Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


21. Dočasné přidělení

 • ZL dočasně přidělí svého ZCe k výkonu práce k jiné FO nebo PO
 • může být realizováno přímo ZLem nebo agenturou práce

Dočasné přidělení zaměstnavatelem

 • je upraveno v § 43a ZP
 • ZL dočasně poskytne svého ZCe k výkonu práce jinému ZLi
 • všechno kromě BOZP i nadále zajišťuje původní ZL
 • vedle základního pracovněprávního vztahu mezi přidělujícím ZLem a ZCem dochází ke vzniku obchodněprávního vztahu mezi oběma ZLi
 • mezi ZCem a ZLem, k němuž je ZC přidělen, existuje pouze faktický výkon práce
 • dočasné přidělení nesmí být prováděno za úplatu (× neplatí pro refundaci nákladů, které přidělující zam-tel vynaložil: mzda, náhrada mzdy…)
 • je třeba uzavřít dohodu mezi oběma ZLi (řídí se OZ) a dohodu o dočasném přidělení se ZCem. Pokud řekne, že ne, tak smůla
 • ZCe lze dočasně přidělit až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku prac. poměru - aby tento institut nebyl zneužíván
 • po dobu dočasného přidělení ukládá ZCi pracovní úkoly atd. ZL, ke kterému byl přidělen
 • dočasně přidělený ZC musí mít stejné právní postavení (mzda, prac. podmínky), jako před přidělením. Pokud má ale víc než kmenoví ZCi toho druhého ZLe, tak oni mají smůlu - zásada rovného zacházení dostává na frak…
 • pokud by navíc podmínky srovnatelných ZCů ZLe, k němuž byl dočasně přidělen, byly lepší, má právo na jejich vyrovnání
 • dočasné přidělení končí:
  1. uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno
  2. skončením pracovního poměru
  3. dohodou mezi přidělujícím ZLem a ZCem
  4. výpovědí ze strany ZCe (→ dočasné přidělení skončí uplynutím 15denní výpovědní doby)
  5. možno ukončit okamžitě, ale musí to být sjednáno v obchodněprávní dohodě mezi oběma ZLi
 • firmy velmi využívají agenturního zaměstnávání, dočasného přidělení zatím tolik ne
 • úpravu dočasného přidělení nelze použít v případech prohlubování a zvyšování kvalifikace - např. u lékařů nebo pedagogických pracovníků (upraveno zvláštními zákony)
 • uvedenou úpravu nelze použít ani pro agenturní zaměstnávání, které má specifickou úpravu v §§307a - 309

Dočasné přidělení agenturou práce

Viz samostatná ot. 35. Agenturní zaměstnávání

Prameny

 • BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 234 - 238.

Navigace

Skupina A
1. Pojem, vymezení a obsah pracovního práva | 2. Postavení pracovního práva v systému práva | 3. Vztah pracovního a občanského práva | 4. Mezinárodní prvek v pracovním právu | 5. Evropské pracovní právo | 6. Prameny pracovního práva | 7. Vznik a vývoj pracovního práva | 8. Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam | 9. Ochranná funkce pracovního práva v její projevy v právní úpravě | 10. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu | 11. Pracovněprávní vztahy a jejich prvky | 12. Právní skutečnosti v pracovním právu | 13. Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu | 14. Smlouvy v pracovním právu | 15. Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky | 16. Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení | 17. Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů | 18. Pojem a druhy pracovního poměru | 19. Vznik pracovního poměru | 20. Změna pracovního poměru | 21. Dočasné přidělení | 22. Skončení pracovního poměru | 23. Závazky v pracovněprávních vztazích | 24. Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů | 25. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance | 26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci | 27. Flexibilní formy výkonu práce | 28. Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí | 29. Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele | 30. Doručování písemnosti | 31. Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů | 32. Další právní vztahy účasti na práci | 33. Pojetí odpovědnosti v pracovním právu | 34. Základní rozdíly v postavení zaměstnanců v podnikatelské a v nepodnikatelské sféře | 35. Agenturní zaměstnávání | 36. Principy kolektivního vyjednávání | 37. Formy kolektivních pracovněprávních vztahů | 38. Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích | 39. Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog | 40. Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání | 41. Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti | 42. Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva

Skupina B

1. Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru | 2. Pracovní smlouva a její náležitosti | 3. Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance | 4. Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) | 5. Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) | 6. Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) | 7. Převedení na jinou práci | 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení | 9. Rozvázání pracovního poměru výpovědí | 10. Dohoda o rozvázání pracovního poměru | 11. Okamžité zrušení pracovního poměru | 12. Omezení při rozvazování pracovního poměru | 13. Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele | 14. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru | 15. Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky | 16. Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti | 17. Dohoda o pracovní činnosti | 18. Dohoda o provedení práce | 19. Délka pracovní doby a její rozvržení | 20. Konto pracovní doby | 21. Doba odpočinku a její druhy | 22. Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost | 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP | 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých | 25. Postavení zaměstnanců se zdravotním postižením a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením | 26. Odměňování v podnikatelské sféře | 27. Odměňování v nepodnikatelské sféře | 28. Překážky v práci na straně zaměstnance | 29. Překážky v práci na straně zaměstnavatele | 30. Dovolená | 31. Péče o zaměstnance | 32. Prohlubování a zvyšování kvalifikace | 33. Odpovědnost zaměstnance za škodu | 34. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu | 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání | 36. Přístup k nadnárodním informacím | 37. Obsah kolektivní smlouvy | 38. Kolektivní spory | 39. Právo na stávku, výluka | 40. Zprostředkování zaměstnání | 41. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci | 42. Nástroje podpory zaměstnávání

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code