Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


32. Další právní vztahy účasti na práci

 • POZOR! V části otázky zabývající se některými druhy DPVÚnP je v učebnici uvedena řada paragrafů a příkladů. Ke zkoušce by mělo stačit uvést pouze druh vztahu jednotlivých předpisů k ZPr a ilustrativně, co a jak je v nich rozdílně upraveno (pozn. P. V.)

Třídění právních vztahů účasti na práci

 • Dělení má praktický význam: dle zařazení urč. PPV pod jednu z níže uvedených skupin určí, čím se PPV řídí (např. jen ZPr a popř. subs. OZ nebo i zvl. předpisy)
 1. ZÁKLADNÍ PPV: § 3 ZPr, tato skupina tvořena prac. poměry a PPV založenými dohodami o pracích konaných mimo prac. poměr (DPP, DPČ)
 2. SOUVISEJÍCÍ PPV: doplňují základní, napomáhají jejich realizaci; veřejnoprávní (zabezpečování zaměstnanosti apod.) i soukromoprávní charakter (sankční vztah při odp. za škodu)
 3. DALŠÍ PRÁVNÍ VZTAHY ÚČASTI NA PRÁCI (jakoby se samostatně vydělující skupina pr. vztahů - specifickou úpravou věcné působnosti ZPr na tyto vztahy)
 • V těch nalezneme jak základní, tak i související vztahy
 • Společný znak: nejsou upraveny jen ZPr (popř. subsidiárně OZ) a souvisejícími předpisy, ale také jinými (ne pracovněprávními) předpisy → působnost ZPr se vztahuje pouze, pokud to výslovně stanoví (přímá půs.) nebo to stanoví zvl. předpis (delegovaná půs.), popř. pokud zvl. předpis nestanoví jinak (subsidiární půs.)
 • Patří sem PPV uvedené v §5 ZPr + široká množina vztahů, které po novele 365/2011 Sb. (od 1.1.2012) již nejsou výslovně zmíněny v ZPr (viz níže)
  • Odst. 1 a 2: působnost ZPr na PPV z výkonu veřejné funkce
  • Odst. 3: PPV mezi družstvem a jeho členy
  • Odst. 4 a 5: zákonodárci se nedařilo držet odst. v aktuální podobě → nejednalo se tedy vždy o úplný výčet těchto vztahů; vypuštění odst. 4 a 5 nemá mít za následek konec působení ZPr na tyto vztahy nebo změnu charakteru těchto PPV → lze je tedy i přesto zařadit do skupiny dalších právních vztahů účasti na práci

Novela 365/2011 Sb. zrušila násl. odst. 4 a 5:

 • (4) Na pracovněprávní vztahy justičních čekatelů, státních zástupců, právních čekatelů a na zaměstnance vykonávající ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti podle služebního zákona, se tento zákon vztahuje, jen pokud to výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní právní předpisy.
 • (5) Pracovněprávní vztahy čekatelů připravujících se na výkon státní služby, úředníků územních samosprávných celků, akademických pracovníků vysokých škol, pedagogických pracovníků, ředitelů veřejných výzkumných institucí, velitelů plavidel a členů posádek plavidel provozujících námořní plavbu, zaměstnanců v Probační a mediační službě, advokátů vykonávajících advokacii v pracovním poměru, asistentů soudců, asistentů státních zástupců, veřejného ochránce práv, zástupce veřejného ochránce práv, finančního arbitra, zástupce finančního arbitra, notářských kandidátů, notářských koncipientů, exekutorských kandidátů, exekutorských koncipientů a advokátních koncipientů se řídí tímto zákonem, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
 • Obsahem dalších pr. vzt. účasti na práci je (stejně jako u zákl. PPV, které se řídí pouze ZPr) pracovní závazek. ALE četná specifika DPVÚnP najdeme především v oblasti souboru dalších vzájemných práv a povinností účastníků PPV. Např. u subjektů – musí splňovat navíc urč. podmínky jako složení slibu, dosažení věku; u obsahu – modifikace oproti „vyváženosti“ základního PPV. Nejčastěji ve prospěch ZLe; např. vyšší nároky na osobní vlastnosti ZCe, větší míra podřízenosti)
 • Objekt DPVÚnP je víceméně shodný s objektem zákl. PPV, kterým je výkon práce: ALE ten je ale u DPVÚnP modifikován působností jiných norem než těch PPr (normami TP, SprP) → proto DPVÚnP někdy nazývány smíšené PPV

