Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-24 [2013/01/03 14:31]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-i:otazka-24 [2018/09/26 15:08] (aktuální)
Štěpánka Smolíková
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 24. Zajištění závazků (práv a povinností) z PPV====== +====== 24. Zajištění závazků (práv a povinností) z PPV ====== 
- +
 ===== Právní prostředky zajištění ===== ===== Právní prostředky zajištění =====
  
-  * **__Smyslem zajištění je__** ​ +  * **__Smyslem zajištění je__** ​     * posílení pr. postavení věřitele(dlužník nakonec dobrovolně splní) 
-    ​* posílení pr. postavení věřitele(dlužník nakonec dobrovolně splní) +      * uhrazovací funkce (dlužník včas nesplní→ náhradní zdroj uspokojení) 
-    * uhrazovací funkce (dlužník včas nesplní-> náhradní zdroj uspokojení) +  * **__Vlastnosti prostředků zajištění__** ​     * subsidiarita - uplatní se jen, není-li pohledávka splněna řádně a včas 
-  * **__Vlastnosti prostředků zajištění__** +      * akcesorita - vznikají jen, vznikne-li pohledávka 
-    ​* subsidiarita - uplatní se jen, není-li pohledávka splněna řádně a včas + 
-    * akcesorita - vznikají jen, vznikne-li pohledávka+  * **__Prostředky zajištění v minulosti__** ​     * **ZP ve znění z r. 2007** 
 +        * zákaz "​požadovat a sjednat zajištění závazku v PPV s výjimkou konkurenční doložky a srážek z příjmů"​ 
 +        * šlo zajistit jen peněžité pohledávky ZLe dohodou o srážkách ze mzdy (uprav. přímo v ZP) a z nepeněžitých jen závazek ZCe z konkurenční doložky prostřednictvím smluvní pokuty (odkaz na OZ); práva ZCe zajistit nešlo 
 +      * **2008 po nálezu ÚS** 
 +        * subsidiárním užitím OZ možné zajištění ručením, zástavním právem na zákl. zástavní smlouvy, převodem práva, postoupením pohledávky 
 +        * zákaz "​požadovat a sjednat zajištění závazku v PPV s výjimkou konkurenční doložky a srážek z příjmů"​ trval–>​ stále nešlo zajistit práva ZCe 
 +      * **novela 365/​2011** 
 +        * od 1.1.2012 mohou být pracovněprávní pohledávky Z-ce i Z-tele zajištěny kterýmkoli ze způsobilých zajišťovacích prostředků z OZ, nestanoví-li ZP jinak 
 +        * vyloučeno použití zadržovacího práva, omezena smluvní pokuta
  
-  * **__Prostředky zajištění v minulosti__** +===== Dohoda ​o srážkách ze mzdy § 145n. ZP; § 2045n. OZ =====
-    * **ZP ve znění z r. 2007** +
-      * zákaz "​požadovat a sjednat zajištění závazku v PPV s výjimkou konkurenční doložky a srážek z příjmů"​ +
-      * šlo zajistit jen peněžité pohledávky ZLe dohodou ​o srážkách ze mzdy (upravpřímo v ZP) a z nepeněžitých jen závazek ZCe z konkurenční doložky prostřednictvím smluvní pokuty (odkaz na OZ)práva ZCe zajistit nešlo +
-    * **2008 po nálezu ÚS** +
-      * subsidiárním užitím OZ možné zajištění ručením, zástavním právem na záklzástavní smlouvy, převodem práva, postoupením pohledávky +
-      * zákaz "​požadovat a sjednat zajištění závazku v PPV s výjimkou konkurenční doložky a srážek z příjmů"​ trval--> stále nešlo zajistit práva ZCe +
-    * **novela 365/​2011** +
-      * od 1.1.2012 mohou být pracovněprávní pohledávky Z-ce i Z-tele zajištěny kterýmkoli ze způsobilých zajišťovacích prostředků z OZ, nestanoví-li ZP jinak +
-      * vyloučeno použití zadržovacího práva, omezena smluvní pokuta+
  
