Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře

Odměňování

 • Po r. 89 zrušena nevyhovující kogentní úprava odměňování pro podnikatelskou sféru
 • Nová úprava odměňování pro podnikatelskou sféru: zákon o mzdě, č. 1/1992 Sb.
 • Odměňování v nepodnikatelské sféře bylo upraveno zákonem o platu, č. 143/1992 Sb.
 • Od 1.1.2007 zákon o mzdě zrušen, zákon o platu se vztahuje pouze na odměňování vojáků z povolání a celá oblast odměňování je upravena přímo v ZPr

Rozdíl v možnosti regulace mzdových prostředků

 • V podnikatelské sféře je regulace objemu vyplácených mzdových prostředků v podmínkách tržní ekonomiky nepřípustná
 • V podmínkách centrálního plánování před r. 90 se využívalo regulace jako nástroje direktivního řízení mzdového vývoje v rámci plánovaného hospodářství
 • Regulace objemu mzdových prostředků i pro soukromou sféru se používala ještě v 90.letech - vláda byla oprávněna v případě, že skutečný přírůstek průměrných mezd ZCů v podnikatelské sféře přesáhl přírůstek cen o vícenež 5 %, stanovit nařízením regulační a sankční opatření
 • S účinností od 1.1.2002 již možnost pro vládu regulovat mzdy v této oblasti neexistuje
 • Naopak v rozpočtové sféře regulační opatření v možnostech použití prostředků na platy ZCů jsou
 • V této oblasti v souvislosti s objemem použitelných mzdových prostředků jsou regulovány i počty ZCů - důvodem je ochrana prostředků vyplácených ze státního rozpočtu a rozpočtů samosprávných celků

Platná úprava odměňování v podnikatelské a nepodnikatelské sféře

 • Upraveno v části šesté ZPr
  • Hlava I. - obecná ustanovení platící pro podnikatelskou i nepodnikatelskou sféru
  • Hlava II. - poskytování mzdy v podnikatelské sféře, uplatní se princip „co není zakázáno, je dovoleno“
  • Hlava III. - poskytování platu v rozpočtové sféře, uplatní se princip, „co není dovoleno, je zakázáno“
 • ⇒ Obecná právní úprava odměňování důsledně rozlišuje pr. předpisy pro odměňování v podnikatelské sféře a v nepodnikatelské sféře
 • V podnikatelské sféře, je právní úprava pouze rámcová, zatímco pro rozpočtovou a příspěvkovou sféru je právní úprava převážně kogentní, protože tyto organizace prostředky na platy získávají převážně ze státního rozpočtu či z rozpočtu svého zřizovatele
 • Pojem mzda - používá se pro ZCe podnikatelské sféry (odměňované dříve podle zákona o mzdě)
 • Pojem plat - používá se pro ZCe nepodnikatelské sféry (odměňované dříve podle zákona o platu)
 • Na rozdíl od mzdy je plat v ZPr vymezen výčtem ZLů, kteří jej poskytují - § 109 (3)
 • Mzda se v zásadě sjednává 2 způsoby:
  • V pracovní nebo jiné smlouvě (př. dohoda o mzdě), anebo v kolektivní smlouvě = dvoustranný pr. úkon, tj., na základě konsenzu obou stran
  • Ve vnitřním mzdovém předpisu nebo písemným rozhodnutím ZLe = jednostranný pr. úkon, jednostranné rozhodnutí ZLe
 • V nepodnikatelské sféře - ZCi odměňováni platem - plat se sjednává se ZCem v pracovní nebo jiné smlouvě výjimečně, v tomto systému převážně není předmětem smluvního ujednání, i prostor pro kolektivní smlouvu v nepodnikatelské sféře je velmi omezený
 • V nepodnikatelské sféře dostává ZC plat podle ZPr, příslušného nařízení vlády k provedení ZPr a v jejich rámci podle kolektivní smlouvy, popř. vnitřního platového předpisu
 • Podrobně k úpravě odměňování v podnikatelské a nepodnikatelské sféře viz ot. 26. Odměňování v podnikatelské sféře a viz ot. 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře

