Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-31 [2012/12/16 15:45]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-31 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 16: Řádek 16:
     - Směrnice 77/187/EHS byla novelizována v roce 1998 směrnicí 98/50/ES     - Směrnice 77/187/EHS byla novelizována v roce 1998 směrnicí 98/50/ES
     - V roce 2001 byla předchozí směrnice zrušena a nahrazena směrnicí 2001/23/ES     - V roce 2001 byla předchozí směrnice zrušena a nahrazena směrnicí 2001/23/ES
-    - výraznou roli zde hraje judikatura ESD/SDEU – např. případ **Spijkers** (C-24/85), **Schmidt** (C-392/92), Ayse Süzen (C–13/​95),​ Dietmar Klarenberg v. Ferrotron Technologies GmbH (C-466/07) – judikatura zde zejména vykládala termín převod, při kterém k přechodu dochází, protože v mnoha případech v praxi nebylo jasné, zda-li jde již o převod či ne (podle posledně jmenovaného rozsudku jde o převod nejen při prodeji podniku či jeho části, ale i o převod vybraných obchodních aktivit)+    - výraznou roli zde hraje judikatura ESD/SDEU – např. případ **Spijkers** (C-24/​85) ​- zde vyjádřena poprvé podmínka převodu hospodářské jednotky a stanoveny další dílčí předpokladykteré je třeba naplnit 
 +      * **Schmidt** (C-392/​92) ​- odklon od judikatury Spijkersšírší výklad případů, kdy dochází k převodu práv a povinností. Po tomto (kritizovaném) rozhodnutí se SDEU přiklonil postupně zpět na stranu původní judikatury Spijkers. České pojetí a judikatura ale i nadále setrvala u této judikatury Schmidt 
 +      * Dále judikáty ​Ayse Süzen (C–13/​95),​ Dietmar Klarenberg v. Ferrotron Technologies GmbH (C-466/07) – judikatura zde zejména vykládala termín převod, při kterém k přechodu dochází, protože v mnoha případech v praxi nebylo jasné, zda-li jde již o převod či ne (podle posledně jmenovaného rozsudku jde o převod nejen při prodeji podniku či jeho části, ale i o převod vybraných obchodních aktivit)
   * Čl. 1 směrnice 2001/23/ES definuje převod jako **převod hospodářské jednotky, která si zachovává svou identitu** (...) – právě kritérium převodu hospodářské jednotky zaznamenalo dynamický vývoj v rámci judikatury ESD/SDEU   * Čl. 1 směrnice 2001/23/ES definuje převod jako **převod hospodářské jednotky, která si zachovává svou identitu** (...) – právě kritérium převodu hospodářské jednotky zaznamenalo dynamický vývoj v rámci judikatury ESD/SDEU
     * ČR transponovala obsah směrnic do svého právního řádu již v roce 2001 a to novelou ZP č. 155/2000 Sb.     * ČR transponovala obsah směrnic do svého právního řádu již v roce 2001 a to novelou ZP č. 155/2000 Sb.
