Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-30 [2012/12/17 11:27]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-30 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 4: Řádek 4:
 ===== Písemnost určená zaměstnanci zaměstnavatelem ===== ===== Písemnost určená zaměstnanci zaměstnavatelem =====
   * Upraveno jak v ZPr, tak v zákoně o poštovních službách   * Upraveno jak v ZPr, tak v zákoně o poštovních službách
-  * Právní úprava doručování ZLem ZCi se nevztahuje na všechny písemnosti,​ ale jen na písemnosti týkající se vzniku, změn nebo skončení prac. poměru nebo dohod o pracích konaných mimo prac. poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího ZCe, dále důležité písemnosti týkající se odměňování (mzdový nebo platový výměr) a také záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce; +  * Právní úprava doručování ZLem ZCi se nevztahuje na všechny písemnosti,​ ale jen na písemnosti týkající se vzniku, změn nebo skončení prac. poměru nebo dohod o pracích konaných mimo prac. poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího ZCe, dále důležité písemnosti týkající se odměňování (mzdový nebo platový výměr) a také záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce 
-    * **ZPr k platnosti právního úkonu, učiněného v písemné formě, týkajícího se oblastí vyjmenovaných výše vyžaduje jeho řádné doručení, a to do vlastních rukou**+    * **ZPr k platnosti právního úkonu, učiněného v písemné formě, týkajícího se oblastí vyjmenovaných výše vyžaduje jeho řádné doručení, a to do vlastních rukou** ​- předepisuje zde zvláštní způsob doručení projevu vůle
     * Zpravidla platí, že do vlastních rukou je třeba doručit ty písemnosti,​ které jsou zvláště závažné a zasahují významně do sociální sféry ZCe (výpověď z pracovního poměru atp.). Ostatní není nutno doručit do vlastních rukou     * Zpravidla platí, že do vlastních rukou je třeba doručit ty písemnosti,​ které jsou zvláště závažné a zasahují významně do sociální sféry ZCe (výpověď z pracovního poměru atp.). Ostatní není nutno doručit do vlastních rukou
   * Písemnosti se ZCi doručují těmito způsoby a v tomto pořadí:   * Písemnosti se ZCi doručují těmito způsoby a v tomto pořadí:
Řádek 18: Řádek 18:
   * Nebyl-li ZC zastižen, i když se na místě doručení zdržuje, je __možné písemnost uložit na provozovně příslušného držitele poštovní licence__ (obvykle pošta) nebo orgánu obce (obecní/​městský úřad – v praxi ale nepřichází v úvahu, ledaže doručujícím orgánem by byl přímo obecní úřad ve správním řízení). ZC musí být vyzván písemným oznámením o neúspěšném doručení, aby si písemnost ​ do **10 pracovních dnů** (počátek doby má být na písemnosti vyznačen) vyzvedl, zároveň se uvede, kde, od kterého dne a v kterou dobu tak může učinit. V oznámení musí být poučen také o následcích odmítnutí převzetí, nebo neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení písemnosti   * Nebyl-li ZC zastižen, i když se na místě doručení zdržuje, je __možné písemnost uložit na provozovně příslušného držitele poštovní licence__ (obvykle pošta) nebo orgánu obce (obecní/​městský úřad – v praxi ale nepřichází v úvahu, ledaže doručujícím orgánem by byl přímo obecní úřad ve správním řízení). ZC musí být vyzván písemným oznámením o neúspěšném doručení, aby si písemnost ​ do **10 pracovních dnů** (počátek doby má být na písemnosti vyznačen) vyzvedl, zároveň se uvede, kde, od kterého dne a v kterou dobu tak může učinit. V oznámení musí být poučen také o následcích odmítnutí převzetí, nebo neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení písemnosti
   * __Povinnost ZLe doručit písemnost je splněna, jakmile ZC písemnost převezme.__ Jestliže si ZC uloženou písemnost nevyzvedne do 10 pracovních dnů, **považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty**; tato nedoručená písemnost se odesílajícímu ZLi vrátí. Jestliže ZC doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb znemožní tím, že poštovní zásilku obsahující písemnost odmítne převzít nebo neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti,​ považuje se písemnost za **doručenou dnem, kdy ke znemožnění doručení písemnosti došlo**. ZC musí být doručovatelem poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti a o poučení musí být proveden písemný záznam. Na písemnosti se to vyznačí a také se vrátí ZLi   * __Povinnost ZLe doručit písemnost je splněna, jakmile ZC písemnost převezme.__ Jestliže si ZC uloženou písemnost nevyzvedne do 10 pracovních dnů, **považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty**; tato nedoručená písemnost se odesílajícímu ZLi vrátí. Jestliže ZC doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb znemožní tím, že poštovní zásilku obsahující písemnost odmítne převzít nebo neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti,​ považuje se písemnost za **doručenou dnem, kdy ke znemožnění doručení písemnosti došlo**. ZC musí být doručovatelem poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti a o poučení musí být proveden písemný záznam. Na písemnosti se to vyznačí a také se vrátí ZLi
-  * (Zmaření doručení - změnil-li ZC adresu, ve lhůtě nevyzvedl apod., ale ne pokud byl např. na dovolené, kterou mu určil ZL. Za zmaření doručení písemnosti ani za odmítnutí jejího přijetí také nelze považovat skutečnost,​ že se zaměstnanec ​na výzvu nedostavil na příslušný útvar ZLe, kde mu měla být písemnost doručena)+  * (Zmaření doručení - změnil-li ZC adresu, ve lhůtě nevyzvedl apod., ale ne pokud byl např. na dovolené, kterou mu určil ZL. Za zmaření doručení písemnosti ani za odmítnutí jejího přijetí také nelze považovat skutečnost,​ že se ZC na výzvu nedostavil na příslušný útvar ZLe, kde mu měla být písemnost doručena)
  
 ===== Písemnost určená zaměstnavateli zaměstnancem ===== ===== Písemnost určená zaměstnavateli zaměstnancem =====
Řádek 30: Řádek 30:
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * HŮRKA, Petr. //Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 1.4. 2012//. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, 2012, 1007 s. ISBN 978-80-7263-727-0,​ s. 670 - 677.   * HŮRKA, Petr. //Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 1.4. 2012//. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, 2012, 1007 s. ISBN 978-80-7263-727-0,​ s. 670 - 677.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code