Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


30. Doručování písemnosti

 • § 334 - 337 ZPr

Písemnost určená zaměstnanci zaměstnavatelem

 • Upraveno jak v ZPr, tak v zákoně o poštovních službách
 • Právní úprava doručování ZLem ZCi se nevztahuje na všechny písemnosti, ale jen na písemnosti týkající se vzniku, změn nebo skončení prac. poměru nebo dohod o pracích konaných mimo prac. poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího ZCe, dále důležité písemnosti týkající se odměňování (mzdový nebo platový výměr) a také záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
  • ZPr k platnosti právního úkonu, učiněného v písemné formě, týkajícího se oblastí vyjmenovaných výše vyžaduje jeho řádné doručení, a to do vlastních rukou - předepisuje zde zvláštní způsob doručení projevu vůle
  • Zpravidla platí, že do vlastních rukou je třeba doručit ty písemnosti, které jsou zvláště závažné a zasahují významně do sociální sféry ZCe (výpověď z pracovního poměru atp.). Ostatní není nutno doručit do vlastních rukou
 • Písemnosti se ZCi doručují těmito způsoby a v tomto pořadí:
 1. Osobně (přednostně) - na pracovišti, v bytě, či kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací
  • Prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací může ZL doručit pouze tehdy, když k tomu dal ZC předem písemný souhlas a poskytl elektronickou adresu pro doručování. Tato písemnost musí mít elektronický podpis. Doručena je dnem, kdy doručení potvrdí ZC ZLi (opět s elektronickým podpisem). Pokud ZC přijetí písemnosti takto nepotvrdí do 3 dnů od jejího odeslání ZLem, nebo se písemnost vrátila jako nedoručitelná, je doručení písemnosti prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací neúčinné. ZL v takovém případě musí zvolit jiný způsob doručení písemnosti ZCi
  • Platí zde fikce: Písemnost se považuje za doručenou i tehdy, odmítne-li ZC písemnost převzít. (ZL by měl toto odmítnutí prokázat – například svědecky). Pokud předchozí dva způsoby doručení nejsou možné, pak je možno doručovat poštou
 2. Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doručuje ZL písemnosti až pokud nejsou možné výše uvedené postupy. Písemnost zasílá ZL na poslední adresu ZCe, která je mu známa. Písemnost může být doručena také jiné osobě, kterou ZC k přijetí písemnosti určil, a to výhradně na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem ZCe
  • Doručení písemnosti musí být doloženo písemným záznamem o doručení (doporučená zásilka – určená do vlastních rukou (obálka s modrým pruhem) – tzn. s dodejkou)
  • Problémem ale může být, že podle Poštovních podmínek České pošty je možné doručení osobě odlišné od adresáta, aniž by k tomu byla vyžadována výlučně plná moc s úředním ověřením podpisu zmocnitele; proto se doporučuje doplňková služba „dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta“ - obálka s červeným pruhem. Podle judikatury totiž, pokud organizace doručuje písemnosti poštou, musí je zaslat jako doporučenou zásilku do vlastních rukou; převzala-li takovou zásilku jiná osoba než pracovník (samozřejmě s výjimkou jiné osoby zmocněné ZCem na základě písemné plné moci s ověřeným podpisem ZCe), nebyla tím splněna povinnost organizace doručit písemnost; a to ani v případě, že zásilka byla ZCi dodatečně jinou osobou odevzdána
  • Dodejku obsahující údaje o doručení zašle poskytovatel poštovních služeb neprodleně po doručení písemnosti odesílateli – ZLi
  • V § 334 (4) ZPr je ZLi uloženo vybrat takovou poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy vyplývala povinnost doručit poštovní zásilku obsahující písemnost ZCi za podmínek stanovených ZPr - tj. doručení do vlastních rukou ZCe, a dále za podmínek obsažených v § 336 ZPr
 • Nebyl-li ZC zastižen, i když se na místě doručení zdržuje, je možné písemnost uložit na provozovně příslušného držitele poštovní licence (obvykle pošta) nebo orgánu obce (obecní/městský úřad – v praxi ale nepřichází v úvahu, ledaže doručujícím orgánem by byl přímo obecní úřad ve správním řízení). ZC musí být vyzván písemným oznámením o neúspěšném doručení, aby si písemnost do 10 pracovních dnů (počátek doby má být na písemnosti vyznačen) vyzvedl, zároveň se uvede, kde, od kterého dne a v kterou dobu tak může učinit. V oznámení musí být poučen také o následcích odmítnutí převzetí, nebo neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení písemnosti
 • Povinnost ZLe doručit písemnost je splněna, jakmile ZC písemnost převezme. Jestliže si ZC uloženou písemnost nevyzvedne do 10 pracovních dnů, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty; tato nedoručená písemnost se odesílajícímu ZLi vrátí. Jestliže ZC doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb znemožní tím, že poštovní zásilku obsahující písemnost odmítne převzít nebo neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy ke znemožnění doručení písemnosti došlo. ZC musí být doručovatelem poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti a o poučení musí být proveden písemný záznam. Na písemnosti se to vyznačí a také se vrátí ZLi
 • (Zmaření doručení - změnil-li ZC adresu, ve lhůtě nevyzvedl apod., ale ne pokud byl např. na dovolené, kterou mu určil ZL. Za zmaření doručení písemnosti ani za odmítnutí jejího přijetí také nelze považovat skutečnost, že se ZC na výzvu nedostavil na příslušný útvar ZLe, kde mu měla být písemnost doručena)

Písemnost určená zaměstnavateli zaměstnancem

 • Doručuje se zpravidla osobním předáním v místě sídla ZLe, také na pracovišti ZLe svému nadřízenému, nebo na jiném místě k tomu určenému (podatelna, sekretariát atd.) Na žádost ZCe je ZL povinen písemně potvrdit přijetí písemnosti
 • Jestliže s tím ZL souhlasí, může ZC doručit písemnost určenou ZLi prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na elektronickou adresu, kterou ZL pro tento účel ZCi oznámil (obdobně jako u zaměstnanci zaměstnavatelem), přičemž doručeno není, pokud se vrátí jako nedoručitelná nebo pokud ZL do tří dnů doručení nepotvrdí. Postup obdobný jako podle §335 ZPr
 • Doručení je splněno, jakmile ZL písemnost převzal.
 • Neplatí zde fikce doručení jako při doručování písemností ZLe ZCi.
 • (V praxi se vyskytují případy, kdy doručení písemnosti ZCem, především ZLi s malým počtem ZCů, je znemožněno např. tím, že ZLe nelze zastihnout, a ostatní ZCi nejsou k převzetí takové písemnosti kompetentní. Podle ustálené judikatury pak v tomto případě postačí pokud se o písemnosti ZL alespoň dozví)

Prameny

 • HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 1.4. 2012. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, 2012, 1007 s. ISBN 978-80-7263-727-0, s. 670 - 677.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code