Řádek 26: Řádek 28:
   * **Okamžik přechodu** ​   * **Okamžik přechodu** ​
       - §338 odst. 1 stanoví, že k přechodu může dojít **jen v případech výslovně stanovených v ZPr nebo zvl. pr. předpisech**       - §338 odst. 1 stanoví, že k přechodu může dojít **jen v případech výslovně stanovených v ZPr nebo zvl. pr. předpisech**
-      - Dále je stanoveno, že dochází-li k převodu činnosti ZLe nebo části činnosti ZLe nebo převodu úkolů ZLe anebo jejich části k jinému ZLi (co jsou úkoly nebo činnosti ZLe specifikuje § 338 odst. 3 ZPr – jsou to zejména úkoly související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb atd.), přecházejí práva a povinnosti z PPV v plném rozsahu na přejímajícího ZLe (§338 odst. 2)  +      - Dále je stanoveno, že //dochází-li k převodu činnosti ZLe nebo části činnosti ZLe nebo převodu úkolů ZLe anebo jejich části k jinému ZLi (co jsou úkoly nebo činnosti ZLe specifikuje ​**§ 338 odst. 3 ZPr** – jsou to zejména úkoly související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb atd.), přecházejí práva a povinnosti z PPV v plném rozsahu na přejímajícího ZLe// (§338 odst. 2) - to je širší pojetí, než ve směrnici 2001/23/ES, která obsahuje podmínku převodu hospodářské jednotky, která si zachovává svou identitu. Toto širší pojetí v českém ZPr odpovídá spíše překonané judikatuře ESD ve věci Schmidt. Je ale v souladu se směrnicí, protože je pro ZCe příznivější 
-  * Převodem se rozumí změna PO či FO odpovědné v právním slova smyslu za činnost dosavadního ZLe, a to bez ohledu na to, jaký je právní důvod převodu, a na to zda na nabyvatele byla převedena vlastnická práva – k přechodu práv a povinností dojde tedy i v případě nájmu podniku či jeho části+  * Převodem se rozumí změna PO či FO odpovědné v právním slova smyslu za činnost dosavadního ZLe (přejímajícím ZLem je pak PO nebo FO, způsobilá jako ZL pokračovat v plnění úkolů nebo činností dosavadního ZLe nebo v činnosti obdobného druhu), a to bez ohledu na to, jaký je právní důvod převodu, a na to zda na nabyvatele byla převedena vlastnická práva – k přechodu práv a povinností dojde tedy i v případě nájmu podniku či jeho části
   * K přechodu může dojít i zrušením ZLe jeho rozdělením (§ 341 odst. 1) – v tomto případě orgán, který rozhodl o rozdělení,​ povinen určit, který z nově vzniklých ZLů přejímá od ZLe dosavadního práva a povinnosti   * K přechodu může dojít i zrušením ZLe jeho rozdělením (§ 341 odst. 1) – v tomto případě orgán, který rozhodl o rozdělení,​ povinen určit, který z nově vzniklých ZLů přejímá od ZLe dosavadního práva a povinnosti
-  * Ruší-li se ZL (§341 odst. 2), orgán, který o zrušení rozhodl, určí, který ZL uspokojí nároky ZCů + dochází-li k likvidaci, postupuje se podle zvl. pr. předpisu (např. ObchZ)  ​+  * Ruší-li se ZL (§ 341 odst. 2), orgán, který o zrušení rozhodl, určí, který ZL uspokojí nároky ZCů + dochází-li k likvidaci, postupuje se podle zvl. pr. předpisu (např. ObchZ)  ​
   * Zde je ještě nutno zmínit dvě skutečnosti: ​   * Zde je ještě nutno zmínit dvě skutečnosti: ​
-    * § 51a – byla-li výpověď ZCe podána v souvislosti s přechodem práv a povinností nebo přechodu výkonu práv a povinností,​ platí, že prac. poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu nebo účinnosti přechodu výkonu (v tomto případě tak může být výpovědní lhůta zkrácena z minimální délky 2 měsíců – viz § 51)+    * § 51a (nově od 1.1.2012) ​– byla-li výpověď ZCe podána v souvislosti s přechodem práv a povinností nebo přechodu výkonu práv a povinností,​ platí, že prac. poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu nebo účinnosti přechodu výkonu (v tomto případě tak může být výpovědní lhůta zkrácena z minimální délky 2 měsíců – viz § 51)
       * Nutno dodat, že toto opatření může mít na nabyvatele negativní dopad, neboť do poslední chvíle nemá jistotu ohledně počtu pracovníků,​ kteří k němu přecházejí       * Nutno dodat, že toto opatření může mít na nabyvatele negativní dopad, neboť do poslední chvíle nemá jistotu ohledně počtu pracovníků,​ kteří k němu přecházejí
