Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-37 [2013/01/03 14:31]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-37 [2018/10/09 08:56] (aktuální)
Štěpánka Smolíková
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů ====== ====== 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů ======
 +
 ===== Obecně ===== ===== Obecně =====
 +
   * Jde o formy a způsoby, kterými se realizují kolektivní pracovní vztahy, přičemž jejich obsah (konkrétní práva a povinnosti vyplývající z těchto vztahů) je dán zamýšleným účelem   * Jde o formy a způsoby, kterými se realizují kolektivní pracovní vztahy, přičemž jejich obsah (konkrétní práva a povinnosti vyplývající z těchto vztahů) je dán zamýšleným účelem
-  * Pouze některé formy jsou regulované právem (× regulaci nemá sociální dialog – viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-39|]])+  * Pouze některé formy jsou regulované právem (× regulaci nemá sociální dialog – viz ot. [[:pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-39|39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog]])
   * Nejvýznamnějším vztahem kolektivního prac. pr. je __**kolektivní vyjednávání**__ (jak na úrovni podniků mezi ZLem a odb. org., tak i na úrovni odvětví - mezi odb. org., resp. odb. svazem a organizací ZLů); dále zákonem garantovaná **práva odborů, kterým odpovídají povinnosti ZLů v PPV**   * Nejvýznamnějším vztahem kolektivního prac. pr. je __**kolektivní vyjednávání**__ (jak na úrovni podniků mezi ZLem a odb. org., tak i na úrovni odvětví - mezi odb. org., resp. odb. svazem a organizací ZLů); dále zákonem garantovaná **práva odborů, kterým odpovídají povinnosti ZLů v PPV**
   * V právem regulovaných formách kolektivních PPV vystupují jako oprávněný subjekt hlavně **odborové organizace**:​   * V právem regulovaných formách kolektivních PPV vystupují jako oprávněný subjekt hlavně **odborové organizace**:​
-    ​* Mají __právo na informaci__,​ __právo součinnosti (projednání)__,​ __kontroly__,​ __spolurozhodování__,​ __rozhodování__ a __na účast v legislativním procesu__  +      ​* Mají __právo na informaci__,​ __právo součinnosti (projednání)__,​ __kontroly__,​ __spolurozhodování__,​ __rozhodování__ ​ a __na účast v legislativním procesu__ 
-      83/1990 Sb. o sdružování ​občanů a 120/1990 Sb., který upravuje některé vztahy mezi odbory a ZLi +        89/2012 Sb.občanský zákoník ​a 120/1990 Sb., který upravuje některé vztahy mezi odbory a ZLi 
-      * Odborovou organizaci musí založit min. 3 občané, z nichž alespoň 1 musí být starší 18 let, vzniká ​**evidencí** ​(ne registrací,​ MV nemůže o vzniku odb. org. rozhodnout, jen je eviduje - evidence je nutná pro vznik statutu PO) +        * Odborovou organizaci musí založit min. 3 občané, z nichž alespoň 1 musí být starší 18 let, vzniká ​dnem následujícím po doručení oznámení o založení odborové organizace rejstříkovému soudu (rejstříkový soud nemůže o vzniku odb. org. rozhodnout, jen je eviduje - evidence je nutná pro vznik statutu PO) 
-      * Odborová organizace ​se stává PO den poté, co byl Ministerstvu vnitra doručen návrh na evidenci ​ +        * Odborová organizace ​je vedena ve spolkovém rejstříku 
-      * Stanovy upraví, jaké orgány odborová organizace má a jejich pravomoc a působnost +        * Stanovy upraví, jaké orgány odborová organizace má a jejich pravomoc a působnost 
-    * Za odborové organizace jedná **orgán určený jejími stanovami** +      * Za odborové organizace jedná **orgán určený jejími stanovami** 
-    * Odb. org. jsou oprávněny jednat v PPV, včetně kol. vyjednávání podle ZPr, za podmínek stanovených zákonem nebo sjednaných v kol. sml. +      * Odb. org. jsou oprávněny jednat v PPV, včetně kol. vyjednávání podle ZPr, za podmínek stanovených zákonem nebo sjednaných v kol. sml. 
-    * Odb. org. **působí u ZLe** a má **právo jednat**, jen jestliže je k tomu **oprávněna dle stanov** a **alespoň 3 její členové jsou u ZLe v pracovním poměru** (!) +      * Odb. org. **působí u ZLe**  a má **právo jednat**, jen jestliže je k tomu **oprávněna dle stanov** ​ a **alespoň 3 její členové jsou u ZLe v pracovním poměru** ​ (!) 
