Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


22. Skončení pracovního poměru

 • vychází ze zásad respektujících oprávněné zájmy ZC a ZL
 • potřeba zajistit ZCE, který svědomitě plní povinnosti stabilitu zaměstnání
 • umožnit, aby ZC, pokud nechce v pp setrvávat, pp skončil
 • umožnit ZLI rozvázat pp s těmi ZCI, které nepotřebuje pro nadbytečnost (a nemá-li pro ně uplatnění) nebo s těmi, kteří porušují povinnosti
 • PP tvoří předpoklad pro mobilitu pracovních sil (umožní provádět strukturální změny v národním hospodářství)
 • skončení pp může mít pro ZCE různé negativní následky – hlavně ekonomické, ale i psychologické a společenské
 • právní záruky před neodůvodněným jednostranným rozvázáním pp ze strany ZLE:
  1. ZL může proti vůli ZCE rozvázat pp jen z důvodů v ZP taxativně uvedených (jinak neplatné)
  2. ZL nemůže (s výjimkami) rozvázat pp v tzv. ochranné době (= doba, ve které se nachází ZC a kdy má složitější podmínky např. dočasná pracovní neschopnost, těhotenství…)
 • skončení pp znamená zánik pp, což však neznamená, že zanikají všechna PaP → přetrvávající PaP – odměňování a náhrada škody, ochrana osobních údajů, dodržování tajemství… (např. odškodňování nemocí z povolání - silikóza = zaprášení plic těch, kdo pracují v podzemí, nemoc se může objevit po několika letech → i tak povinnost ZLE odškodnit)

Způsoby skončení PP dle § 48 ZP

 • mají shodný cíl, tj. skončení pp, ale i tak jsou mezi nimi rozdíly:
 1. právní úkony účastníků - v praxi nejčastější způsoby, na jejichž základě dochází k rozvázání pp; tato úprava platí i pro pp vzniklý na základě jmenování
  1. dohoda o rozvázání pp (viz 10B) - § 49, dvoustranný pr. úkon
  2. výpověď (viz 9B) - § 50 až 54, jednostranný pr. úkon
   • hromadné propouštění (viz 13B) - § 62 (vložen v rámci harmonizace našeho pr. řádu s právem EU)
  3. okamžité zrušení (viz 11B) - § 55 až 56, jednostranný pr.úkon
  4. zrušení ve zkušební době (viz 5B) - §66, jednostranný pr. úkon
 2. právní události = objektivní skutečnosti nastávající zcela či zčásti nezávisle na lidské vůli
  1. smrt ZCE
   • ZC povinen konat práci osobně
   • peněžité nároky ZCE dle § 328 vůči ZL smrtí nezanikají – přechází do výše 3x průměrného měsíčního výdělku na nástupce (manžel/ka, děti a rodiče, pokud žili v době smrti se ZCEM ve společné domácnosti; není-li těchto osob, stávají se tato mzdová/platová práva předmětem dědictví)
   • pěněžitá práva ZL vůči ZCI zanikají s výjimkou práv, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto, práv, která byla uznána ZCI před smrtí co do důvodu a výše, či práv na náhradu škody způsobené úmyslně
  2. smrt ZLE
   • § 342 – pp zásadně zaniká, je-li ZL FO (výjimka – případy pokračování živnosti např. dědici, nehodlá-li však oprávnění osoba v živnosti pokračovat, zaniká pp uplynutím lhůty 3 měsíců od dne smrti ZLE)
  3. uplynutí doby
   • jen v případě, že šlo o pp na dobu určitou dle § 48(2) (viz 4B)
   • pokud bylo sjednáno na dobu konání určitých prácí, končí skončením výkonu těchto prací (ZL musí upozornit včas, tj. min. 3 dny předem, jde jen o pořádkovou lhůtu)
  4. (dosažení věkové hranice)
   • zásadně není právní událostí, která by měla za následek skončení pp, není ani výpovědním důvodem pro ZL
   • dosažení důchodového věku ZCE či vznik nároku na invalidní důchod nemají samy o sobě vliv na další trvání pp !
 3. úřední rozhodnutí příslušného orgánu dle § 48(3) – soud,..
  • týká se cizinců nebo osob bez státní příslušnosti
  • pp končí např. dnem, kdy má dojít ke zrušení pobytu podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu, nebo dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území ČR či uplynutím doby, na kterou bylo povolení k zaměstnání vydáno)
  • např. ZL sjedná se ZCEM-Ukrajincem pp na dobu neurčitou, ZC má ale povolení k zaměstnání vydáno jen na 2 roky → pokud nedojde k prodloužení povolení, k němuž by ZL musel vyjádřit souhlas s dalším zaměstnáváním, končí pp uplynutím doby 2 let
 4. skončení pp založeného jmenováním - odvoláním ani vzdáním se funkce pp založený jmenováním dle § 73 ZP nekončí! → jen změna druhu vykonávané práce (viz 3B)

Práva ZCE a povinnosti ZLE při skončení pp

 • při skončení pp je ZL povinen vydat ZCI potvrzení o zaměstnání a uvést v něm kromě údajů o zaměstnání, druhu konaných pracích a dosažené kvalifikaci další skutečnosti dle § 313 ZP
 • požádá-li ZC o vydání posudku o pracovní činnosti, je ZL povinen jej do 15 dnů vydat, jsou jím veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce ZCE, jeho kvalifikace, schopností a dalších, ZL není povinen pracovní posudek vydat dříve než v době dvou měsíců před skončením pp
 • nesouhlasí-li ZC s obsahem pracovního posudku či potvrzení o zaměstnání, může se v prekluzivní lhůtě 3 měsíců (ode dne, kdy se o jejich obsahu dozvěděl) domáhat u soudu, aby bylo ZLI uloženo je přiměřeně upravit

Judikatura:

 • NS 21 Cdo 572/98 - K zaměstnávání občanů Slovenské republiky v ČR se nevyžaduje povolení k zaměstnání.
 • NS 21 Cdo 138/2003 - Tentýž pp může být i opakovaně ukončen dalším ze způsobů rozvázíní pp v zákoně uvedeným přesto, že dosud o platnosti předchozího rozvazovacího úkonu nebylo soudem rozhodnuto.

Vysvětlivky:

 • pp = pracovní poměr
 • PP = pracovní právo
 • ZC = zaměstnanec
 • ZL = zaměstnavatel
 • ZP = zákoník práce
 • PaP = práva a povinnosti

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 241 - 258.
 • Komentář k Zákoníku práce, ASPI - příslušná zákonná ustanovení

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code