​
-  * na zástupce pro BOZP lze vztáhnout ustanovení platná pro radu zaměstnanců § 281 – 285 ZPr  ​+
  
 ==== 4. Evropská rada zaměstnanců ==== ==== 4. Evropská rada zaměstnanců ====
- +  ​Viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-36|]]
-  ​viz otázka č. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-36|]] +
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 451 - 479.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 451 - 479.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code