-    * Oprávnění odborům u ZLe vznikají dnem následujícím po dni, kdy ZLi odborová organizace oznámila, že splňuje podmínky v **§ 286 (3)** (že působí u ZLe, že má právo jednat, že jí toto právo dávají stanovy a že min. 3 její členové jsou v PP u ZLe) - platí od novely 1.1.2012. **Odborová organizace je povinna ZLi bez zbytečného odkladu oznámit, že tyto podmínky přestala splňovat** +      * Oprávnění odborům u ZLe vznikají dnem následujícím po dni, kdy ZLi odborová organizace oznámila, že splňuje podmínky v **§ 286 (3)**  (že působí u ZLe, že má právo jednat, že jí toto právo dávají stanovy a že min. 3 její členové jsou v PP u ZLe) - platí od novely 1.1.2012. **Odborová organizace je povinna ZLi bez zbytečného odkladu oznámit, že tyto podmínky přestala splňovat** 
-    * __Odborová pluralita v § 286 ZPr__ - pokud je více odborových organizací u jednoho ZLe, tak je ZL povinen v případech týkajících se všech nebo většího počtu ZCů plnit povinnosti vůči všem organizacím,​ nedohodne-li se s nimi na jiném způsobu informování/​projednávání/​vyslovení souhlasu; v PPV jedná za ZCe odborová organizace, jíž je členem ​ × není-li členem žádné, jedná za něj odb. organizace s největším počtem členů, pokud tento ZC neurčí jinak. Právem ZCe - nečlena, jak dovozuje ÚS ve svém nálezu 116/2008 Sb., je i //vyloučit ingerenci odborové organizace pro své individuální vztahy úplně// +      * __Odborová pluralita v § 286 ZPr__  - pokud je více odborových organizací u jednoho ZLe, tak je ZL povinen v případech týkajících se všech nebo většího počtu ZCů plnit povinnosti vůči všem organizacím,​ nedohodne-li se s nimi na jiném způsobu informování/​projednávání/​vyslovení souhlasu; v PPV jedná za ZCe odborová organizace, jíž je členem × není-li členem žádné, jedná za něj odb. organizace s největším počtem členů, pokud tento ZC neurčí jinak. Právem ZCe - nečlena, jak dovozuje ÚS ve svém nálezu 116/2008 Sb., je i //vyloučit ingerenci odborové organizace pro své individuální vztahy úplně// 
-    * __ZCi v základních PPV (PP, dohody) mají právo na informace a projednání__,​ ZL je povinen je informovat a jednat s nimi **přímo**,​ ledaže by u ZLe působily odb. organizace/​rada ZCŮ/​zástupci pro oblast BOZP (v tom případě tyto povinnosti plní vůči těmto zástupcům) +      * __ZCi v základních PPV (PP, dohody) mají právo na informace a projednání__,​ ZL je povinen je informovat a jednat s nimi **přímo**,​ ledaže by u ZLe působily odb. organizace/​rada ZCŮ/​zástupci pro oblast BOZP (v tom případě tyto povinnosti plní vůči těmto zástupcům) 
-    * Zástupci ZCů nesmějí být pro výkon své činnosti z(ne)výhodněni nebo diskriminováni,​ taktéž mají povinnost mlčenlivost ohledně důvěrných informací (jejíž poskytnutí může ohrozit nebo pošodit činnost ZLe), které se dozví při výkonu své funkce (a to i rok po skončení výkonu funkce), takovou informací není info, které je ZL povinen sdělit (např. výroční zprávy a.s.)+      * Zástupci ZCů nesmějí být pro výkon své činnosti z(ne)výhodněni nebo diskriminováni,​ taktéž mají povinnost mlčenlivost ohledně důvěrných informací (jejíž poskytnutí může ohrozit nebo pošodit činnost ZLe), které se dozví při výkonu své funkce (a to i rok po skončení výkonu funkce), takovou informací není info, které je ZL povinen sdělit (např. výroční zprávy a.s.)
