Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

 • synallagmatický vztah
 • pracovní závazek - základ obsahu pracovněprávního poměru, základ vztahu;
  • předpoklad realizace práv a povinností účastníků pracovního poměru (vyplývajících z pr. předpisů obecně závazných i vnitřních)
  • představuje:
   • povinnost zaměstnavatele - přidělovat práci dle smlouvy, platit za vykonanou práci, vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů, dodržovat podmínky stanovené právním řádem a vnitřními předpisy
   • povinnost zaměstnance - konat práci osobně, v rozvržené pracovní době, dodržovat povinnosti z pracovního poměru
 • nařizovací právo zaměstnavatele - jednostranné právo, kterým ZL konkretizuje pracovní úkol (určení části obsahu závazku)
 • další práva a povinnosti:
  • povinnost ZL vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů x povinnost ZC pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností
  • povinnost ZL zajistit bezpečnost a ochranu zdraví ZC x právo ZC na zajištění ochrany a bezpečnosti; právo FO na zvláštní pracovní podmínky
 • Základní povinnosti jsou obě strany povinny plnit ode dne, který je sjednán jako den nástupu do práce. Existují ale výjimky (např. povinnost loajality k zaměstnavateli).
 • Obsahem závazku je nejméně jedna dlužníkova povinnost (dluh) a tomu odpovídající věřitelovo oprávnění toto plnění vyžadovat (pohledávka).
  • povinnost:
   • pozitivní (dát, konat)
    • osobní povahy (konat práci - osobní výkon práce je jedním ze základních znaků pracovního poměru; smrtí ZCe vždy končí)
    • věcné povahy (posytnout mzdu) - tuto může splnit i jiná osoba (dědic)
   • negativní (zdržet se, strpět)

Povinnosti zaměstnavatele

 • možno pojmout z hlediska:
  • vůči všem zaměstnancům a zástupcům zaměstnanců
  • k jednotlivým zaměstnancům
 1. rovné zacházení a zákaz diskriminace - viz. 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu
 2. ochrana osobních práv zaměstnance
 3. povinnosti ZL k orgánům zastupujícím ZC

Ochrana osobnostních práv ZCe

 • čl. 7 LZPaS - nedotknutelnost osoby a jejího soukromí
 • čl.10 LZPaS - právo, aby byla zachována důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jméno; právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním údajů
 • čl.13 LZPaS - listovní tajemství
  • soudní praxe(II.ÚS 502/2000): čl. 13 chrání i veškeré související údaje (o volaných číslech, datu a čase hovoru…), které lze považovat za nedílnou součást tohoto obsahu (výjimka:ve veřejném zájmu)
 • ZP: „ZL nesmí bez závažného důvodu … narušovat soukromí ZC na pracovišti ani jinde“ (podívat se § 316 odst. 2,3)
 • ZL nesmí vyžadovat od zaměstnance info nesouvisející s výkonem práce, a to ani prostřednictvím třetích osob (§ 316odst.4)
  • věcný důvod (z §316) např. když jde o práci či pracoviště zakázáné těhotným ženám
  • §12 z. o zaměstnanosti - zakazuje vyžadovat při výběru zaměstnanců informace týkající se národnosti, rasy, etnika, politických postojů…

Povinnosti ZL k zástupcům zaměstnanců

 • institut práva zaměstnanců na informace a projednání
  • reaguje na směrnice týkající se hromadného propouštění a směrnice týkající se zachování práv ZC v případě převodu podniků a směrnice o zřízení evropské rady zaměstnanců
  • i v čl.2 DP k Evropské sociální chartě a Chartě základních sociálních práv pracovníků
  • sociální dialog - forma komunikace mezi ZC a ZL, která má působit preventivně proti sociálnímu napětí a konfliktům
  • ZP ukládá zaměstnavateli povinnost informovat zaměstnance a projednat s nimi důležité změny a opatření uvedená v §279-280
  • tato práva se uskutečňují prostřednictvím odborových orgánů (jediné mají subjektivitu) nebo rad ZC nebo zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví (nemají statut PO)

