Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí

 • určitá forma změny pracovního poměru; komplexní problematika zahrnující právní předpisy vždy minimálně dvou států
 • nevzniká PP vztah mezi vyslaným zaměstnancem a hostitelskou společností, zaměstnanec vyslán na základě smlouvy mezi vysílajícím zaměstnavatelem a hostitelskou společností
 • vysílání se promítá do soukromoprávní oblasti (realizace vyslání, cestovní náhrady, nároky zaměstnance při vyslání…) i do veřejnoprávní úpravy (imigrační předpisy, pracovní povolení, daně…)
 • § 37(2)ZP - Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu, je povinen jej předem informovat o předpokládané době trvání tohoto vyslání a o měně, ve které mu bude vyplácena mzda nebo plat.

Evropská úprava vyslání

 • kompletní uvolnění pracovního trhu pro občany ČR - od května 2011
 • směrnice 96/71 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb vysláním rozumí:
  • dočasné vyslání na účet a pod vedením zaměstnavatele do jiného čl. státu na základě smlouvy o poskytování služeb
  • dočasné vyslání na území jiného státu do podniku náležejícího do stejné skupiny (v rámci koncernu)
  • dočasné přidělení agenturou práce (pronájem zaměstnance)
 • rozhodné právo:
  • vztahy od 17.12.2009 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.593/2008/ES o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy
  • (před 1.7.2006 - z. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním
  • 1.7.2006-16.12.2009 - Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy)
 • soudní příslušnost – Nařízení Rady 4. 44/2001/ES o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Nařízení Brusel I) – který soud bude příslušný

České právo

 • právní institut vyslání není ZP řešen samostatně, ale řídí se zejména ustanoveními o vyslání na zahr.prac.cestu (§42 (1)), o změně prac.poměru-místa výkonu práce (§40 (1)) a přidělení agenturou práce (§308-309); pokud se jedná o vyslání v rámci stejného zaměstnavatele, lze postupovat jako při přeložení (§43)
 • podmínky vyslání jsou pak u zaměstnavatelů upraveny hromadně ve vnitřních předpisech nebo individuálně v písemných pokynech týkajících se vyslání
 • pokud je zaměstnanec vyslán v rámci EU, musí vysílající zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci minimální zahraničí pracovní podmínky určené právními předpisy hostující země (pokud jsou pro zaměstnance výhodnější)
 • tyto podmínky se týkají - max. délka pracovní doby, min. délka odpočinku, dovolené, min. mzda, bezpečnost práce a ochrana zdraví, nediskriminace…
 • pro vyslání zaměstnance z jiného členského státu EU do ČR se použije ustanovení §319 ZP

Zahraniční pracovní cesta

Prameny

 • HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, s. 158 - 161.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code