  
 ==== Právo na informace ==== ==== Právo na informace ====
 +
   * = Povinnost ZLe poskytnout informace minimálně v zákonem stanoveném okruhu   * = Povinnost ZLe poskytnout informace minimálně v zákonem stanoveném okruhu
   * ZL je povinen informovat ZCe **přímo**,​ ledaže by u ZLe působily odb. organizace/​rada ZCů/​zástupci pro oblast BOZP (v tom případě tuto povinnost plní vůči těmto zástupcům);​ příjemcem je hlavně odbor. organizace   * ZL je povinen informovat ZCe **přímo**,​ ledaže by u ZLe působily odb. organizace/​rada ZCů/​zástupci pro oblast BOZP (v tom případě tuto povinnost plní vůči těmto zástupcům);​ příjemcem je hlavně odbor. organizace
Řádek 24: Řádek 27:
   * ZL musí příjemci zprostředkovat vědomost o svých rozhodnutích,​ která hodlá přijmout → to umožní ZCi přizpůsobit se budoucím podmínkám (× **toto právo nezahrnuje možnou reakci či ovlivnění tohoto rozhodnutí**)   * ZL musí příjemci zprostředkovat vědomost o svých rozhodnutích,​ která hodlá přijmout → to umožní ZCi přizpůsobit se budoucím podmínkám (× **toto právo nezahrnuje možnou reakci či ovlivnění tohoto rozhodnutí**)
   * § 278 (1) ZPr definuje „obsah informování“ = poskytování nezbytných údajů, z nichž je možné jednoznačně zjistit stav oznamované skutečnosti,​ popř. k ní zaujmout stanovisko → třeba poskytnout info v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, ZCi mohou požadovat vysvětlení či dodatečné info, příjemci i ZL jsou povinni si poskytovat součinnost a jednat v souladu se svými oprávněnými zájmy   * § 278 (1) ZPr definuje „obsah informování“ = poskytování nezbytných údajů, z nichž je možné jednoznačně zjistit stav oznamované skutečnosti,​ popř. k ní zaujmout stanovisko → třeba poskytnout info v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, ZCi mohou požadovat vysvětlení či dodatečné info, příjemci i ZL jsou povinni si poskytovat součinnost a jednat v souladu se svými oprávněnými zájmy
-  * § 279 – taxativně vymezen okruh záležitostí,​ o kterých musí ZL informovat (o ekonomické situaci, finanční situaci a jejich pravděpodobném vývoji, základních otázkách pracovních podmínek...) + další případy u jednotlivých ustanovení ZPr (např.: § 339 o přechodu PaP z PPV) +  * § 279 – taxativně vymezen okruh záležitostí,​ o kterých musí ZL informovat (o ekonomické situaci, finanční situaci a jejich pravděpodobném vývoji, základních otázkách pracovních podmínek) + další případy u jednotlivých ustanovení ZPr (např.: § 339 o přechodu PaP z PPV) 
-  * Působí-li u ZLe odbory, má výhradně vůči nim ZL další informační povinnost o skutečnostech v § 287 (ostatním zástupcům ZCů je může sdělit, dle jeho úvahy), tento širší okruh podávaných informací odborům je odůvodněn širší pravomocí odborů (např. sjednávat kol. smlouvy), vztahy mezi odbory a ZLem při poskytování info (jak často, kdo informuje...), je obvykle obsaženo v kol. sml.+  * Působí-li u ZLe odbory, má výhradně vůči nim ZL další informační povinnost o skutečnostech v § 287 (ostatním zástupcům ZCů je může sdělit, dle jeho úvahy), tento širší okruh podávaných informací odborům je odůvodněn širší pravomocí odborů (např. sjednávat kol. smlouvy), vztahy mezi odbory a ZLem při poskytování info (jak často, kdo informuje), je obvykle obsaženo v kol. sml.