-===== Dohoda o srážkách ze mzdy § 145n; § 327 ZP ===== +  ​lze použít //k zajištění všech peněžitých práv ZLe//
-  ​zle použít //k zajištění všech peněžitých práv ZLe//+
   * účastníci dohody: ZC a ZL   * účastníci dohody: ZC a ZL
   * může být uzavřena za trvání PPV i po jeho skončení   * může být uzavřena za trvání PPV i po jeho skončení
-  * **__podstatné náležitosti:​__**+  * **__podstatné náležitosti:​__ **
   - označení ZLe, ZCe, plátce mzdy   - označení ZLe, ZCe, plátce mzdy
   - údaje o pracovněprávní pohledávce ZLe a její výši   - údaje o pracovněprávní pohledávce ZLe a její výši
   - výše srážek   - výše srážek
   - dále lze ujednat např. že se bude srážet jen u označeného plátce (ZLe) a po skončení PP nebude u nového plátce pokračováno   - dále lze ujednat např. že se bude srážet jen u označeného plátce (ZLe) a po skončení PP nebude u nového plátce pokračováno
 +
   * písemná, jinak neplatnost- možno vadu dodatečně odstranit dle §20(1) ZP   * písemná, jinak neplatnost- možno vadu dodatečně odstranit dle §20(1) ZP
-  * **srážky nesmějí být vyšší, než by byly při provádění výkonu rozhodnutí** (viz §278 OSŘ)+  * **srážky nesmějí být vyšší, než by byly při provádění výkonu rozhodnutí** ​ (viz §278 OSŘ)
   * dohoda musí být doručena plátci mzdy (podle dne doručení se určuje pořadí uspokojení pohledávky;​ je-li plátcem mzdy oprávněný ZL, řídí se pořadí dnem, kdy byla dohoda uzavřena § 149)   * dohoda musí být doručena plátci mzdy (podle dne doručení se určuje pořadí uspokojení pohledávky;​ je-li plátcem mzdy oprávněný ZL, řídí se pořadí dnem, kdy byla dohoda uzavřena § 149)
  
 ===== Smluvní pokuta ===== ===== Smluvní pokuta =====
  
-  * slouží k //​zajištění splnění smluvní povinnosti//​ → kdo sml. povinnost poruší, je povinen zaplatit pokutu (i pokud druhému nevznikla škoda) +  * slouží k //​zajištění splnění smluvní povinnosti// ​ → kdo sml. povinnost poruší, je povinen zaplatit pokutu (i pokud druhému nevznikla škoda) 
-  * ZL smí pokutou zajistit jen //závazek ZCe z konkurenční doložky// ( § 310)+  * ZL smí pokutou zajistit jen //závazek ZCe z konkurenční doložky// ​ ( § 310)
   * X //smluvní povinnosti ZLe nelze zajistit pokutou//   * X //smluvní povinnosti ZLe nelze zajistit pokutou//
   * písemná, jinak neplatnost nebo § 20(1)   * písemná, jinak neplatnost nebo § 20(1)
Řádek 45: Řádek 44:
  
 ===== Ručení § 546n. OZ, 2018n. NOZ ===== ===== Ručení § 546n. OZ, 2018n. NOZ =====
 +
   * vzniká smlouvou; smluvní strany: ručitel (ani ZC ani ZL) a věřitel (ZC nebo ZL)   * vzniká smlouvou; smluvní strany: ručitel (ani ZC ani ZL) a věřitel (ZC nebo ZL)
   * slouží k zajištění kteréhokoliv závazku ZLe nebo ZCe vzniklého z PPV   * slouží k zajištění kteréhokoliv závazku ZLe nebo ZCe vzniklého z PPV
   * fce zajišťovací i uhrazovací   * fce zajišťovací i uhrazovací
   * práva a povinnosti sml. stran:   * práva a povinnosti sml. stran:
 +
   - věřitel může požadovat po ručiteli uspokojení pohledávky pouze, pokud nárok neuspokojil dlužník, kt. k tomu byl písemně vyzván   - věřitel může požadovat po ručiteli uspokojení pohledávky pouze, pokud nárok neuspokojil dlužník, kt. k tomu byl písemně vyzván
   - ručitel je oprávněn kdykoliv požádat, aby mu věřitel sdělil výši pohledávky;​ věřitel musí vyhovět bez zbytečného odkladu   - ručitel je oprávněn kdykoliv požádat, aby mu věřitel sdělil výši pohledávky;​ věřitel musí vyhovět bez zbytečného odkladu
Řádek 58: Řádek 59:
  
