Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-32 [2012/12/18 12:23]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-32 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 32. Další právní vztahy účasti na práci ====== ====== 32. Další právní vztahy účasti na práci ======
 +  * **POZOR!** V části otázky zabývající se některými druhy DPVÚnP je v učebnici uvedena řada paragrafů a příkladů. Ke zkoušce by mělo stačit uvést pouze druh vztahu jednotlivých předpisů k ZPr a ilustrativně,​ co a jak je v nich rozdílně upraveno (pozn. P. V.)
 +
 ===== Třídění právních vztahů účasti na práci ===== ===== Třídění právních vztahů účasti na práci =====
   * Dělení má praktický význam: dle zařazení urč. PPV pod jednu z níže uvedených skupin určí, čím se PPV řídí (např. jen ZPr a popř. subs. OZ nebo i zvl. předpisy)   * Dělení má praktický význam: dle zařazení urč. PPV pod jednu z níže uvedených skupin určí, čím se PPV řídí (např. jen ZPr a popř. subs. OZ nebo i zvl. předpisy)
Řádek 39: Řádek 41:
 == Pracovní vztahy mezi družstvem a jeho členy == == Pracovní vztahy mezi družstvem a jeho členy ==
   * **§5 odst. 3 ZPr: princip subsidiarity**   * **§5 odst. 3 ZPr: princip subsidiarity**
-  * Stanovy družstva stanovují např. vstupní podmínky, ale nesmí to odporovat pracovněprávním předpisům,​ pouze pokud by byla pro člena výhodnější (tato „výsada“ odchylné úpravy pro družstva již v době kogentního obsahu ZPr)+  * Stanovy družstva stanovují např. vstupní podmínky, ale nesmí to odporovat pracovněprávním předpisům,​ pouze pokud by byla pro člena výhodnější (tato „výsada“ odchylné úpravy pro družstva již v době kogentního obsahu ZPr 1965)
   * Není-li zvláštní úprava ve stanovách uvedena, platí pracovněprávní předpisy   * Není-li zvláštní úprava ve stanovách uvedena, platí pracovněprávní předpisy
 +  * Část stanov družstva, která by odporovala pracovněprávním předpisům a byla by pro členy družstva méně výhodná, by byla **neplatná**
   * Družstva možnosti odchylných úprav příliš nevyužívají (s liberalizací pracovněprávních předpisů tato výhoda i ztrácí na významu)   * Družstva možnosti odchylných úprav příliš nevyužívají (s liberalizací pracovněprávních předpisů tato výhoda i ztrácí na významu)
  
Řádek 46: Řádek 49:
   * Působnost ZPr na tyto do 31.12.2011 založena na **§5 odst. 4** (**princip přímé půs. a delegace**)   * Působnost ZPr na tyto do 31.12.2011 založena na **§5 odst. 4** (**princip přímé půs. a delegace**)
   * Nicméně zvláštní předpisy nyní často obsahují jakýsi „zpětný“ odkaz na ZPr na **§5 odst. 4** (viz níže)   * Nicméně zvláštní předpisy nyní často obsahují jakýsi „zpětný“ odkaz na ZPr na **§5 odst. 4** (viz níže)
-  * Dále se tyto PPV řídí **//​zákonem č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství//​**,​ **§18 odst. 6**: PP státních zástupců se řídí ZPr, pokud zákon o státním zastupitelství nestanoví jinak:+  * Dále se tyto PPV řídí **//​zákonem č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství//​**,​ **§18 odst. 6**: prac. poměr ​státních zástupců se řídí ZPr, pokud zákon o státním zastupitelství nestanoví jinak:
     * Odchylně od ZPr upravuje zejm. předpoklady vzniku PP, otázky změny a skončení PP, značné nároky na pracovní kázeň, ...     * Odchylně od ZPr upravuje zejm. předpoklady vzniku PP, otázky změny a skončení PP, značné nároky na pracovní kázeň, ...