  
 ==== Právo na projednání ==== ==== Právo na projednání ====
 +
   * = Jednání mezi ZLem a ZCem, výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody; ZL je povinen zajistit projednání v předstihu (aby se k daným skutečnostem mohli vyjádřit i ZCi a ZL mohl jejich stanoviska vzít v úvahu ještě před uskutečněním opatření);​ ZCi mají právo dostat na své stanovisko odůvodněnou odpověď   * = Jednání mezi ZLem a ZCem, výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosáhnout shody; ZL je povinen zajistit projednání v předstihu (aby se k daným skutečnostem mohli vyjádřit i ZCi a ZL mohl jejich stanoviska vzít v úvahu ještě před uskutečněním opatření);​ ZCi mají právo dostat na své stanovisko odůvodněnou odpověď
-  * § 280 – taxativně uvedené skutečnosti,​ které musí ZL se ZCi projednat (hospodářský vývoj u ZLe, strukturální změny, opatření ovlivňující zaměstnanost...); některé záležitosti v § 279 (2) a § 280 (2) se netýkají ZLů, kteří mají méně než 10 ZCů +  * § 280 – taxativně uvedené skutečnosti,​ které musí ZL se ZCi projednat (hospodářský vývoj u ZLe, strukturální změny, opatření ovlivňující zaměstnanost); některé záležitosti v § 279 (2) a § 280 (2) se netýkají ZLů, kteří mají méně než 10 ZCů 
-  * Projednání představuje takovou spolupráci,​ kdy ZL předloží okruhy otázek ZCům (a jejich zástupcům) k projednání či konzultaci, a to **ještě před rozhodnutím ve věci! ZL ale pak rozhodne sám bez ohledu na výsledek** (dle § 19 (3) právní úkon podmíněný předchozím projednáním není bez takového projednání neplatný (nicméně jde o porušení právní povinnosti a ZLi může být uložena pokuta)) ​+  * Projednání představuje takovou spolupráci,​ kdy ZL předloží okruhy otázek ZCům (a jejich zástupcům) k projednání či konzultaci, a to **ještě před rozhodnutím ve věci! ZL ale pak rozhodne sám bez ohledu na výsledek** ​ (dle § 19 (3) právní úkon podmíněný předchozím projednáním není bez takového projednání neplatný (nicméně jde o porušení právní povinnosti a ZLi může být uložena pokuta))
   * Působí-li u ZLe více zástupců ZCů, musí plnit tuto povinnost vůči všem   * Působí-li u ZLe více zástupců ZCů, musí plnit tuto povinnost vůči všem
-  * § 287 – působí-li u ZLe odb. org., má **NAVÍC** povinnost informovat ji o vývoji mezd/platů + o dalších věcech jako množství práce a pracovní tempo, změny organizace práce, podmínky pro zaměstnávání mladistvých... +  * § 287 – působí-li u ZLe odb. org., má **NAVÍC** ​ povinnost informovat ji o vývoji mezd/platů + o dalších věcech jako množství práce a pracovní tempo, změny organizace práce, podmínky pro zaměstnávání mladistvých 
-  * Pokud ale u ZLe neexistuje odb. org., nemusí ZL opatření, jejichž povinným příjemcem je **VÝHRADNĚ** odb. org., projednávat s radou či se ZCi+  * Pokud ale u ZLe neexistuje odb. org., nemusí ZL opatření, jejichž povinným příjemcem je **VÝHRADNĚ** ​ odb. org., projednávat s radou či se ZCi
   * § 320 (4) – odborové organizace jednající za ZCe státu/st. fondů/​příspěvkov. organizací/​územních samospr. celků mají právo k jednání a zaujetí stanovisek k návrhům ve věcech zlepšení podmínek zaměstnávání a počtu ZCů, dále zlepšení podmínek výkonu práce a odměňování   * § 320 (4) – odborové organizace jednající za ZCe státu/st. fondů/​příspěvkov. organizací/​územních samospr. celků mají právo k jednání a zaujetí stanovisek k návrhům ve věcech zlepšení podmínek zaměstnávání a počtu ZCů, dále zlepšení podmínek výkonu práce a odměňování
  
 ==== Právo na spolurozhodování (jednání v dohodě) ==== ==== Právo na spolurozhodování (jednání v dohodě) ====
-  ​* = Tehdy, pokud ZL může opatření učinit jen s předchozím souhlasem odb. org. nebo v dohodě s ní (např. vydání pracovního řádu, souhlas k výpovědi či okamžitému zrušení PP se ZCem, který je odborovým funkcionářem,​ a to ještě rok po uplynutí jeho funkčního období, ​...). Jedná se v podstatě o společné rozhodnutí ZLe a odb. org. + 
-  * Výčet je v ZPr, popř. jiných pr. předpisech a je **taxativní**,​ nelze jej s právními účinky rozšiřovat dohodou sociálních partnerů  +  ​* = Tehdy, pokud ZL může opatření učinit jen s předchozím souhlasem odb. org. nebo v dohodě s ní (např. vydání pracovního řádu, souhlas k výpovědi či okamžitému zrušení PP se ZCem, který je odborovým funkcionářem,​ a to ještě rok po uplynutí jeho funkčního období, ​). Jedná se v podstatě o společné rozhodnutí ZLe a odb. org. 
