Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-33 [2012/12/18 20:55]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-33 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 11: Řádek 11:
   * Hrozba sankcí je spjata s povinností,​ zatímco odpovědnost znamená již realizaci sankce   * Hrozba sankcí je spjata s povinností,​ zatímco odpovědnost znamená již realizaci sankce
   * **PP odpovědnost = zvláštní kvalifikovaný druh pracovněprávní povinnosti, jejíž vznik jako sekundární povinnosti předpokládá porušení primární právní povinnosti**  ​   * **PP odpovědnost = zvláštní kvalifikovaný druh pracovněprávní povinnosti, jejíž vznik jako sekundární povinnosti předpokládá porušení primární právní povinnosti**  ​
-  * Pro PP odpovědnost je charakteristická její vynutitelnost státním donucením, tzn. odpovědnost v právním smyslu je součástí státního donucení ke splnění porušené povinnosti, jde tedy o splnění právní povinnosti pod nátlakem ​+  * Pro PP odpovědnost je charakteristická její vynutitelnost státním donucením, tzn. odpovědnost v právním smyslu je součástí státního donucení ke splnění porušené povinnosti, jde tedy o splnění právní povinnosti pod nátlakem ​(byť jen dobrovolné plnění pod jeho hrozbou). Pokud by nebylo možné vynutit splnění povinnosti státní mocí, jednalo by se např. pouze o povinnost morální.  ​
   * Vztah odpovědnosti a sankce: odpovědnost je jedním z druhů sankcí → sankce je širší pojem než odpovědnost   * Vztah odpovědnosti a sankce: odpovědnost je jedním z druhů sankcí → sankce je širší pojem než odpovědnost
   * O odpovědnost jde pouze tehdy, když vzniká sekundární - odpovědnostní povinnost, jako následek porušení primární povinnosti ​   * O odpovědnost jde pouze tehdy, když vzniká sekundární - odpovědnostní povinnost, jako následek porušení primární povinnosti ​
-  * → Dochází ke změně právního postavení narušitele,​ změna spočívá ve zhoršení jeho právního postavení, odpovědnému subjektu vzniká povinnost snášet nepříznivé důsledky předvídané právem, které jsou odlišné od původní primární povinnosti ​ +  * → Dochází ke změně právního postavení narušitele,​ změna spočívá ve zhoršení jeho právního postavení, odpovědnému subjektu vzniká povinnost snášet nepříznivé důsledky předvídané právem, které jsou odlišné od původní primární povinnostiOdpovědnostní povinnost ​může ​spočívat dání, konání, strpění či opominutí ​něčeho
-  * Odpovědnostní povinnost spočívá v:  +
-      * Dání něčeho    +
-      * K opomenutí +
-      * K jednání +
-      * Snášení ​něčeho ​povinným subjektem+
  
   * Odpovědnost nastává, dojde-li ke vzniku nové odpovědnostní povinnosti, mohou nastat 2 případy:   * Odpovědnost nastává, dojde-li ke vzniku nové odpovědnostní povinnosti, mohou nastat 2 případy:
   - V důsledku porušení primární povinnosti vznikne nová odpovědnostní povinnost a přitom primární povinnost trvá dál (toto platí pro odpovědnost za škodu)   - V důsledku porušení primární povinnosti vznikne nová odpovědnostní povinnost a přitom primární povinnost trvá dál (toto platí pro odpovědnost za škodu)
-  - V důsledku porušení primární povinosti vznikne nová odpovědnostní povinnost a přitom primární povinnost zanikne+  - V důsledku porušení primární povinosti vznikne nová odpovědnostní povinnost a přitom primární povinnost zanikne ​(jde např. o případ, kdy byl se zamšstnancem neplatně rozvázán PP, a zaměstnanec netrvá na jeho dalším trvání. Zaměstnavatelova povinnost zaměstnávat zaměstnance zaniká a vzniká mu nová odpovědnostní povinnost poskytnout zaměstnanci náhradu ve výši průměrného výdělku za délku výpovědní doby)
  
   * Vznikem odpovědnosti vzniká **nový právní vztah** ​ - odpovědnostní   * Vznikem odpovědnosti vzniká **nový právní vztah** ​ - odpovědnostní
Řádek 30: Řádek 25:
  
