Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • s vývojem souvisí faktory politické (tlak pracujících na podnikatele), ekonomické (bylo výhodnější zavést určitá opatření a vyhnout se tak finančním výdajům v případě úrazů); základní povinnosti zaváděny nejprve v zařízeních zvláště nebezpečných (dolech, hutích,…) a později všeobecně (v Neměcku, Rakousko-Uhersku); pozornost ve zvýšené míře po skončení 2. světové války (státní a odborové orgány, Mezinárodní organizace práce), v posledním desetiletí 20.století také pozornost příslušných orgánů v rámci evropských struktur
 • význam spočívá v zabezpečení co nejpříznivějších pracovních podmínek a minimalizaci rizika práce - předcházení potenciálnímu nebezpečí vzniku poškození na zdraví/ohrožení života zaměstnaných osob tj. předcházení následkům na straně zaměstnance (vlastní následky na zdraví a životě z hlediska znovuzapojení do práce/nutnosti změny kvalifikace) i zaměstnavatele (povinnost nahradit zaměstnanci způsobenou škodu, povinnost nahradit příslušné zdravotní pojišťovně náklady,…)
 • vliv na rentabilitu a efektivnost práce, funkce prevence/ochranná funkce, funkce hospodářsko-organizátorská
 • právní pojem:
  1. soubor různých technických, technologických, organizačních a jiných opatření, která zajišťují zaměstnancům, popřípadě dalším osobám nacházejících se na pracovišti zaměstnavatele ochranu jejich zdraví a života při práci- při příjmání a provádění musejí zaměstnavatelé vycházet ze všeobecných preventivních zásad (§102 ods.5 ZPr)
  2. souhrn vzájemných práv a povinností subjektů pracovněprávních vztahů, které za účelem ochrany života a zdraví směrují k zajištění bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující práce
 • mezinárodní úprava: dvě ratifikované úmluvy Mezinárodní organizace práce - Úmluva č.155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí z roku 1981 a Úmluva č.161 o závodních zdravotních službách z roku 1985 (povinnost zaměstnavatelů zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči); čl.3 Evropské sociální charty stanoví právo na bezpečné a zdravé pracovní podmínky; čl.7 písm.b) Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
 • Evropská unie: čl. 137 SES „zlepšování pracovního prostředí k ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků“; čl. 31 Listiny základních práv Evropské unie (ČR nebude mít výjimku) stanoví právo každého pracujícího na „hygienické, bezpečné a důstojné pracovní podmínky“; implementace směrnice Rady ES 89/391/EEC o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a na ni navazující směrnice Rady ES 91/383/EEC do ZPr
 • ústavní princip - Listina základních práv a svobod: právo na ochranu zdraví (čl.31), právo na uspokojivé pracovní podmínky (čl.28), ženám, mladistvým a osobám zdravotně postiženým právo na zvýšenou ochranu v pracovních vztazích (čl.29)
 • zákonná a podzákonná úprava (před příjetím projednání s příslušnou odborovou organizací a organizací zaměstnavatelů podle §320 ZPr):
  1. část V. §101-108 ZP - výrazně kogentní charakter, ovládána principem prevence rizik (§102 ods.2 ZPr)
  2. zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP)
  3. předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví podle §349 ods.1 ZPr
  4. nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
  5. nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
 • charakteristika a zásady právní úpravy:
  • §9 ods.1 ZBOZP stanoví povinnost zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik - povinnost zaměstnavatele zajišťovat tyto úkoly prostřednictvím odborně způsobilého zaměstnance, nemá-li jej a sám není odborně zpvsobilý, tak podle §9 ods.2 ZBOZP prostřednictvím jiné způsobilé osoby
 • zásada prevence rizik konkretizována řadou dalších povinností zaměstnavatele (§103 a 104 ZPr), ale vztahuje se i na zaměstnance (§106) a na všechny osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích (§101 ods.5)
 • povinnost zaměstnavatele podle §105 ods.5 a 6 ZPr příjmat opatření proti opakování pracovních úrazů a odstraňovat či minimalizovat rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoci z povolání
 • úkoly zaměstnavatele jsou podle §101 ods.2 ZPr nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastavají a zároveň „znalost základních povinností vyplývající z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance“ podle §106 ods.4 věty druhé ZPr

Účast zaměstnanců, odborová kontrola, inspekce práce a státní dozor

 • odborové organizace - právo účastnit se řešení otázek jako zástupci zaměstnanců, právo vykonávat kontrolu nad stavem BOZ u jednotlivých zaměstnavatelů, po nálezu ÚS č. 116/2008 Sb. ztratily právo vykonávat u zaměstnavatelů kontrolu nad dodržováním právních předpisů o BOZP, možnost zakázat práci přesčas a práci v noci jestliže ohrozovala bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a možnost požadovat závazným pokynem na zaměstnavateli odstranění závad v provozu na strojích a zařízeních, při pracovních postupech a v případě bezprosředního ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců zakázat další práci
 • zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - právo účasti na řešení otázek BOZP
 • orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce - státní odborní dozor vykonávají organizace státního odborného dozoru- Institut technické inspekce, orgány státní báňské správy - Český báňský úřad a obvodní báňské úřady, orgány ochrany veřejného zdraví vykonávající státní zdravotní dozor - hlavní hygienik ČR a krajské hygienické stanice, orgány dozoru na úseku obrany, dopravy, spojů a ve vybraných objektech Ministerstva vnitra, Státní úřad pro jadernou bezpečnost v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany
 • Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě a osm oblastních inspektorátů práce (zřízeny zákonem č. 251/2005 Sb, o inspekci práce)- kontrolní orgány na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek
 • úřady práce - kontrolní působnost na úseku zaměstnanosti a v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • stát hradí náklady vzniklé výkonem kontroly, avšak náklady spojené se zajišťováním BOZP hradí podle §101 ods.6 vždy zaměstnavatel

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 367 - 376.
 • Semináře doc. Vysokajové

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code