-  * Pokud by souhlas udělen nebyl, jde o jednání proti pr. předpisům → některá rozhodnutí budou dle § 19 písm. g) **neplatná** (např. vydání pracovního řádu)+  * Výčet je v ZPr, popř. jiných pr. předpisech a je **taxativní**,​ nelze jej s právními účinky rozšiřovat dohodou sociálních partnerů 
 +  * Pokud by souhlas udělen nebyl, jde o jednání proti pr. předpisům → některá rozhodnutí budou dle § 19 písm. g) **neplatná** ​ (např. vydání pracovního řádu)
   * Toto právo má **výhradně odborová organizace**;​ pokud u ZLe působí více odb. org., tak dle § 286 musí ZL vydání prac. řádu/​stanovení rozvrhu čerpání dovolených projednat se všemi odb. org. (pokud se nedohodnou na jiném postupu, které schválí všechny odb. org. a ZL); souhlas k výpovědi/​okamžitému zrušení PP se ZCem, který je odb. funkcionářem,​ musí ZL projednat s odb. organizací,​ jíž je ZC členem   * Toto právo má **výhradně odborová organizace**;​ pokud u ZLe působí více odb. org., tak dle § 286 musí ZL vydání prac. řádu/​stanovení rozvrhu čerpání dovolených projednat se všemi odb. org. (pokud se nedohodnou na jiném postupu, které schválí všechny odb. org. a ZL); souhlas k výpovědi/​okamžitému zrušení PP se ZCem, který je odb. funkcionářem,​ musí ZL projednat s odb. organizací,​ jíž je ZC členem
  
 ==== Právo rozhodování ==== ==== Právo rozhodování ====
-  ​* = Odbory rozhodují v zákonem stanovených případech a tato rozhodnutí jsou **závazná pro 3. osoby** (věci týkající se jejího vzniku, vnitřního uspořádání,​ výše příspěvků,​ majetku, atd.)+ 
 +  ​* = Odbory rozhodují v zákonem stanovených případech a tato rozhodnutí jsou **závazná pro 3. osoby** ​ (věci týkající se jejího vzniku, vnitřního uspořádání,​ výše příspěvků,​ majetku, atd.)
   * Tyto pravomoci nejsou obvykle upraveny prac. pr., většinou odborům jako PO vznikají dle 83/1990 Sb.   * Tyto pravomoci nejsou obvykle upraveny prac. pr., většinou odborům jako PO vznikají dle 83/1990 Sb.
-  * V minulosti odbory měly mnohé pravomoci - v souladu s komunistickou doktrínou „odumírání státu“ (žádat odstranění závad v provozu na strojích, v případech bezprostředního ohrožení života ZCů zakázat další práci, zakázat práci přesčas/v noci, pokud by ohrožovala bezpečnost ZCů, ...) dle § 322 (2), tato oprávnění však zrušil ÚS (jako nadbytečná a jako porušení čl. 11 (1) LZPS, protože např. povinnost odstranit závady plyne ZLi přímo ze zákona, navíc proti rozhodnutí odborů nebyl opravný prostředek,​ byť rozhodování odborů neslo všechny znaky výkonu veřejné správy - rozhodnutí bylo na vrchnostenském principu) (nález Pl. ÚS 83/06)+  * V minulosti odbory měly mnohé pravomoci - v souladu s komunistickou doktrínou „odumírání státu“ (žádat odstranění závad v provozu na strojích, v případech bezprostředního ohrožení života ZCů zakázat další práci, zakázat práci přesčas/v noci, pokud by ohrožovala bezpečnost ZCů, ) dle § 322 (2), tato oprávnění však zrušil ÚS (jako nadbytečná a jako porušení čl. 11 (1) LZPS, protože např. povinnost odstranit závady plyne ZLi přímo ze zákona, navíc proti rozhodnutí odborů nebyl opravný prostředek,​ byť rozhodování odborů neslo všechny znaky výkonu veřejné správy - rozhodnutí bylo na vrchnostenském principu) (nález Pl. ÚS 83/06)
  
 ==== Právo kontroly ==== ==== Právo kontroly ====
 +
   * Částečně zůstalo odborovým organizacím (na rozdíl od kontroly nad dodržováním pracovněprávních předpisů, kterou jim zrušil ÚS) **Kontrola je možná jen v oblasti BOZP**. ZL má povinnost umožnit výkon kontroly dle § 322 (1) ZPr   * Částečně zůstalo odborovým organizacím (na rozdíl od kontroly nad dodržováním pracovněprávních předpisů, kterou jim zrušil ÚS) **Kontrola je možná jen v oblasti BOZP**. ZL má povinnost umožnit výkon kontroly dle § 322 (1) ZPr