 ===== Rysy PP odpovědnosti ===== ===== Rysy PP odpovědnosti =====
-  * Projevuje se zde ochranná fce PP (ZC je více chráněn)+  * Projevuje se zde **ochranná fce PP** (ZC je více chráněn)
   * PP odpovědnost může zásadně vzniknout jen za předpokladu,​ že už existuje některý ze základních PPV → **PP odpovědnostní vztah je vždy vztahem odvozeným** ​   * PP odpovědnost může zásadně vzniknout jen za předpokladu,​ že už existuje některý ze základních PPV → **PP odpovědnostní vztah je vždy vztahem odvozeným** ​
   * Na druhou stranu **jde o vztah relativně samostatný,​ protože ve své další existenci je nezávislý na základním PPV a může existovat i po jeho skončení**   * Na druhou stranu **jde o vztah relativně samostatný,​ protože ve své další existenci je nezávislý na základním PPV a může existovat i po jeho skončení**
   * PP odpovědnostní vztah se dále liší od ostatních odpovědnostních vztahů svým předmětem,​ který je vymezen předmětem pracovního práva, resp. předmětem základního PPV   * PP odpovědnostní vztah se dále liší od ostatních odpovědnostních vztahů svým předmětem,​ který je vymezen předmětem pracovního práva, resp. předmětem základního PPV
   * Rys odpovědnosti za škodu: **ZC odpovídá výlučně za zavinění** - tato skutečnost je typická pro celou PP odpovědnost ZCe, dále ZC nenese riziko vyplývající z provozu ZLe, odpovídá zásadně jen za skutečnou škodu, a rozsah ZCovy odpovědnosti za škodu je v řadě případů omezen (typicky škody způsobené z nedbalosti) ​   * Rys odpovědnosti za škodu: **ZC odpovídá výlučně za zavinění** - tato skutečnost je typická pro celou PP odpovědnost ZCe, dále ZC nenese riziko vyplývající z provozu ZLe, odpovídá zásadně jen za skutečnou škodu, a rozsah ZCovy odpovědnosti za škodu je v řadě případů omezen (typicky škody způsobené z nedbalosti) ​
-  * Porušení PP povinností nemusí vyvolat jen PP odpovědnost,​ může dojít i ke vzniku jiných druhů odpovědnosti - trestněprávní,​ občanskoprávní,​ tyto **odpovědnosti se mohou překrývat** a v řadě případů dojde k realizaci více typů odpovědnosti,​ jediným porušením PP povinnosti může tedy vzniknout více druhů odpovědnosti ​+  * Porušení PP povinností nemusí vyvolat jen PP odpovědnost,​ může dojít i ke vzniku jiných druhů odpovědnosti - trestněprávní,​ občanskoprávní,​ tyto **odpovědnosti se mohou překrývat** a v řadě případů dojde k realizaci více typů odpovědnosti,​ jediným porušením PP povinnosti může tedy vzniknout více druhů odpovědnosti. Tak např. v případě, že zaměstnanec způsobí zákazníkovi škodu, bude za ni odpovídat zákazníkovi zaměstnavatel (občanskoprávní odpovědnost) a ten pak bude požadovat náhradu této škody po zaměstnanci (pracovněprávní odpovědnost).
   * PP odpovědnost může vzniknout nejen v případě porušení PP povinností,​ ale také v případě porušení pr. povinností stanovených jinými pr. odvětvími ​       * PP odpovědnost může vzniknout nejen v případě porušení PP povinností,​ ale také v případě porušení pr. povinností stanovených jinými pr. odvětvími ​    
  
Řádek 63: Řádek 58:
       * ...        * ... 
  
-  - **Odpovědnost realizovaná jinými orgány než účastníky PPV** (odpovědnost v souvislosti s provedením kontroly určitých orgánů)+  - **Odpovědnost realizovaná jinými orgány než účastníky PPV** (účastníkům pracovněprávního vztahu jsou ukládány sankce jiným orgánem)
       * Upravuje zák. o zaměstnanosti a zák. o inspekci práce ​       * Upravuje zák. o zaměstnanosti a zák. o inspekci práce ​
       * Účastníkům PPV - ZCi nebo ZLi - jsou ukládány sankce jiným orgánem ​       * Účastníkům PPV - ZCi nebo ZLi - jsou ukládány sankce jiným orgánem ​
Řádek 70: Řádek 65:
  