Povinnosti zaměstnance

I. základní povinnosti zaměstnanců - dodržování povinností z pracovního poměru od jeho vzniku

 • povinnosti sloužící k zabezpečení bezchybného průběhu pracovního procesu
 • i povinnosti, které se nerealizují výlučně v pracovní době (např.: zachovávat služební tajemství)
  • některým ZC uložena povinnost chovat se tak, aby nebyla poškozena pověst profese
 • § 301 - demonstrativní výčet základních povinností zaměstnanců (konkretizace v dalších ustanoveních, právních předpisech i vnitřních předpisech)
  1. pracovat podle svých sil, znalostí a schopností (+ § 230 prohlubovat kvalifikaci)
   • plnit pokyny nadřízených, které jsou v souladu s právem (pokud je pokyn v rozporu s předpisy, nebo k němu nebyl zaměstanec k jeho udělení oprávněn, tak jeho nesplnění není porušením povinnosti)
   • spolupracovat s ostatními ZC (nejen právní, ale i morální pravidla)
  2. využít pracovní dobu (konkretizace v § 81(3)) a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas svěřené úkoly
  3. dodržovat právní předpisy a ostatní předpisy
   • znalost všech předpisů, které se vtahují k práci - jak zákon (se kterým je ZL nemusí seznamovat), tak i předpisy, které nejsou zpravidla a běžně dostupné (aby se mohly použít musí s nimi být ZC seznámen); (§ 106 povinnosti ZC v oblasti BOZP)
   • § 37 odst.5 ZC musí být seznámen s kolektivní smlouvou i vnitřními předpisy
  4. řádně hospodařit s prostředky, chránit majetek ZL (rozvedeno v § 249 – prevenční povinnost)
  5. nejednat v rozporu se zájmy ZL
   • zájmy majetkové – jejich ochrana v § 316 - ZC nesmí používat pro osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky ZLe bez jeho souhlasu (výpočetní technika, telekomunikace). ZL dodržování může přiměřeně kontrolovat.
 • §302 - povinnosti vedoucích ZC (řídit, organizovat, zabezpečovat podmínky …)

II. povinnost státních zaměstnanců

 • §303
 • pro nestrannost a neovlivnitelnost těchto zaměstnanců
 • aplikace ustanovení přichází v úvahu pouze tehdy, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (subsidiarita), nebo pokud tak zvláštní zákon stanoví (delegace)
 1. jednat a rozhodovat nestranně
  • zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování
 2. zachování mlčenlivosti
  • o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu ZLe nelze sdělovat jiným osobám
 3. nepřijímat v souvislosti s výkonem zaměstnání dary nebo jiné výhody
  • s výjimkou darů a výhod poskytovaných jejich zaměstnavatelem nebo na základě právních předpisů (§303 odst. 2 písm. c))
 4. určitá omezení v oblasti soukromého podnikání
  • nesmí být členy řídících nebo kontolních orgánů PO provozujících podnikatelskou činnost
  • sami mohou podnikat (krom případů z §303 odst.5) jen s předchozím písemnm souhlasem zaměstnavatele

III. výkon jiné výdělečné činnosti

 • §304
  • brání profesní konkurenci mezi ZL a ZC
 • při výkonu výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti svého ZL
  • písemný souhlas zaměstnavatele
   • ZL jej může kdykoli písemně odvolat s uvedením důvodu → ZC povinen bez odkladu v.činnost ukončit
  • pokud by byl bez souhlasu:
   • porušení povinnosti vyplývající z právníhích předpisů vztahujícím se k jím vykonávané práci
   • sankce podle intenzity prohřešku od výpovědi dle §52/g po okamžité zrušení
   • omezení se nevztahuje na činnost: vědeckou, uměleckou, literární, pedagogickou, publicistickou
 • činnost neshodující se s předmětem činnosti ZL mohou ZC (krom ZC orgánů z §303) vykonávat bez jakéhokoli omezení

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 192 - 193.
 • HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, s. 70 - 71.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code