-    ​* Do přijetí nálezu ÚS (Pl. ÚS 83/06) měly odb. org. podle § 321 ZPr právo vykonávat u ZLe kontrolu nad dodržováním obecně závazných pracovněprávních předpisů včetně ZPr, vnitřních předpisů ZLe a závazků vyplývajících z kol. sml. - při provádění této kontroly byly příslušné odb. org. oprávněny zejména vstupovat na pracoviště ZLe, vyžadovat potřebné informace a podklady a požadovat od ZLe potřebnou součinnost k jejímu výkonu. Jestliže byly zjištěny závady, měl ZL povinnost podat odb. org. zprávu o tom, jaká opatření byla přijata k odstranění závad zjištěných kontrolou +      ​* Do přijetí nálezu ÚS (Pl. ÚS 83/06) měly odb. org. podle § 321 ZPr právo vykonávat u ZLe kontrolu nad dodržováním obecně závazných pracovněprávních předpisů včetně ZPr, vnitřních předpisů ZLe a závazků vyplývajících z kol. sml. - při provádění této kontroly byly příslušné odb. org. oprávněny zejména vstupovat na pracoviště ZLe, vyžadovat potřebné informace a podklady a požadovat od ZLe potřebnou součinnost k jejímu výkonu. Jestliže byly zjištěny závady, měl ZL povinnost podat odb. org. zprávu o tom, jaká opatření byla přijata k odstranění závad zjištěných kontrolou 
-    * ÚS toto všechno zrušil, právo kontroly odb. org. považoval za porušení vyváženosti vztahů mezi ZCi a ZLu a především porušení smluvní volnosti stran kol. sml. +      * ÚS toto všechno zrušil, právo kontroly odb. org. považoval za porušení vyváženosti vztahů mezi ZCi a ZLu a především porušení smluvní volnosti stran kol. sml.
   * **//Nález ÚS č. 116/2008 Sb.//**: kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů a pravidel lze považovat za součást obhajoby hosp. a soc. zájmů ZCů, což je hlavním úkolem odb. org.   * **//Nález ÚS č. 116/2008 Sb.//**: kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů a pravidel lze považovat za součást obhajoby hosp. a soc. zájmů ZCů, což je hlavním úkolem odb. org.
   * ZCi by měli mít možnost upozornit co nejrychlejší cestou ZLe na nedostatky v oblasti BOZP (**§ 322 odst. 1**: realizace zákl. práva ZCů na uspokojivé prac. podm. ve smyslu **čl. 28 LZPS**)   * ZCi by měli mít možnost upozornit co nejrychlejší cestou ZLe na nedostatky v oblasti BOZP (**§ 322 odst. 1**: realizace zákl. práva ZCů na uspokojivé prac. podm. ve smyslu **čl. 28 LZPS**)
   * Právo nestátních orgánů kontrolovat BOZP má u nás dlouhou tradici: již prvorepublikový **zákon č. 330/1921 Sb., o závodních výborech**   * Právo nestátních orgánů kontrolovat BOZP má u nás dlouhou tradici: již prvorepublikový **zákon č. 330/1921 Sb., o závodních výborech**
   * ZL povinen umožnit odb. org. výkon kontroly nad stavem BOZP a za tím účelem jí:   * ZL povinen umožnit odb. org. výkon kontroly nad stavem BOZP a za tím účelem jí:
 +
   - Zajistit možnost prověření ZLova plnění BOZP a zda soustavně vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrož. práci   - Zajistit možnost prověření ZLova plnění BOZP a zda soustavně vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrož. práci
   - Zajistit možnost pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení a kontrolovat hospodaření ZLů s osobními ochrannými pracovními prostředky   - Zajistit možnost pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení a kontrolovat hospodaření ZLů s osobními ochrannými pracovními prostředky
Řádek 60: Řádek 68:
   - Zajistit možnost účastnit se zjišťování příčin prac. úrazů a nemocí z povolání, popř. je objasňovat   - Zajistit možnost účastnit se zjišťování příčin prac. úrazů a nemocí z povolání, popř. je objasňovat
   - Umožnit zúčastňovat se jednání v otázkách BOZP   - Umožnit zúčastňovat se jednání v otázkách BOZP
 +
   * Náklady vzniklé výkonem kontroly nad BOZP hradí stát   * Náklady vzniklé výkonem kontroly nad BOZP hradí stát
  
 ==== Právo účasti v legislativním procesu ==== ==== Právo účasti v legislativním procesu ====
 +