Cestovní náhrady

 • ZPr upravuje poskytování náhrad při pracovních cestách mimo pravidelné pracoviště, jiných změnách místa výkonu práce (přeložení), při mimořádných směnách, při přijetí do zaměstnání a při přidělení k výkonu práce do zahraničí
 • ZPr důsledně odděluje pr. úpravu poskytování náhrad pro podnikatelskou sféru (část sedmá/hlava II.) a pro nepodnikatelsku sféru (hlava III.)
 • Obdobně jako v oblasti odměňování, ustanovení o náhradách cestovních výdajů vychází v podnikatelské oblasti ze zásady „co není zakázáno, je dovoleno“, a uvádí tedy minimální povinný rozsah těchto náhrad
 • Zatímco v oblasti rozpočtové - nepodnikatelské sféře - vychází ze zásady „co není povoleno, je zakázáno“, a tedy výčet náhrad nelze smluvně ani ve vnitřním předpisu rozšiřovat

Dovolená

 • Základní výměra dovolené je stanovena pro všechny ZCe nejméně v délce 4 týdnů
 • ZCům ZLů, uvedeným v § 109 (3) (stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, školská PO zřízená podle školského zákona a veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení), přísluší dovolená ve výměře 5 týdnů
 • Dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků VŠ činí 8 týdnů v kalendářním roce
 • S výjimkou ZLů uvedených v § 109 (3) lze u všech ostatních ZLů dovolenou nad výměru 4 týdnů prodloužit bez jakéhokoliv omezení

Služební poměr státních zaměstnanců

 • Státy obvykle mají zvláštní právní úpravu v případě ZCů státu, případně veřejné správy, která je odlišná od obecné pracovněprávní úpravy
 • Jedná se o zvláštní veřejnoprávní režim pro ZCe, kteří vykonávají státní správu, případně veřejnou správu
 • ČR takovou samostatnou pr. úpravu nemá
 • V ZPr jsou pro tuto skupinu ZCů pouze uvedeny zvýšené právní povinnosti - § 303:
 • ZCů orgánů státní správy (resp. ZCi státu ve správním úřadu nebo v jiné organizační složce státu), územního samosprávného celku, orgánu nebo organizační složky ÚSC, soudů, státních zastupitelství, Policie ČR, Hasičského zácharanného sboru ČR, BIS, Vězeňské služby, Probační a mediační služby, Kanceláře prezidenta republiky, Kanceláře PS, Kanceláře Senátu, Kanceláře veřejného ochránce práv, Úřadu vlády, NKÚ, ČNB, státních fondů, chráněných krajinných oblastí a národních parků, jsou povinni:
 1. Jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování
 2. Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu ZLe nelze sdělovat jiným osobám
 3. V souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných ZLem, u něhož jsou zaměstnáni, nebo na základě právních předpisů
 4. Zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejm. nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného
 • ZCi těchto ZLů nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů PO provozujících podnikatelskou činnost (pokud do těchto orgánů nebyly vysláni svým ZLem) a mohou podnikat jen s předchozím písemným souhlasem ZLe (toto omezení se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou a na správu vlastního majetku)
 • Na rozdíl od obecné úpravy, podle níž mohou ZLé vydávat pracovní řády, mají s ohledem na tento uvedený širší okruh povinností ZLé vymezeného okruhu státních ZCů jejich vydání uloženo jako povinnost (§ 306 (3))
 • Služební zákon byl schválen a vyhlášen pod č. 218/2002 Sb. Již několikrát byl novelizován a jeho účinnost je stále odkládána

Jmenování

 • Jednostranný pr. úkon, kterým se zakládá prac. poměr, jmenování se zakládá PP pouze u vedoucích ZCů, podmínkou platnosti je souhlas
 • PP se zakládá jmenováním pouze u velmi omezeného okruhu vedoucích ZCů
 • Jedná se buď o jmenování v případech, kdy to stanoví zvláštní pr. předpis, nebo v případech, které jsou taxativně uvedeny v § 33 (3), písm. a) až g) ZPr:
 • Jedná se převážně o situace, kdy ZLem je buď přímo stát, nebo subjekt bezprostředně svázaný se státem (státní podnik, státní fond, příspěvková organizace) → jmenovanými ZCi jsou tak pouze vedoucí ZCi státu, státních podniků, státních fondů a příspěvkových organizací

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 219 - 221; 303 - 306; 332 - 333; 424 - 425.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code