-    * Obdobné platí u justičních čekatelů (**§ 109 a násl. ​SSZ**) a právních čekatelů (**§ 33 a násl. ​ZSZ**) <- ZPr se na ně vztahuje, pokud v uvedených zákonech není něco jiného+    * Obdobné platí u justičních čekatelů (**§ 109 a násl. ​zák. o soudech a soudcích**) a právních čekatelů (**§ 33 a násl. ​zák. o st. zastupitelství**) → ZPr se na ně vztahuje, pokud v uvedených zákonech není něco jiného
  
 == Pracovněprávní vztahy akademických pracovníků vysokých škol == == Pracovněprávní vztahy akademických pracovníků vysokých škol ==
-  * Půs. ZPr **do 31.12.2011 založena na § 5 odst. 5 ZP** (výslovně **subsidiární** použití ZPr na PPV akademických ​pracovníků VŠ) +  * Půs. ZPr **do 31.12.2011 založena na § 5 odst. 5 ZP** (výslovně **subsidiární** použití ZPr na PPV ak. pracovníků VŠ) 
-  * Nyní (od 1.1.2012) není upraven vztah ZPr a zvl. předpisu, t.j. **//zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách//​** (ZVŠ) ani v jednom z uvedených předpisů + od 1.1.2012 byla z textu ZVŠ vypuštěna výrazná odchylka pro sjednávání PP ak. pracovníků na dobu určitou ​-> přesto je možné i nyní identifikovat pár odchylek pr. úpravy PPV ak. pracovníků VŠ -> lze říci, že vztah ZPr a ZVŠ je i nadále subsidiární:​+  * Nyní (od 1.1.2012) není upraven vztah ZPr a zvl. předpisu, t.j. **//zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách//​** (ZVŠ) ani v jednom z uvedených předpisů + od 1.1.2012 byla z textu ZVŠ vypuštěna výrazná odchylka pro sjednávání PP ak. pracovníků na dobu určitou ​→ přesto je možné i nyní identifikovat pár odchylek pr. úpravy PPV ak. pracovníků VŠ → lze říci, že vztah ZPr a ZVŠ je i **nadále subsidiární**:
     * **§ 76 ZVŠ**: Na žádost ak. pr. se mu poskytne __tvůrčí volno__ v délce 6 měsíců jednou za 7 let (nebrání-li tomu okolnosti týkající se plnění vzd. úkolů VŠ apod.) a náleží mu za toto mzda     * **§ 76 ZVŠ**: Na žádost ak. pr. se mu poskytne __tvůrčí volno__ v délce 6 měsíců jednou za 7 let (nebrání-li tomu okolnosti týkající se plnění vzd. úkolů VŠ apod.) a náleží mu za toto mzda
     * **§ 77 ZVŠ**: Místa ak. pr. na veřejné VŠ se obsazují __výběrovým řízením__ (lze upustit při opakovaném sjednání PP s ak. pr. na stejné místo)     * **§ 77 ZVŠ**: Místa ak. pr. na veřejné VŠ se obsazují __výběrovým řízením__ (lze upustit při opakovaném sjednání PP s ak. pr. na stejné místo)
-    * **§ 70**: Vymezen __okruh ak. pr.__: ZCi, kteří vykonávají pedagog., vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost (profesoři,​ docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a další prac., kt. se podílejí na výše uvedených činnostech) ​-> tito plní na VŠ funkci učitelů + vedle nich se mohou na výuce podílet další odb. pracovníci na základě dohod mimo PP (+ dle vn. předpisů určit postavení hostujících profesorů)+    * **§ 70**: Vymezen __okruh ak. pr.__: ZCi, kteří vykonávají pedagog., vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost (profesoři,​ docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a další prac., kt. se podílejí na výše uvedených činnostech) ​→ tito plní na VŠ funkci učitelů + vedle nich se mohou na výuce podílet další odb. pracovníci na základě dohod mimo PP (+ dle vn. předpisů určit postavení hostujících profesorů)
     * **§ 6 odst. 1 písm. g) ZVŠ**: __PPV a určování počtu ak. pr. a ost. ZCů do samostatné půs. veřejné VŠ__ (stejně jako její vn. organizace, počet přijatých,​ organizace studia apod.)     * **§ 6 odst. 1 písm. g) ZVŠ**: __PPV a určování počtu ak. pr. a ost. ZCů do samostatné půs. veřejné VŠ__ (stejně jako její vn. organizace, počet přijatých,​ organizace studia apod.)