   * § 320 garantuje odborům a organizacím ZLů účast při projednávání návrhu zákonů (a dalších pr. předpisů) a účast při vydávání pracovněprávních předpisů, které vydávají ústřední orgány na základě ZPr či jiných zákonů (prováděcí pr. předpisy)   * § 320 garantuje odborům a organizacím ZLů účast při projednávání návrhu zákonů (a dalších pr. předpisů) a účast při vydávání pracovněprávních předpisů, které vydávají ústřední orgány na základě ZPr či jiných zákonů (prováděcí pr. předpisy)
   * I u zákonů, které nemusí být čistě PP, např. zákonů týkajících se mzdových, sociálních,​ výrobních,​ právních a dalších podmínek   * I u zákonů, které nemusí být čistě PP, např. zákonů týkajících se mzdových, sociálních,​ výrobních,​ právních a dalších podmínek
Řádek 68: Řádek 78:
  
 ==== Právo kolektivního vyjednávání ==== ==== Právo kolektivního vyjednávání ====
 +
   * = Dohodovací proces, který probíhá mezi stranami zastupujícími zájmy subjektů kol. prac. práva   * = Dohodovací proces, který probíhá mezi stranami zastupujícími zájmy subjektů kol. prac. práva
-  * V tomto procesu se usiluje o dohodu sociálních partnerů; vyjednat soubor pravidel, který upraví PPV; cílem je sjednávání kol. smluv - viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-37|]] +  * V tomto procesu se usiluje o dohodu sociálních partnerů; vyjednat soubor pravidel, který upraví PPV; cílem je sjednávání kol. smluv - viz ot. [[:pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-37|37. Obsah kolektivní smlouvy]] 
-  * Toto právo a podpora jeho rozvoje plyne i z MS a doporučení Mez. organizace práce, např. úmluva č. 98 z 1949 (o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat → za účelem úpravy podmínek zaměstnání pomocí kol. smluv), úmluva č. 135 z 1971 (o ochraně zástupců ZCů v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty),​ úmluva č. 154 z 1981 (o podpoře kolektivního vyjednávání,​ ČR dosud neratifikovala)  +  * Toto právo a podpora jeho rozvoje plyne i z MS a doporučení Mez. organizace práce, např. úmluva č. 98 z 1949 (o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat → za účelem úpravy podmínek zaměstnání pomocí kol. smluv), úmluva č. 135 z 1971 (o ochraně zástupců ZCů v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty),​ úmluva č. 154 z 1981 (o podpoře kolektivního vyjednávání,​ ČR dosud neratifikovala) 
-  * V současnosti lze pozorovat posun od konfrontačního vyjednávání mezi odboráři a podnikateli k hledání konsensu a k sociálnímu partnerství  +  * V současnosti lze pozorovat posun od konfrontačního vyjednávání mezi odboráři a podnikateli k hledání konsensu a k sociálnímu partnerství 
-  * **Sociální dialog** - viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-39|]] +  * **Sociální dialog** ​ - viz ot. [[:pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-39|39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog]] 
-  * Tendence v poslední době: trvale klesá odborová organizovanost → odbory ztrácejí legitimitu k zastupování všech ZCů, důvody: umístění podniku, velikost podniku, profesní struktura ZCů; v ČR odborově organizováno cca 30% ZCŮ v závislém PPV +  * Tendence v poslední době: trvale klesá odborová organizovanost → odbory ztrácejí legitimitu k zastupování všech ZCů, důvody: umístění podniku, velikost podniku, profesní struktura ZCů; v ČR odborově organizováno cca 30% ZCŮ v závislém PPV
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
 +
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 479 - 492.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 479 - 492.
   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 460 - 461.   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 460 - 461.
 +
 {{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}} {{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code