Vztah ZPr k pramenům právní úpravy DPVÚnP

 • Pokud je pr. vztah upraven více normami → třeba stanovit interpretační pravidla, V ZPr najdeme aplikační pravidla určující působnost ZPr na DPVÚnP
 • Vztah vyplývá z vymezení věcné působnosti, která se člení následovně:
 1. Přímá působnost ZPr: pr. vztahy se řídí přímo ZPr, pokud to sám stanoví („… se tento zákon vztahuje, pokud to výslovně stanoví…“) - např. § 5 (1) ZPr (kde najdeme jak přímou, tak delegovanou půs.)
 2. Delegovaná (odvozená) působnost ZPr: pr. vztahy se řídí ZPr tehdy, pokud na něj odkážou jiné pr. normy („… pokud to stanoví zvláštní právní předpisy…“) - § 5 (1) ZPr
 3. Subsidiární (podpůrná) působnost ZPr: pr. vztahy se řídí ZPr, pokud v jiné pr. normě není obsažena zvláštní pr. úprava („… nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak…“) - § 5 (3) ZPr

Některé druhy dalších právních vztahů účasti na práci

Vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce
 • Znaky veř. fce v ZPr: plnění povinností z ní vyplývající, vymezena funkčním nebo časovým obdobím, obsazována na základě přímé nebo nepřímé volby nebo jmenováním dle zvl. pr. předpisů + demonstrativní výčet případů výkonu VF (v § 201 (2) ZPr - poslanec, senátor, člen zastupitelstva územního sampsprávného celku, přísedícího u soudu…)
  • Za výkon VF v tomto smyslu nelze považovat výkon funkce (člena) statutárního orgánů obch. spol.
  • Na ZCe, který vykonává VF vedle plnění povinností vyplývajících z prac. poměru (tzv. krátkodobé uvolnění), pamatuje ZPr zvláštním ustanovením v oblasti překážek v práci z důvodů obecného zájmu, když takovému ZCi může být z důvodu výkonu VF poskytnuto pracovní volno (bez náhrady mzdy nebo platu) v rozsahu nejvýše 20 pracovních dnů (směn) v kalendářním roce (§ 201 (3) ZPr)
 • Dle §5 odst. 1 se ZPr na výkon VF vztahuje přímo, popř. na základě delegace
 • Výkon VF v zásadě nezakládá PPV; pouze menšina je vykonávána v prac. poměru → tyto vztahy se řídí §5 odst. 2 ZPr
Pracovní vztahy mezi družstvem a jeho členy
 • §5 odst. 3 ZPr: princip subsidiarity
 • Stanovy družstva stanovují např. vstupní podmínky, ale nesmí to odporovat pracovněprávním předpisům, pouze pokud by byla pro člena výhodnější (tato „výsada“ odchylné úpravy pro družstva již v době kogentního obsahu ZPr 1965)
 • Není-li zvláštní úprava ve stanovách uvedena, platí pracovněprávní předpisy
 • Část stanov družstva, která by odporovala pracovněprávním předpisům a byla by pro členy družstva méně výhodná, by byla neplatná
 • Družstva možnosti odchylných úprav příliš nevyužívají (s liberalizací pracovněprávních předpisů tato výhoda i ztrácí na významu)
Pracovněprávní vztahy justičních čekatelů, státních zástupců a právních čekatelů
 • Působnost ZPr na tyto do 31.12.2011 založena na §5 odst. 4 (princip přímé půs. a delegace)
 • Nicméně zvláštní předpisy nyní často obsahují jakýsi „zpětný“ odkaz na ZPr na §5 odst. 4 (viz níže)
 • Dále se tyto PPV řídí zákonem č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, §18 odst. 6: prac. poměr státních zástupců se řídí ZPr, pokud zákon o státním zastupitelství nestanoví jinak:
  • Odchylně od ZPr upravuje zejm. předpoklady vzniku PP, otázky změny a skončení PP, značné nároky na pracovní kázeň, …
  • Obdobné platí u justičních čekatelů (§ 109 a násl. zák. o soudech a soudcích) a právních čekatelů (§ 33 a násl. zák. o st. zastupitelství) → ZPr se na ně vztahuje, pokud v uvedených zákonech není něco jiného
Pracovněprávní vztahy akademických pracovníků vysokých škol
 • Půs. ZPr do 31.12.2011 založena na § 5 odst. 5 ZP (výslovně subsidiární použití ZPr na PPV ak. pracovníků VŠ)