     * **§ 17 odst. 1 ZVŠ**: Mezi __vnitřní př. VŠ__ patří mj. vnitřní mzdový předpis a řád výběrového řízení pro obsazování míst ak. pr.      * **§ 17 odst. 1 ZVŠ**: Mezi __vnitřní př. VŠ__ patří mj. vnitřní mzdový předpis a řád výběrového řízení pro obsazování míst ak. pr. 
Řádek 64: Řádek 67:
   * **Vztah subsidiarity** vyjádřen přímo ve zvl. předpise: **//zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků//** (upravuje PP a vzdělávání úř.)   * **Vztah subsidiarity** vyjádřen přímo ve zvl. předpise: **//zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků//** (upravuje PP a vzdělávání úř.)
   * **§1 odst. 2**: „Na PPV úředníků územních samosprávných celků se vztahuje ZPr, nestanoví-li tento zákon jinak.“   * **§1 odst. 2**: „Na PPV úředníků územních samosprávných celků se vztahuje ZPr, nestanoví-li tento zákon jinak.“
-  * Úředník: ZC ÚSC podílející se na výkonu správních činností zařazený do OÚ, MÚ, magistrátu statut. města nebo úz. čl. statut. města, úřadu městského obvodu nebo městské části, KÚ, magistrátu ​Prahy nebo úřadu části Prahy+  * Úředník: ZC ÚSC podílející se na výkonu správních činností zařazený do OÚ, MÚ, magistrátu statut. města nebo úz. čl. statut. města, úřadu městského obvodu nebo městské části, KÚ, Magistrátu ​Prahy nebo úřadu ​m. části Prahy
   * Výše uvedený zákon upravuje (odchylně od ZPr) např.: ​   * Výše uvedený zákon upravuje (odchylně od ZPr) např.: ​
     * **§ 4**: Předpoklady pro __vznik PP__ (bezúhonnost,​ 18 let)     * **§ 4**: Předpoklady pro __vznik PP__ (bezúhonnost,​ 18 let)
Řádek 76: Řádek 79:
  
 == Pracovněprávní vztahy členů posádek plavidel provozujících námořní plavbu == == Pracovněprávní vztahy členů posádek plavidel provozujících námořní plavbu ==
-  * **Vztah subsidiarity**:​ PPV členů posádek se dle **§ 68** **//zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě//** řídí ZPr, pokud ZNP nestanoví jinak+  * **Vztah subsidiarity**:​ PPV členů posádek se dle **§ 68** **//zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě//​** ​(ZNP) řídí ZPr, pokud ZNP nestanoví jinak
   * Odchylky od ZPr:   * Odchylky od ZPr:
-    * **§ 62**: Členem posádky jen osoba __nejméně 18 let__ stará (v den nalodění),​ služba na lodi pouze na zákl. ​__pracovní ​smlouvy s provozovatelem lodi__, není možné sjednat zkušebku ​(=není možný výkon vedlejší činnosti člena posádky) +    * **§ 62**: Členem posádky jen osoba __nejméně 18 let__ stará (v den nalodění),​ služba na lodi pouze na zákl. ​__prac. ​smlouvy s provozovatelem lodi__, není možné sjednat zkušebkunení možný výkon vedlejší činnosti člena posádky) 
-    * oblast ​pracovní doby (§ 60: strážní služba), pracovní kázně aj. (převedení na jinou práci v případě ohrožení bezpečnosti osob, § 34: povinnost řídit se příkazy velitele, ...)+    * Oblast ​pracovní doby (§ 60: strážní služba), pracovní kázně aj. (převedení na jinou práci v případě ohrožení bezpečnosti osob, § 34: povinnost řídit se příkazy velitele, ...)
     * **§ 64**: __Odstupné__ v případě skončení PP sjednaného na dobu určitou __z důvodu ztroskotání__ lodi ve výši dvojnásobku měsíčního výdělku     * **§ 64**: __Odstupné__ v případě skončení PP sjednaného na dobu určitou __z důvodu ztroskotání__ lodi ve výši dvojnásobku měsíčního výdělku
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 157 - 167.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 157 - 167.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code