Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


23. Závazky v pracovněprávních vztazích

Doporučuji projít i starou verzi této otázky na vakobobrech! Je tam psáno něco jiného a možná to k tématu patří! Ptal jsem se JUDr. Morávka, který mi na dotaz, co zde zařadit víceméně neodpověděl, jen naznačil, že to má být i v kontextu s Občanským právem hmotným.

 • většina individuálních pracovněprávních vztahů má povahu vztahů závazkových (vyjma vztahů na úseku zaměstnanosti a kontrolních)
 • pro pracovněprávní vztahy je platná definice, tak jak je uvedena v § 488 OZ:
  • „právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek.“
 • obsahem těchto individuálních pracovněprávních vztahů jsou práva a jim odpovídající povinnosti subjektů
 • pro obsah závazků je platný § 494 OZ:
  • „Z platného závazku je dlužník povinen něco dát, konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět a věřitel je oprávněn to od něj požadovat.
 • Přes nejrůznější podoby formulací práv a povinností účastníků lze v pracovněprávních předpisech vždy najít povinnosti a práva korespondující klasickému:
  • dát
  • konat
  • zdržet se
  • strpět
 • právo a povinnost představují určitou dvojici, která však zpravidla není jedinou takovou dvojící v pracovněprávním vztahu, neboť většina těchto vztahů není tak jednoduchá, aby jejich obsahem byla pouze jedna dvojice právo-povinnost
  • nicméně např. odpovědnostní vztahy mají pouze jednu dvojici práv a povinností (např. povinnost uhradit škodu a právo náhradu škody požadovat)
 • v případě obsahu závazků lze, s ohledem na vztah subsidiarity, aplikovat mnohá ustanovení OZ, nicméně je třeba vzít v úvahu ty ustanovení OZ, která s ohledem na § 4 až 4b ZPr (a § 28 ZPr v případě kolektivních smluv) užít nelze
 • § 4a ZPr - toto ustanovení výslovně vylučuje užití ustanovení OZ o:
  • vymíněném odstoupení od smlouvy (§ 497 OZ)
  • dále se pro pracovněprávní vztahy nepoužijí ustanovení OZ o:
   • smlouvě ve prospěch třetí osoby, o zadržovacím právu
   • o společných závazcích a právech
   • o smlouvě s přesnou dobou plnění
   • o postoupení pohledávky;
 • smluvní pokuta smí být dohodnuta, jen stanoví-li to ZPr (konkurenční doložka - § 310 ZPr)
 • Pracovní závazek je možno charakterizovat jako smluvní závazek zaměstnance vykonávat sjednanou práci a jemu odpovídající povinnost zaměstnavatele sjednanou práci přidělovat a platit za její výkon mzdu. (definice ze str. 337 učeb. Pracovní právo, M.Bělina a kol.)
 • do pracovního závazku patří následující povinnosti a práva subjektů:
  • a.) povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, tj. umožňovat zaměstnanci od sjednané doby výkon sjednané práce a právo zaměstnance požadovat po zaměstnavateli od sjednané doby umožnění výkonu sjednané práce
  • b.) povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci mzdu či plat za vykonanou práci a právo zaměstnance požadovat po zaměstnavateli výplatu mzdy či platu za vykonanou práci
  • c.) povinnost zaměstnance konat osobně pro zaměstnavatele práci dle jeho pokynů a právo zaměstnavatele požadovat po zaměstnanci osobní výkon sjednané práce (event. jiné práce v zákonem stanovených případech)
 • mezi povinnosti vyplývající z pracovního poměru pro zaměstnance pak § 38 ZPr zařazuje ještě:
  • povinnost zaměstnavatele vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů zaměstnance a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo vnitřním předpisem
  • povinnost zaměstnance dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru
 • pozn.: konkretizace povinností zaměstnanců je uvedena v § 301 - 304 ZPr
 • nad základními právy a povinnostmi pracovního závazku je další struktura vzájemných práv a povinností subjektů pracovního poměru, např. povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při právi aj.
 • pracovní závazek, který je základem obsahu pracovního poměru, představuje:
  • a.) povinnost zaměstnavatele přidělovat od vzniku pracovního poměru zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo vnitřním předpisem.
  • b.) povinnost zaměstnance konat od vzniku pracovního poměru podle pokynů zaměstnavatele osobně práce podle pracovní smlouvy, v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru
 • z hlediska zaměstnance má pracovní závazek osobní povahu, což představuje povinnost zaměstnance konat osobně sjednanou práci - je vyloučeno, aby se při výkonu práce nechal někým zastupovat
 • existence pracovního závazku je nezbytným předpokladem realizace dalších práv a povinností účastníků pracovního poměru např.:
  • povinnost zaměstnavatele vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů (§ 38 ZPr)
  • povinnost zaměstnanců pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností (§ 301 ZPr)
  • povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci (§ 101 ZPr) - odpovídající právo zaměstnanců na zajištění bezpečnosti (§ 106 ZPr)
  • právo fyzických osob se zdravotním postižením, zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců na zvláštní pracovní podmínky a povinnost zaměstnavatele tyto podmínky vytvářet a zabezpečovat (§ 237-247 ZPr)

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 88 - 89; 173; 192 - 193.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code