 ===== Zástavní právo § 152n. OZ, §1309n. NOZ ===== ===== Zástavní právo § 152n. OZ, §1309n. NOZ =====
-  ​* vzniká zástavní smlouvou; __náležitosti:​__ označení věřitele (ZL/ZC), zástavce, zástavy a pohledávky+ 
 +  ​* vzniká zástavní smlouvou; __náležitosti:​__ ​ označení věřitele (ZL/ZC), zástavce, zástavy a pohledávky
   * předmět zástavy § 153 OZ, § 1310 NOZ, a to ve vlastnictví dlužníka nebo třetí osoby   * předmět zástavy § 153 OZ, § 1310 NOZ, a to ve vlastnictví dlužníka nebo třetí osoby
   * písemně (pro nemovitosti neevidované v KN, věci hromadné, soubory věcí, movité věci, kde vznikne ZP bez odevzdání věřiteli- nutný notářský zápis)   * písemně (pro nemovitosti neevidované v KN, věci hromadné, soubory věcí, movité věci, kde vznikne ZP bez odevzdání věřiteli- nutný notářský zápis)
   * __ZP vzniká__: nemovitosti,​ byty a nebyt. prostory: vkladem do KN; nemov. neevidované v KN apod.- zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskoui komorou; věci movité- odevzdáním věřiteli nebo 3. osobě; pohledávka- uzavřením smlouvy   * __ZP vzniká__: nemovitosti,​ byty a nebyt. prostory: vkladem do KN; nemov. neevidované v KN apod.- zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskoui komorou; věci movité- odevzdáním věřiteli nebo 3. osobě; pohledávka- uzavřením smlouvy
-  * pohledávka neuspokojena řádně a včas-> věřitel má právo na uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy; zástavu lze prodat u soudu, ve veřejné dražbě, poř. jiným zákonem stanoveným způsobem ​+  * pohledávka neuspokojena řádně a včas→ věřitel má právo na uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy; zástavu lze prodat u soudu, ve veřejné dražbě, poř. jiným zákonem stanoveným způsobem
   * byl-li závazek věřiteli přiznán rozhodnutím soudu, je možné zřídit soudcovské zástavní právo na nemovitostech ZLe   * byl-li závazek věřiteli přiznán rozhodnutím soudu, je možné zřídit soudcovské zástavní právo na nemovitostech ZLe
  
 ===== Zajišťovací převod práva § 553 OZ, určitě i někde v NOZ ===== ===== Zajišťovací převod práva § 553 OZ, určitě i někde v NOZ =====
 +
   * dlužník (ZL/ZC) převádí (kupní či jinou) smlouvou na věřitele (ZC/ZL) své věcné či obligační právo s rozvazovací podmínkou, podle níž převod práva zaniká, dojde-li ke splnění dluhu   * dlužník (ZL/ZC) převádí (kupní či jinou) smlouvou na věřitele (ZC/ZL) své věcné či obligační právo s rozvazovací podmínkou, podle níž převod práva zaniká, dojde-li ke splnění dluhu
-  * písmená+  * písemná
   * nebude-li splněno řádně a včas, uspokojí se věřitel z ceny nabytého práva   * nebude-li splněno řádně a včas, uspokojí se věřitel z ceny nabytého práva
  
 ===== Zajišťovací postoupení pohledávky §554 OZ ===== ===== Zajišťovací postoupení pohledávky §554 OZ =====
 +
   * dlužník (ZC/ZL) nebo třetí osoba na věřitele převádí pohledávku s výhradou, že jim bude postoupena zpět, jakmile splní dluh, nebo s rozvazovací podmínkou splnění dluhu   * dlužník (ZC/ZL) nebo třetí osoba na věřitele převádí pohledávku s výhradou, že jim bude postoupena zpět, jakmile splní dluh, nebo s rozvazovací podmínkou splnění dluhu
   * nebude-li splněno řádně a včas, uspokojí se věřitel z výnosu z pohledávky   * nebude-li splněno řádně a včas, uspokojí se věřitel z výnosu z pohledávky
  
-Pozn. Instituty z OZ popsány tak, jak jsou v nejnovější učebnici, což odpovídá SOZ. Předpokládám,​ že na katedře PP nebudou chtít, jak to bude podle nevé úpravy, ale pro jistotu se do NOZ mrkněte. ​+Pozn. Instituty z OZ popsány tak, jak jsou v nejnovější učebnici, což odpovídá SOZ. Předpokládám,​ že na katedře PP nebudou chtít, jak to bude podle nevé úpravy, ale pro jistotu se do NOZ mrkněte.
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
 +
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 100 - 106.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 100 - 106.
 +
 {{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}} {{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code