       * § 338 odst. 4 – práva a povinnosti dosavadního ZLe vůči ZCům, jejichž PPV do dne převodu zanikly, zůstávají nedotčeny, pokud zvl. pr. předpis nestanoví jinak       * § 338 odst. 4 – práva a povinnosti dosavadního ZLe vůči ZCům, jejichž PPV do dne převodu zanikly, zůstávají nedotčeny, pokud zvl. pr. předpis nestanoví jinak
Řádek 37: Řádek 39:
 ===== Informování zaměstnanců ===== ===== Informování zaměstnanců =====
   * Čl. 7 směrnice 2001/23/ES stanoví povinnost převodce i nabyvatele informovat ZCe v dostatečném předstihu před převodem, tato povinnost je v ZPr upravena v § 339   * Čl. 7 směrnice 2001/23/ES stanoví povinnost převodce i nabyvatele informovat ZCe v dostatečném předstihu před převodem, tato povinnost je v ZPr upravena v § 339
-  * Koncepční novela přinesla zpřesnění dostatečného předstihu, za který je nyní považováno **minimálně 30 dní** před přechodem práv a povinností  +  * Koncepční novela přinesla zpřesnění dostatečného předstihu, za který je nyní považováno **nejpozději 30 dní** před přechodem práv a povinností  
-  * v této lhůtě jsou původní i přejímající ZL povinni o přechodu informovat odborovou organizaci a radu zaměstnanců (nepůsobí-li u ZLe odborová organizace ani RZ, jsou dosavadní ZL a přejímající ZL povinni informovat ZCe, kteří budou převodem přímo dotčeni) a dále projednat: ​+  * v této lhůtě jsou původní i přejímající ZL povinni o přechodu informovat odborovou organizaci a radu zaměstnanců (nepůsobí-li u ZLe odborová organizace ani RZ, jsou dosavadní ZL a přejímající ZL povinni ​ve stejné lhůtě ​informovat ZCe, kteří budou převodem přímo dotčeni) a dále projednat: ​
     * Stanovené nebo navrhované datum převodu     * Stanovené nebo navrhované datum převodu
     * Důvody převodu     * Důvody převodu
Řádek 52: Řádek 54:
  
   * **Smrtí fyzické osoby**, která je ZLem, zaniká základní PPV (§ 48 odst. 4). Toto pravidlo se neuplatní při pokračování v živnosti.   * **Smrtí fyzické osoby**, která je ZLem, zaniká základní PPV (§ 48 odst. 4). Toto pravidlo se neuplatní při pokračování v živnosti.
-  * nehodlá-li oprávněná osoba pokračovat v živnosti podle živnostenského zák. pokračovat,​ zaniká základní PPV marným uplynutím lhůty 3 měsíců ode dne smrti ZLe (§ 342 odst. 1)+  * Nehodlá-li oprávněná osoba pokračovat v živnosti podle živnostenského zák. pokračovat,​ zaniká základní PPV marným uplynutím lhůty 3 měsíců ode dne smrti ZLe (§ 342 odst. 1)
  
  
 ===== Ustanovení §343 - §345a ===== ===== Ustanovení §343 - §345a =====
   * Tato ustanovení upravují problematiku přechodu výkonu práv a povinností z PPV ZCů organizačních složek státu (pokud vystupuje v PPV stát, pak za něj jedná a práva a povinnosti vykonává organizační složka státu, která jménem státu v základním PPV ZCe zaměstnává) – tuto problematiku je třeba oddělovat od předchozího dílu (§ 338 - § 342), kde je upraven přechod práv a povinností,​ nikoliv pouze přechod jejich výkonu   * Tato ustanovení upravují problematiku přechodu výkonu práv a povinností z PPV ZCů organizačních složek státu (pokud vystupuje v PPV stát, pak za něj jedná a práva a povinnosti vykonává organizační složka státu, která jménem státu v základním PPV ZCe zaměstnává) – tuto problematiku je třeba oddělovat od předchozího dílu (§ 338 - § 342), kde je upraven přechod práv a povinností,​ nikoliv pouze přechod jejich výkonu
-  * Na závěr je ještě nutno zmínit, že veškerý přechod se děje na základě **zásady automatického přechodu**,​ tzn., že není třeba, aby byly mezi ZCi a nabyvatelem uzavírány jakékoliv smlouvy či dohody+  * Na závěr je ještě nutno zmínit, že veškerý přechod se děje na základě **zásady automatického přechodu**,​ tzn., že není třeba, aby byly mezi ZCi a nabyvatelem uzavírány jakékoliv smlouvy či dohody ​- vychází i z dosavadní judikatury NS
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
Řádek 63: Řádek 65:
   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 162 - 171. (+ aktualizace 2012 s. 17 – 19)   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 162 - 171. (+ aktualizace 2012 s. 17 – 19)
   * Přednáška doc. Hůrky   * Přednáška doc. Hůrky
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code