 • Nyní (od 1.1.2012) není upraven vztah ZPr a zvl. předpisu, t.j. zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (ZVŠ) ani v jednom z uvedených předpisů + od 1.1.2012 byla z textu ZVŠ vypuštěna výrazná odchylka pro sjednávání PP ak. pracovníků na dobu určitou → přesto je možné i nyní identifikovat pár odchylek pr. úpravy PPV ak. pracovníků VŠ → lze říci, že vztah ZPr a ZVŠ je i nadále subsidiární:
  • § 76 ZVŠ: Na žádost ak. pr. se mu poskytne tvůrčí volno v délce 6 měsíců jednou za 7 let (nebrání-li tomu okolnosti týkající se plnění vzd. úkolů VŠ apod.) a náleží mu za toto mzda
  • § 77 ZVŠ: Místa ak. pr. na veřejné VŠ se obsazují výběrovým řízením (lze upustit při opakovaném sjednání PP s ak. pr. na stejné místo)
  • § 70: Vymezen okruh ak. pr.: ZCi, kteří vykonávají pedagog., vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost (profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a další prac., kt. se podílejí na výše uvedených činnostech) → tito plní na VŠ funkci učitelů + vedle nich se mohou na výuce podílet další odb. pracovníci na základě dohod mimo PP (+ dle vn. předpisů určit postavení hostujících profesorů)
  • § 6 odst. 1 písm. g) ZVŠ: PPV a určování počtu ak. pr. a ost. ZCů do samostatné půs. veřejné VŠ (stejně jako její vn. organizace, počet přijatých, organizace studia apod.)
  • § 17 odst. 1 ZVŠ: Mezi vnitřní př. VŠ patří mj. vnitřní mzdový předpis a řád výběrového řízení pro obsazování míst ak. pr.
  • § 24 odst. 1 písm. c) ZVŠ: Právo rozhodovat nebo jednat jménem v. VŠ v PPV mají orgány fakulty
  • § 25 ZVŠ: Samosprávné akademické orgány fakulty jsou: ak. senát, děkan, vědecká rada, disciplinární komise, tajemník; akademická obec fakulty: ak. pr. + studenti
Pracovněprávní vztahy úředníků územních samosprávných celků
 • Vztah subsidiarity vyjádřen přímo ve zvl. předpise: zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (upravuje PP a vzdělávání úř.)
 • §1 odst. 2: „Na PPV úředníků územních samosprávných celků se vztahuje ZPr, nestanoví-li tento zákon jinak.“
 • Úředník: ZC ÚSC podílející se na výkonu správních činností zařazený do OÚ, MÚ, magistrátu statut. města nebo úz. čl. statut. města, úřadu městského obvodu nebo městské části, KÚ, Magistrátu Prahy nebo úřadu m. části Prahy
 • Výše uvedený zákon upravuje (odchylně od ZPr) např.:
  • § 4: Předpoklady pro vznik PP (bezúhonnost, 18 let)
  • § 5: Předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu (min. 3 roky praxe)
  • § 6: Uzavření pracovní smlouvy musí předcházet (až na výjimky) veřejná výzva
  • § 7: Podmínka výběrového řízení (např. u vedoucího úřadu)
  • § 10: Při sjednání PP na dobu určitou musí být uveden důvod, pro který nebyl sjednán PP na neurčitou
  • § 11: Převedení na jinou práci z důvodů v zákoně uvedených
  • § 12: Odvolání z urč. funkce jen z důvodů v zákoně uvedených
  • § 13: Další odstupné, které náleží úředníkům vedle toho z § 67 a 68 ZPr
Pracovněprávní vztahy členů posádek plavidel provozujících námořní plavbu
 • Vztah subsidiarity: PPV členů posádek se dle § 68 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě (ZNP) řídí ZPr, pokud ZNP nestanoví jinak
 • Odchylky od ZPr:
  • § 62: Členem posádky jen osoba nejméně 18 let stará (v den nalodění), služba na lodi pouze na zákl. prac. smlouvy s provozovatelem lodi, není možné sjednat zkušebku, není možný výkon vedlejší činnosti člena posádky)
  • Oblast pracovní doby (§ 60: strážní služba), pracovní kázně aj. (převedení na jinou práci v případě ohrožení bezpečnosti osob, § 34: povinnost řídit se příkazy velitele, …)
  • § 64: Odstupné v případě skončení PP sjednaného na dobu určitou z důvodu ztroskotání lodi ve výši dvojnásobku měsíčního výdělku

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 157 - 167.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code