 ===== Předpoklady pro vznik odpovědnosti ZA ŠKODU - obecně ===== ===== Předpoklady pro vznik odpovědnosti ZA ŠKODU - obecně =====
-  - **Škoda** – újma, která se projevuje v majetkové sféře poškozeného a která je vyjádřitelná v penězích. ​Vejde se sem i újma na zdraví, protože se projevuje v majetkové sféře subjektu, protože její následky si žádají náklady poškozeného ​ +  - **Škoda** – **újma, která se projevuje v majetkové sféře poškozeného a která je vyjádřitelná v penězích**.  
-    * Má dva prvky: 1. skutečná škoda (to, oč se v důsledku porušení povinnost zmenšil majetek poškozeného) 2. jiná škoda (to, o co se majetek poškozeného nerozmnožil,​ ačkoli by se tak, pokud by ke škodné události nedošlo, stalo). Ušlý výdělek ZCe se řadí do skutečné škody, proto zaměstnanec(ušlý zisk) nemůže mít jinou škodu +    * Má dva prvky: 1. __skutečná škoda__ ​(to, oč se v důsledku porušení povinnost zmenšil majetek poškozeného) 2. __jiná ​škoda__ ​(to, o co se majetek poškozeného nerozmnožil,​ ačkoli by se tak, pokud by ke škodné události nedošlo, stalo). Ušlý výdělek ZCe se řadí do skutečné škody, proto zaměstnanec(ušlý zisk). Ušlý zisk se hradí pouze, stanoví-li tak ZP. 
-    * Pokud nevznikne škoda, může být ale porušení právní povinnosti výpovědním důvodem nebo mít důsledky v odměňování ZCe. Pokud škoda vznikne, je možné tyto dvě roviny vést společně +    * Pokud nevznikne škoda, může být ale porušení právní povinnosti výpovědním důvodem nebo mít důsledky v odměňování ZCe. Pokud škoda vznikne, je možné tyto dvě roviny vést společně. 
-  - **Porušení povinnosti ​nebo jiná škodná událost**. ​Porušení povinnosti musí být dostatečně závažné a musí být s to způsobit ​škodu+  - **Porušení povinnosti ​resp. jiná škodná událost**. ​Zatímco zaměstnanec zásadně odpovídá pouze za zavinění, zaměstnavatel je odpovědný za výsledek, nemusí u j tedy dojít k porušení právní povinnosti. ​
   - **Plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním**   - **Plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním**
   - **Příčinná souvislost** mezi vznikem škody a porušením povinnosti/​jinou škodnou událostí. Není na újmu příčinné souvislosti,​ pokud tu kromě škodné události působily i jiné faktory, ale ty odpovědnostní musí být rozhodující   - **Příčinná souvislost** mezi vznikem škody a porušením povinnosti/​jinou škodnou událostí. Není na újmu příčinné souvislosti,​ pokud tu kromě škodné události působily i jiné faktory, ale ty odpovědnostní musí být rozhodující
-  - //Kategorie zavinění u zaměstnance//​ (**POZOR!** Pouze u zaměstnance!). U ZLe se v zásadě nevyžaduje. Úmysl (přímý x nepřímý) a nedbalost (vědomá × nevědomá – vědět mohl a měl). Platí, že je to poškozený,​ kdo prokazuje, že mu vznikla škoda a že odpovědný subjekt porušil své povinnosti/​nastala škodná událost a že je tu přímá souvislost. Zavinění je otázkou vědomí a vůle, zkoumáme vnitřní vztah subjektu k jeho jednání, tedy co subjekt chtěl a co věděl. Presumované zavinění – všude tam, kde se prokáže, že vznikla škoda a došlo k porušení povinnosti, se předpokládá,​ že jednání bylo zaviněno ale pouze v rámci nedbalosti (úmyslné zavinění musí prokázat ten, jehož právo bylo porušeno). Zavinění se prokazuje podle projevů člověka.+  - //Kategorie zavinění u zaměstnance//​ (**POZOR!** Pouze u zaměstnance!). U ZLe se v zásadě nevyžaduje. Úmysl (přímý x nepřímý) a nedbalost (vědomá × nevědomá – vědět mohl a měl). Platí, že je to poškozený,​ kdo prokazuje, že mu vznikla škoda a že odpovědný subjekt porušil své povinnosti/​nastala škodná událost a že je tu příčinná ​souvislost. Zavinění je otázkou vědomí a vůle, zkoumáme vnitřní vztah subjektu k jeho jednání, tedy co subjekt chtěl a co věděl. Presumované zavinění – všude tam, kde se prokáže, že vznikla škoda a došlo k porušení povinnosti, se předpokládá,​ že jednání bylo zaviněno ale pouze v rámci nedbalosti (úmyslné zavinění musí prokázat ten, jehož právo bylo porušeno). Zavinění se prokazuje podle projevů člověka.
  
 ===== Odpovědnost zaměstnance za škodu ===== ===== Odpovědnost zaměstnance za škodu =====
Řádek 93: Řádek 88:
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 397 - 420.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 397 - 420.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code